Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

 

W dniu 26 czerwca 2023 roku została podpisana umowa nr MZ.0290.1.7.2023 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 28 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 847 270,78 zł.

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

Lp.

Nazwa działania

Koszt działania

1

Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

70 419,00 zł

2

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

396 900,00 zł

3

Pielęgnowanie upraw leśnych

21 643,20 zł

4

Czyszczenia wczesne

11 599,20 zł

5

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

14 645,00 zł

6

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

27 021,60 zł

7

Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych

110 331,00 zł

8

Ochrona przeciwpożarowa, poprzez gaszenie z zastosowaniem metod naziemnych

14 258,00 zł

9

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

50 722,00 zł

10

Czyszczenia późne

85 957,20 zł

11

Prowadzenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej

9 396,00 zł

12

Zakup podłoża do jednego tunelu (1,5 ar) na szkółkę

36 608,00 zł

13

Oczyszczanie punktów czerpania wody

2 540,00 zł

14

Cięcia odsłaniające

35 000,00 zł

15

Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku

700 000,00 zł

16

Dolesienia luk

432,00 zł

17

Podsadzenia hodowlane

8 251,20 zł

18

Poprawki i uzupełnienia

1 112,40 zł

19

Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników

69 185,00 zł

20

Trzebieże II klasa wieku

146 648,73 zł

21

Trzebieże III i starsze klasy wieku

1 950 000,00 zł

22

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci

201 749,10 zł

23

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis i dezynfekcja toalet przenośnych na terenie KPN

157 590,00 zł

24

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Granica

120 000,00 zł

25

Ochrona obszarów parku przed nadmiernym przebywaniem osób w miejscach nieudostępnionych poprzez uzupełnianie i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych i spacerowych

135 177,00 zł

26

Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach

330 000,00 zł

27

Ochrona obszarów parku poprzez naprawę nawierzchni miejsc przeznaczonych do parkowania

129 525,15 zł

28

Efekty aktywnej ochrony nietoperzy w okresie pozahibernacyjnym w Kampinoskim Parku Narodowym

10 560,00 zł

 

 

W dniu 22 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2022 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 30 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 3 855 142,00 zł.

Czytaj więcej...

W dniu 19 lipca 2021 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.8.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 32 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 129 096,32 zł.

 

Czytaj więcej...

W dniu 26 kwietnia 2021 roku została podpisana umowy nr EZ.0290.1.1.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, uzyskano dofinansowanie na działanie „Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym – etap IV, kontynuacja w 2021 r.” W ramach umowy realizowane są działania:

- przeprowadzenie reakcji PCR,

- wizualizacja wyniku PCR w procesie elektroforezy,

- genotypowanie sekwencji mikrosatelitarnego DNA,

- określenie parametrów zmienności genetycznej populacji,

- analiza i opracowanie danych.

Wartość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 76 888 zł.

W dniu 12 maja 2020 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2020 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 32 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 3 921 677,00 zł.

Czytaj więcej...

W dniu 24 lipca 2019 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2019 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 38 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 660 833,00 zł.

 

Czytaj więcej...

W dniu 7 sierpnia 2018 roku zostały podpisane umowy pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

 

  • Umowa nr. EZ.0290.1.11.2018 dotycząca prowadzenia badań naukowych, obejmująca 8 tematów badawczych na kwotę 970 443,60 złotych.
  • Umowa nr. EZ.0290.1.12.2018 dotycząca zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmująca 40 działań z zakresu ochrony gleb, ochrony lasu, ochrony fauny, hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej, cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, udostępniania parku dla turystyki i wykupu nieruchomości leśnych na kwotę 11 501 636,38 złotych.

W dniu 01 grudnia 2017 roku zostały podpisany Aneks do umowy nr EZ.0290.1.12.2017 z dnia 22.08.2017 r. pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego - Dyrektora KPN, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

  Aneks do umowy nr  EZ.0290.1.12.2017 dotyczącej zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmująca 25 działań z zakresu ochrony gleb, ochrony lasu, ochrony fauny, hodowli lasu, cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, udostępniania parku dla turystyki i wykupu nieruchomości leśnych  wprowadza zmianę w wysokości dofinansowania na kwotę 5 001 621,01 złotych.


W dniu 22 sierpnia 2017 roku zostały podpisane umowy pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

 

  • Umowa nr. EZ.0290.1.11.2017 dotycząca prowadzenia badań naukowych, obejmująca 6 tematów badawczych na kwotę 769 713,00 złotych.
  • Umowa nr. EZ.0290.1.12.2017 dotycząca zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmująca 25 działań z zakresu ochrony gleb, ochrony lasu, ochrony fauny, hodowli lasu, cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, udostępniania parku dla turystyki i wykupu nieruchomości leśnych na kwotę 5 425 387,79 złotych.
  • Umowa nr. EZ.0290.1.13.2017 dotycząca zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obejmująca 14 działań na kwotę 9 412 440,62 złotych.ROK 2018

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.12.2018 z dnia 07 sierpnia 2018 r. pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2018 r. następujące działania:

1. Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – budowa schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku, za kwotę 187 098,72 zł,
2. Utrzymywanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania turystycznego lasu – konserwacja i ulepszanie pozainwestycyjne szlaków turystycznych, za kwotę 82 373,10 zł,
3. Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polan wypoczynkowych Lipków i Granica, za kwotę 63 724,95 zł,
4. ...

W dniu 06 grudnia 2018 roku został podpisany Aneks do umowy EZ.0290.1.12.2018. W ramach działania nr 31 pod nazwą "Nabycie nieruchomości prywatnych, położonych w granicach KPN" Kampinoski Park Narodowy nabył następujące niezabudowane nieruchomości leśne o ogólnej powierzchni 20,2172 ha, za łączną kwotę 2.949.083,43 zł (wraz z kosztami rzeczoznawcy majątkowego i notariusza):
1. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,9631 ha we wsi Zaborówek, gmina Leszno,
    niezabudowana nieruchomość o pow. 4,52 ha we wsi Grabina, gmina Leszno,
2. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,98 ha we wsi Szymanówek, gmina Leszno,
3. niezabudowana nieruchomość o pow. 1,4534 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
4. niezabudowana nieruchomość  o pow. 1,62 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
5. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,95 ha we wsi Truskawka, gmina Czosnów,
6. niezabudowana nieruchomość  o pow. 0,90 ha we wsi Ławy, gmina Leszno,
7. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,2759 ha we wsi Sadowa, gmina Łomianki,
8. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,20 ha we wsi Szymanówek, gmina Leszno,
9. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,98 ha we wsi Kępiaste, gmina Leszno,
10. niezabudowana nieruchomość o pow. 1,0509 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
11. niezabudowana nieruchomość o pow. 1,98 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
12. niezabudowana nieruchomość o pow. 4,18 ha we wsi Sieraków, gmina Izabelin,
13. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,1639 ha we wsi Laski, gmina Izabelin.


ROK 2017

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z kosztami pośrednimi z godnie z Umową nr. EZ.0290.1.13.2017
z dnia 22.08.2017 r. wynosiła 9 412 440,62 złotych.
Koszty bezpośrednie działań wyniosły 5 411 519,89 zł
W ramach Umowy zrealizowano działania z zakresu:
1.        Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności poprzez: utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych - konserwacja o długości 43 700 mb, za kwotę 23 914,44 zł.
2.        Naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu - wymieniono i ustawiono 92 szt. słupów tablic, za kwotę 4 532,26 zł.
3.        Dozorowanie pożarzysk przez pracowników Zakładu Usług Leśnych - przepracowano 24 rbh, za kwotę 406,08 zł.
4.        Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w 7 wieżach obserwacyjnych - czas trwania dyżuru wyniósł 12 016,69 rbh, za kwotę 250 290,48 zł.
5.        Dyżury przeciwpożarowe Służby Ochrony Przeciwpożarowej KPN - czas trwania dyżuru kierowców samochodu gaśniczego wyniósł 701,88 rbh, pomocników kierowcy 1343,25 rbh, kierowców ciągników 1401,25 rbh, za kwotę 71 820,60 zł.
6.        Ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów oraz dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym - czas trwania dyżuru dyspozytorów wyniósł 2 156,96 rbh, za kwotę 48 848,27 zł.
7.        Konserwacja sieci łączności radiotelefonicznej - czas trwania konserwacji - 7 miesięcy, za kwotę 8 291,01 zł.
8.        Zakup instalacji antenowych samochodowych i bazowych, zakup zasilaczy i podzespołów do radiotelefonów - zakupiono i naprawiono 45 szt., za kwotę 5 046,70 zł.
9.        Zakup akumulatorów bazowych - 5 szt. i akumulatorów do radiotelefonów noszonych - 60 szt., za kwotę 8 771,13 zł.
10.        Wykonanie pasów przeciwpożarowych typu A - porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych na powierzchni 51,65 ha, za kwotę 30 900,90 zł.
11.        Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności poprzez utwardzenie płytami Yomb dróg na długości 7 030,00 mb, za kwotę 2 549 421,00 zł.
12.        Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności poprzez zakup pilarek spalinowych - 4 szt., za kwotę 7 195,99 zł.
13.        Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności poprzez wyrównanie pospółką nawierzchni dróg leśnych na długości 24 920 mb, za kwotę 2 400 939,83 zł.
14.        Przegląd techniczny hydrantów zewnętrznych - 16 szt., za kwotę 590,40 zł.
15.        Oczyszczanie punktu czerpania wody poprzez koszenie wokół zbiornika, oczyszczanie - 1 szt., za kwotę 550,80 zł.


W dniu 01 grudnia 2017 roku został podpisany Aneks do umowy nr EZ.0290.1.12.2017 z dnia 22.08.2017 r. pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego - Dyrektora KPN, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.
W ramach działania nr 25 pod nazwą "Nabycie nieruchomości prywatnych, położonych w granicach KPN" Kampinoski Park Narodowy nabył następujące niezabudowane nieruchomości leśne o ogólnej powierzchni 7,7052 ha, za łączną kwotę 1.163.558,49 zł (wraz z kosztami rzeczoznawcy majątkowego i notariusza):
1.        niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 0,38 ha we wsi Wiersze, gmina Czosnów,
2.        niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 1,1834 ha we wsi Laski, gmina Izabelin,
3.        niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 2,2761 ha we wsi Szymanówek, gmina Leszno,
4.        niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 1,60 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
5.        niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 0,34 ha we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice,
6.        niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 0,3157 ha we wsi Laski, gmina Izabelin,
7.        niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 1,61 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin.

ROK 2016

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.28.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2016 r. zadanie pt.: „Ochrona i badania naukowe ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2016 roku.” Całkowity koszt zadania wyniósł 4 083 149,37 zł.


W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

Lp.

Nazwa działania

Koszt działania

1

Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

4 591,89

2

Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk)

4 861,24

3

Gaszenie pożarów

1 580,88

4

Gaszenie pożarów

  712,80

5

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na stałych partiach kontrolnych w celu oceny zagrożenia spowodowanego przez szkodniki liściożerne

14 739,84

6

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów

33 800,62

7

Modernizacja systemu łączności

13 232,66

8

Naprawa i konserwacja 13 masztów łączności radiowej i 7 wież obserwacyjnych

273 908,70

9

Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację  baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów

1 562,90

10

Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację pasów przeciwpożarowych (mineralizacja)

3 628,80

11

Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację punktów czerpania wody

1 125,00

13

Ochrona przeciwpożarowa poprzez porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych,

25 005,22

14

Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

140 032,86

15

Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

20 205,70

16

Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

79 537,47

17

Ochrona przeciwpożarowa poprzez stabilizację dojazdów pożarowych – zasypywanie dołów kruszywem naturalnym

356 700,00

18

Ochrona przeciwpożarowa poprzez utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja

23 139,00

19

Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej i dębu czerwonego

35 996,46

20

Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające)

61 281,69

21-22

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia o charakterze trzebieży) w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne

1 002 645,15

23

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabiegi o charakterze czyszczeń późnych)

40 366,85

24

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (zabiegi o charakterze czyszczeń wczesnych)

31 917,92

25

Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez konserwację szlaków pieszych i szlaków rowerowych - wyrównanie wybojów i kolein na szlakach z zastosowaniem kruszywa naturalnego

270 600,00

26

Usuwanie drzew opanowanych przez owady lub grzyby, wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, zabudowaniach, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

117 440,94

27

Wycinanie, wyrywanie, a w wyjątkowych przypadkach zwalczanie chemiczne obcych gatunków roślin : czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, itp.

369 235,56

28

Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych ( pielęgnowanie upraw leśnych)

11 830,75

29

Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne przez palikowanie

5 287,25

30

Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych

3 380,80

31

Ocena metod mechanicznego zwalczania czeremchy amerykańskiej w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego – etap II 

35 515,79

32

Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów  Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych - etap III - Olsy

143 282,70

33

Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów - Etap I

39 375,00

34

Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego - Etap I

39 636,74

35

Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym – etap I

113 164,18

36

Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym - Etap I

30 025,00

45

Rewitalizacja Muzeum Puszczy Kampinoskiej i adaptacja obiektów na cele edukacyjne. Etap I - sporządzenie dokumentacji przedprojektowej i projektowej

53 579,60

46

Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez zaprojektowanie i budowę infrastruktury turystycznej - wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym - etap I dokumentacja projektowa

28 290,00

 Dnia 31 sierpnia 2016 roku podpisano umowę nr EZ.0290.1.28.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego na realizację zadania pt.: „Ochrona i badania naukowe ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2016 roku.”
Wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 12 520 964,05 zł. 

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

 

 Lp. Nazwa działania Koszt działania
1 Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach i młodnikach (poprawki i uzupełnienia) 5 000,00
2 Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk) 5 000,00
3 Gaszenie pożarów 14 000,00
4 Gaszenie pożarów 5 900,00
5 Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na stałych partiach kontrolnych w celu oceny zagrożenia spowodowanego przez szkodniki liściożerne 15 000,00
6 Likwidacja dzikich wysypisk odpadów 60 000,00
7 Modernizacja systemu łączności 21 500,00
8 Naprawa i konserwacja 13 masztów łączności radiowej i 7 wież obserwacyjnych 328 700,00
9 Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów 1 800,00
10 Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację pasów przeciwpożarowych (mineralizacja) 3 700,00
11 Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację punktów czerpania wody 3 000,00
12 Ochrona przeciwpożarowa poprzez naprawę i wymianę słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu, oznakowanie dojazdów pożarowych, ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu 12 200,00
13 Ochrona przeciwpożarowa poprzez porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych, 26 100,00
14 Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach 190 600,00
15 Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku 25 100,00
16 Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku 97 200,00
17 Ochrona przeciwpożarowa poprzez stabilizację dojazdów pożarowych – zasypywanie dołów kruszywem naturalnym 394 000,00
18 Ochrona przeciwpożarowa poprzez utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja 26 800,00
19 Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej i dębu czerwonego 38 000,00
20 Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające) 68 000,00
21-22 Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia o charakterze trzebieży) w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne 1 070 000,00
23 Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabiegi o charakterze czyszczeń późnych) 43 000,00
24 Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (zabiegi o charakterze czyszczeń wczesnych) 32 000,00
25 Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez konserwację szlaków pieszych i szlaków rowerowych - wyrównanie wybojów i kolein na szlakach z zastosowaniem kruszywa naturalnego 292 500,00
26 Usuwanie drzew opanowanych przez owady lub grzyby, wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, zabudowaniach, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia 142 000,00
27 Wycinanie, wyrywanie, a w wyjątkowych przypadkach zwalczanie chemiczne obcych gatunków roślin : czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, itp. 383 000,00
28 Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych ( pielęgnowanie upraw leśnych) 13 000,00
29 Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne przez palikowanie 6 000,00
30 Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych 4 000,00
31 Ocena metod mechanicznego zwalczania czeremchy amerykańskiej w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego – etap II 35 530,00
32 Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych - etap III - Olsy 124 561,00
33 Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów - Etap I 42 600,00
34 Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego - Etap I 47 690,00
35 Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym – etap I 110 514,00
36 Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym - Etap I 30 000,00
37 Budowa schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku 407 700,00
38-44 Nabywanie leśnych nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku 6 026 353,00
45 Rewitalizacja Muzeum Puszczy Kampinoskiej i adaptacja obiektów na cele edukacyjne. Etap I - sporządzenie dokumentacji przedprojektowej i projektowej 318 616,00
46 Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez zaprojektowanie i budowę infrastruktury turystycznej - wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym - etap I dokumentacja projektowa 7 500,00

 


Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.1.2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Annę Wilińską – Zastępcę Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, w 2016 roku sfinansowano ze środków funduszu leśnego następujące zadanie: 
„Realizacja prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, obręb Aleksandrów, na cele ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej”.
Zakres rzeczowy działania obejmuje nabycie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku o łącznej powierzchni 20,7711 ha (Gmina Czosnów, wieś Aleksandrów, działki nr ew. 56/2, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/16, 60/19, 60/24, 60/30, 64/1, 64/3, Obręb Ochronny Kromnów, Obwód Ochronny Dąbrówka, Oddział 420 PN-17-17-2-22).

Wysokość dofinansowania na wykonanie działania wynosi łącznie 1 007 400 zł.
 


ROK 2015

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.25.2015 z dnia 23 września 2015 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, w 2015 roku sfinansowano ze środków funduszu leśnego zadanie: 
„Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, odsłaniających, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach” o wartości 1 142 581,12 zł.
Wykonane zostały cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku o łącznej powierzchni 614,91 ha, cięcia odsłaniające na powierzchni 5,18 ha oraz cięcia sanitarne i przygodne o masie 2 037,40 m3.

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.18.2015 z dnia 18 maja 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2015 r. następujące zadania :
Zadanie 1. „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym
w 2015 r.” Całkowity koszt zadania wyniósł 594 689,06 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) hodowli lasu (poprawki i uzupełnienia, pielęgnacja upraw i młodników) na powierzchni 119,05 ha, za kwotę 133 017,26 zł
2) eliminacji obcych gatunków roślin (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego) na powierzchni 867,04 ha, za kwotę 238 352,24 zł
3) zabezpieczania mechanicznego sadzonek (modrzewia, cisa i cennych iglastych)     2430 szt., za kwotę 13 024,17 zł
4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce – 508 prób, za kwotę 14 967,56 zł
5) ochrona nasadzeń przed zwierzyną poprzez odbudowę i generalny remont ogrodzeń o łącznej długości 4043 mb za kwotę 72 665,56 zł
6) sprzątanie terenów parku (1450,21 ha) i wywóz śmieci kontenerami( 63 szt) oraz zakup worków i rękawic, za kwotę 57 730,09 zł zł
7) wydanie monograficznej publikacji pokonferencyjnej „Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”- 500 szt za kwotę 12 862,50 zł
8) Stworzenie i poprawa jakości siedlisk nietoperzy – zakup, transport i wywieszenie skrzynek dla nietoperzy 120 szt. za kwotę 10 790,00 zł
9) Ocena wpływu wykonywanych zabiegów ochronnych dla nietoperzy – zakup 2 szerokopasmowych rejestratorów ultradźwięków nietoperzy oraz jednego laptopa (pracującego w systemie operacyjnym Apple) z oprogramowaniem do obróbki danych umożliwiającym automatyczne oznaczanie gatunku za kwotę 39 999,99 zł
10)  Działania informacyjne polegające na oznakowaniu 30 adaptowanych nieużytkowanych piwniczek ziemnych na zimowiska nietoperzy – zakup 30 sztuk tabliczek w formacie A5 za kwotę 1 279,69 zł

Zadanie 6. Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 r." Całkowity koszt zadania wyniósł 303 335,18 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1. odnowienie istniejących pasów o długości (prace ręczne – 6.61 km, prace ciągnikowe – 0,5 km), za kwotę 565,92 zł
2. utrzymanie punktu czerpania wody (leśnictwo Kaliszki) , za kwotę 729,00 zł
3. konserwacja sprzętu do gaszenia pożarów lasów w 4 bazach, za kwotę 1077,84 zł
4. przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów podziemnych w terenie leśnym (leśnictwo Kampinos) – 16 szt. , za kwotę 590,40 zł
5. porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych - 141,65 ha, , za kwotę 32 035,47 zł
6. utrzymywanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – przecięcie odrostów, gałęzi, wycinka drzew o długości - 59,9 km, za kwotę 30 349,38 zł
7. naprawa tablic ppoż. (naprawa 10 szt. tablic ppoż., ustawienie 122 szt. tablic zakaz wstępu do lasu, zakup 10 szt. folii samoprzylepnej z przepisami ppoż.) – nie realizowano; zakup folii  ze środków własnych
8. obserwacja terenów leśnych w celu wykrycia pożaru – dyżury na 7 wieżach obserwacyjnych w okresie 15 III-30 IX 2015 r., za kwotę 110 419,20 zł
9. ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów i alarmowanie po wykryciu pożaru – dyżur 2 dyżurnych w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w okresie 15 III-30 IX 2015 r., za kwotę 18 809,66 zł
10. dyżury przeciwpożarowe (w tym gaszenie pożarów) przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) w okresie 15 III-30 IX 2015 r., za kwotę 78 693,48 zł
11. dogaszanie i dozorowanie 10 szt. pożarzysk w okresie 15 III-30 IX 2015 r., za kwotę 6108,48 zł
12. utrzymanie systemu łączności: zakup instalacji antenowych samochodowych do 10 szt., instalacji antenowych bazowych 5 szt., zakup zasilaczy 10 szt., naprawa – zakup podzespołów do 15 szt. radiotelefonów, konserwacja radiotelefonów na umowę zlecenie w okresie 1 IV-30 IX 2015 r., za kwotę 13 688,20 zł
13. zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych i radiostacji bazowych – 70 szt., za kwotę 10 268,15 zł


Dnia 23 września 2015 roku podpisano umowę nr EZ.0290.1.25.2015 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Kampinoskim Parkiem Narodowym na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pt.: „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym   w 2015 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, odsłaniających, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach.”
W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach (cięcia oraz uprzątnięcie poprzez zrywkę wyciętych drzew). Wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 1.300.000 zł.

___

W dniu 18 maja 2015 r. podpisano umowę nr EZ.0290.1.21.2015 ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) dotyczącą udzielenia środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie lasów prywatnych”.
W dniu 29 października 2015 r. podpisano Aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększający kwotę dofinansowania z funduszu leśnego. Wysokość przyznanych przez PGL LP środków finansowych na realizację zadania wynosi 812.000,00 zł.

Dzięki środkom przyznanym z funduszu leśnego w 2015 r. wykupiono ok. 8,80 ha lasów prywatnych w ramach realizacji zadań projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.01.00.00-222/09 (z późn. zm.). Środki funduszu stanowią cenny piętnastoprocentowy wkład do ww. projektu finansowanego ze środków unijnych.

 

___

Dnia 18 maja 2015 roku podpisano umowę nr EZ.0290.1.18.2015 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego  na realizację zadań:

1. Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 r.
W ramach zadania realizowane będą następujące działania:
1)   wykonanie poprawek i uzupełnień w uprawach,
2)   pielęgnowanie upraw leśnych
3)   czyszczenia wczesne i późne,
4)   jesienne poszukiwania owadów w ściółce,
5)   palikowanie sadzonek modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych,
6)   ochrona nasadzeń przed zwierzyną poprzez odbudowę i generalny remont ogrodzeń,
7)   eliminacja obcych gatunków roślin,
8)   sprzątanie terenów parku i wywóz zebranych śmieci
9)   wydanie monograficznej publikacji pokonferencyjnej „Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”
10)
   a) stworzenie i poprawa jakości siedlisk i nietoperzy- zakup, transport i wywieszenie skrzynek dla nietoperzy
   b) ocena wpływu wykonywanych zabiegów ochronnych dla nietoperzy,
   c) działania informacyjne polegające na oznakowaniu 30 adaptowanych nieużytkowanych piwnic ziemnych na zimowiska nietoperzy – zakup tabliczek w formacie A5
Łączna kwota dofinansowania Zadania 1 wynosi 689 500 zł

2. Inwentaryzacja lęgowych gatunków ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym"

3. Badanie naukowe pt. "Ocena metod mechanicznych zwalczania czeremchy amerykańskiej w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego - etap I"

4. Badanie naukowe pt. "Ocena stopnia naturalności siedlisk grądowych Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych"

5. Badanie naukowe pt. "Inwentaryzacja pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 r."

6. Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 r."
W ramach zadania realizowane będą następujące działania:
1. odnowienie istniejących pasów o długości (prace ręczne – 6.61 km, prace ciągnikowe – 0,5 km)
2. utrzymanie 3 punktów czerpania wody (leśnictwa: Kaliszki, Lipków, Dąbrówka)
3. konserwacja sprzętu do gaszenia pożarów lasów w 10 bazach
4. przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów podziemnych w terenie leśnym (leśnictwo Kampinos) – 16 szt.
5. porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych - 141,65 ha
6. utrzymywanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – przecięcie odrostów, gałęzi, wycinka drzew o długości - 59,9 km
7. naprawa tablic ppoż. (naprawa 10 szt. tablic ppoż., ustawienie 122 szt. tablic zakaz wstępu do lasu, zakup 10 szt. folii samoprzylepnej z przepisami ppoż.)
8. obserwacja terenów leśnych w celu wykrycia pożaru – dyżury na 7 wieżach obserwacyjnych w okresie 15 III-30 IX 2015 r.
9. ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów i alarmowanie po wykryciu pożaru – dyżur 2 dyżurnych w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w okresie 15 III-30 IX 2015 r.
10. dyżury przeciwpożarowe (w tym gaszenie pożarów) przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) w okresie 15 III-30 IX 2015 r.
11. dogaszanie i dozorowanie 10 szt. pożarzysk w okresie 15 III-30 IX 2015 r.
12. utrzymanie systemu łączności: zakup instalacji antenowych samochodowych do 10 szt., instalacji antenowych bazowych 5 szt., zakup zasilaczy 10 szt., naprawa – zakup podzespołów do 15 szt. radiotelefonów, konserwacja radiotelefonów na umowę zlecenie w okresie 1 IV-30 IX 2015 r.
13. zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych i radiostacji bazowych – 70 szt.
Szacunkowy koszt realizacji w/w działań w ramach zadania nr 6 wynosi 303 900,00 zł.

7. Odnowienie infrastruktury turystycznej w Kampinoskim Parku Narodowym mającej na celu ograniczenie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy leśne"
W ramach zadania w 2015 r. realizowane były następujące działania:
1) budowa drewnianej kładki na szlaku turystycznym w Zaborowie Leśnym długości 770 mb - współfinansowanie projektu "Budowa kładki na szlakach turystycznych w Zaborowie Leśnym służącej ograniczeniu antropopresji na ekosystemy Kampinoskiego Parku Narodowego". W ramach działania oczyszczono światło ścieżki i wybudowano dębową kładkę (wartość dofinansowania 21 894,00 zł);
2) remont kładki na czarnym szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej "Do Karczmiska" w Truskawiu z zastosowaniem materiałów recyklingowych długości 120 mb. W ramach działania wyremontowano kładkę o długości 120 mb z zastosowaniem materiałów z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu za kwotę 186 014,61 zł;
3) wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym z zastosowaniem materiałów recyklingowych długości 25 mb wraz ze sporządzeniem projektu techniczno-wykonawczego i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Postępowanie przetargowe unieważniono - działanie na kwotę 213 000,00 zł przeniesiono na rok 2016.
4) sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania turystycznego wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego w Zamczysku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa schodów, pomostów i platform przy grodzisku. Zrealizowano część działania - wykonanie projektu wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych na kwotę 33 333,00 zł. Budowa planowana na rok 2016 (wartość całego dofinansowania na działanie 480 000,00 zł);
5) oczyszczenie światła dróg po których przebiegają leśne szlaki turystyczne długości 10 km. W ramach działania usunięto krzewy i podkrzesano gałęzie zarastające szlaki turystyczne oraz usunięto drzewa niebezpieczne i suche w promieniu 25 m od szlaku za kwotę 47 520,00 zł;
6) wyrównanie wybojów i kolein na szlakach z zastosowaniem kruszywa naturalnego na odcinku 5 km szlaków. Postępowanie przetargowe unieważniono - działanie na kwotę 292 480,00 zł planowane do wykonania w roku 2016.
Szacunkowy koszt realizacji w/w działań w ramach zadania nr 7 to 1 260 025,00 zł.

Łączna wysokość dofinansowania to 2 508 975,00 zł.


ROK 2014

Zgodnie z umową nr ZP 17/14 z dnia 29 maja 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez Jerzego Misiaka – Dyrektora KPN sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2014 r. następujące zadania za kwotę 2.964.798,60 zł,
w tym:
Zadanie 1. „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 r.” Całkowity koszt zadania wyniósł 499 975,96 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) hodowli lasu (zalesienia, pielęgnacja upraw i młodników) na powierzchni 125,99 ha, za kwotę 198 680,01 zł
2) eliminacji obcych gatunków roślin (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego) na powierzchni 747,57 ha, za kwotę 254 658,60 zł
3) zabezpieczania mechanicznego sadzonek (modrzewia, cisa) 135 szt., za kwotę 802,65 zł
4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce – 508 prób, za kwotę 15 768,00 zł
5) sprzątanie terenów parku i wywóz śmieci kontenerami oraz zakup worków i rękawic, za kwotę 30 066,70 zł
Zadanie 2. "Odnowienie infrastruktury turystycznej w Kampinoskim Parku Narodowym mającej na celu ograniczenie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy leśne" – zadania niezrealizowano w 2014 r.
Zadanie 3. „Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym”. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 204 750,63 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) Porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna przy pasach przeciwpożarowych, drogach publicznych i szlakach turystycznych na powierzchni 61,53 ha, za kwotę 34 020,55 zł.
2) Zabezpieczenie terenu - przecięcie odrostów, gałęzi na dojazdach pożarowych o długości 86,56 km, za kwotę 63 635,49 zł.
3) Wyrównanie wybojów i kolein kruszywem naturalnym (pospółką) dojazdów pożarowych na długości 13,689 km, za kwotę 889 328,06 zł.
4) Utwardzenie płytami typu Yomb dojazdów pożarowych na wydmach o długości 5 km, za kwotę 1 038 820,61 zł.
5) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych na 7 wieżach obserwacyjnych – planowana liczba 6 816,5 rbg, za kwotę 82 248,07 zł.
6) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) – planowana liczba 770,5 rbg, za kwotę 15 838,33 zł.
7) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) – planowana liczba 3 051,5 rbg, za kwotę 56 493,89 zł.
8) Naprawa zabezpieczenia wieży obserwacyjnej w leśnictwie Przyćmień oraz zakup
i montaż anteny oraz instalacji antenowej, za kwotę 1 835,98 zł.
9) Naprawa systemu łączności: zakup i wymiana anten i instalacji antenowych, zasilaczy, naprawa radiotelefonów, za kwotę 12 026,54 zł
10) Opłata za częstotliwość sieci łączności radiokomunikacji ruchomej lądowej (łączność radiotelefoniczna alarmowa) za 4 kwartały, za kwotę 470 zł.
11) Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych w liczbie 60 szt., za kwotę 7 081,11 zł.
12) Zakup akumulatorów do radiostacji bazowych w liczbie 10 szt., za kwotę 2 952 zł
Zadanie 4. „Zakup pojazdu patrolowo –gaśniczego typu pic – up wyposażonego w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy do ochrony przeciwpożarowej lasu w Kampinoskim   Parku Narodowym w 2014 r”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 164 232,99 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) Zakup samochodu pick-up z agregatem gaśniczym – szt. 1. (pojazd patrolowo-gaśniczy), za kwotę 158 916 zł.
2) Zakup radiotelefonu z anteną wraz z montażem – szt. 1 (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego), za kwotę 3 399,72 zł
3) Zakup pilarki typu Stihl o mocy 2,2 kW – szt. 1. (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego), za kwotę 1 599 zł.
4) Zakup szpadla, siekiery typu Fiskars – kpl 1. (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego), za kwotę 318,27 zł.
Zadanie 5. „Zadanie 5. „ Badanie naukowe pt.” Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik naturalności ekosystemów leśnych borów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz inwentaryzacja pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego
w Kampinoskim Parku Narodowym – etap II”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 95 839,02 zł
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) badania nad zgrupowaniami chrząszczy saproksylicznych na trzech powierzchniach borowych w KPN (zakup pułapek, odczynników do konserwowania owadów, pojemników do przechowywania materiału, sprzętu dendrometrycznego, zatrudnienie pracownika terenowego i zlecenie oznaczeń taksonomicznych wybranych grup chrząszczy) za kwotę 61 439,02 zł
2) inwentaryzację zgniotka cynobrowego na terenie Nadleśnictwa Kampinos na powierzchni 8 216 ha za kwotę 11 800 zł.
3) inwentaryzację pachnicy dębowej na terenie Nadleśnictwa Kampinos na powierzchni 11 266 ha za kwotę 22 600 zł


Zgodnie z umową nr ZP-24/14 z dnia 27 listopada 2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, w 2014 roku sfinansowano ze środków funduszu leśnego zadanie:  „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach” o wartości 500 000 zł.
Wykonane zostały cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku o łącznej powierzchni 370,74 ha oraz cięcia sanitarne i przygodne o masie około 2 200 m3.


Dnia 27 listopada 2014 roku podpisano umowę nr ZP-24/14 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego  na realizację zadania pt.: „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach.”

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach (cięcia oraz uprzątnięcie poprzez zrywkę wyciętych drzew). Wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 500 000 zł.


Dnia 03 września 2014 r. podpisano umowę nr ZP-23/14 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN), reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie lasów prywatnych”.

Zadanie zrealizowano w dniu 08.12.2014 r. z chwilą podpisania aktów notarialnych – umów sprzedaży działek leśnych na rzecz KPN i wypłaty środków na konto sprzedających. W ramach zadania wykupiono ok. 5,50 ha prywatnych lasów w Cybulicach Dużych (gmina Czosnów), Zaborówku (gmina Leszno) i w Truskawiu (gmina Izabelin), położonych wewnątrz Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000. Wysokość środków finansowych na realizację zadania przeznaczonych przez PGL LP wynosiła 489 926,96 zł. Kwota ta została w całości zrealizowana.
Zadanie stanowi cenny wkład finansowy do przedsięwzięcia finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.01.00.00-222/09. Więcej informacji o projekcie: http://www.kampinoski-pn.gov.pl/projekty/projekty-ue


Dnia 29.05.2014 r. podpisano umowę nr ZP17/14 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Adama Wasiaka  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN na realizację zadań:

1. "Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 r.";

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu hodowli lasu ( zalesienia, pielęgnacja upraw i młodników) , eliminacji obcych gatunków roślin ( czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego), zabezpieczania mechanicznego sadzonek ( modrzewia, cisa), oraz jesienne poszukiwania owadów w ściółce. Przewidywany koszt całkowity zadania  wynosi 640 tys. zł, kwota  dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 621 tys. zł.

2. "Odnowienie infrastruktury turystycznej w Kampinoskim Parku Narodowym mającej na celu ograniczenie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy leśne";

W ramach zadania zaplanowano zrealizowanie następujących prac: impregnacja i malowanie elementów drewnianych, uzupełnienie brakujących części drewnianych, wymiana uszkodzonych elementów infrastruktury turystycznej, w tym słupów z tablicami z regulaminem (36 szt.), pokryć dachowych na polanie Opaleń i polanie Jakubów, ław ze stołami (10 kpl), wiat turystycznych (44 szt.), stojaków z tablicami informacyjnymi (49 szt.), słupów do kierunkowskazów turystycznych (30 szt.), stojaków z tablicami ostrzegawczymi (8 szt.), kładek na szlakach turystycznych (25 mb), ogrodzeń drewnianych (1136 mb) i ławkodaszków (31 szt.); wykonanie kierunkowskazów turystycznych z ocynkowanej blachy na drewnianym podkładzie (60 szt.); weryfikacja oznakowania kilometrażu na kierunkowskazach turystycznych (556 km). Zadanie jest częściowo współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 987/2013/Wn-07/OP-WK-EF/D z dn. 31.12.2013 r.).

3. "Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym";

W ramach zadania zrealizowane będą działania:
1) Porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna przy pasach przeciwpozarowych, drogach publicznych i szlakach turystycznych na powierzchni 63,78 ha.
2) Zabezpieczenie terenu - przecięcie odrostów, gałęzi na dojazdach pożarowych o długości 86,56 km.
3) Wyrównanie wybojów i kolein kruszywem naturalnym (pospółką) dojazdów pożarowych na długości 13,69 km
4) Utwardzenie płytami typu Yomb dojazdów pożarowych na wydmach o długości 5 km.
5) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych na 7 wieżach obserwacyjnych – planowana liczba 6 825 rbg.
6) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) – planowana liczba 760 rbg.
7) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) – planowana liczba 3 000  rbg.
8) Naprawa zabezpieczenia wieży obserwacyjnej w leśnictwie Przyćmień oraz zakup
i montaż anteny oraz instalacji antenowej.
9) Opłata za częstotliwość sieci łączności radiokomunikacji ruchomej lądowej (łączność radiotelefoniczna alarmowa) za 4 kwartały.
10) Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych w liczbie 60 szt.
11) Zakup akumulatorów do radiostacji bazowych w liczbie 10 szt.
Przewidywany koszt całkowity zadania wynosi 3 438 390 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 3 438 390 zł.

4. "Zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego typu pick-up wyposażonego w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy do ochrony przeciwpożarowej lasu w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 r.";

W ramach zadania zrealizowane będą działania
1) Zakup samochodu pick-up z agregatem gaśniczym – szt. 1. (pojazd patrolowo-gaśniczy).
2) Zakup radiotelefonu z anteną wraz z montażem – szt. 1 (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego).
3) Zakup pilarki typu Stihl o mocy 2,2 kW – szt. 1. (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego).
4) Zakup szpadla, siekiery typu Fiskars – kpl 1. (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego).
Przewidywany koszt całkowity zadania wynosi 185 397 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 185 397 zł.

5. Badanie naukowe pt. "Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik naturalności ekosystemów leśnych borów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz inwentaryzacja pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego w Kampinoskim Parku Narodowym - etap II".

W ramach zadania zostaną przeprowadzone badania owadów saproksylicznych w trzech wytypowanych siedliskach borowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Badania będą prowadzone za pomocą odłowów pułapkowych i zbiorów ręcznych. W tym celu zostanie zatrudniony specjalista entomolog do zbiorów i sortowania materiału w wymiarze 100 roboczodni (po 20 roboczodni w okresie IV – VIII 2014 roku). Jako pułapki zostaną zakupione: pułapki przegrodowe IBL-5 w ilości 30 sztuk, pułapki ekranowe IBL-2 w ilości 6 sztuk oraz żółte miski Moerick’a w ilości 9 sztuk. Zakres rzeczowy obejmuje także zakup odczynników do konserwowania materiałów oraz pojemników do ich przechowywania. Materiał z pułapek po posortowaniu zostanie poddany analizom taksonomicznym, w tym część materiału w ramach realizacji zadania zostanie zlecona specjalistom zewnętrznym. Szacuje się, że specjaliści zewnętrzni otrzymają do identyfikacji około 9000 egzemplarzy chrząszczy saproksylicznych. W celu wykonania pomiarów dendrometrycznych zasobów martwego drewna na powierzchniach badawczych planuje się zakup sprzętu pomiarowego: taśmy mierniczej, średnicomierza  i wysokościomierza. W ramach drugiej części zadania – inwentaryzacji pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego planuje się zlecenie poszukiwania tych owadów na terenie obrębu ochronnego Kampinos na powierzchni 8216 ha w przypadku zgniotka i 11266 ha w przypadku pachnicy.

 


ROK 2013

Dnia 20.05.2013 r. podpisano umowę nr ZP-2/13 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Adama Wasiaka  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez Jerzego Misiaka – Dyrektora KPN na realizację zadań:

1. "Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2013 r.;

2. "Ograniczenie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy leśne Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez modernizacje małej infrastruktury turystycznej".

W ramach zadania zrealizowano podbudowy, ławy, obrzeża, ścieżki i krawężniki na parkingu w Granicy. Powierzchnia całkowita parkingu - 4 961 m2. Zadanie stanowiło współfinansowanie projektu "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy" (operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – projekt POIS.05.01.00-00-303/10). Więcej na temat projektu pod zakładką: http://kampinoski-pn.gov.pl/projekty/projekty-ue.

 


ROK 2012

Zgodnie z umową nr ZP-13/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Kampinoskim Parkiem Narodowym sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2012 r. zadania:

„Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2012 r. o wartości 108 612,66 zł w zakresie odbudowy i remontu istniejących ogrodzeń upraw – 6297 mb z wykorzystaniem starej siatki.

„Poprawa przejezdności dojazdów pożarowych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2012 r.” o wartości 450 776,31 zł w zakresie:

    - przecięcie odrostów, gałęzi, wycinkę drzew – 41,42 km
    - wyrównanie wybojów i kolein kruszywem naturalnym (pospółką) – 17,69 km


Zgodnie z umową nr ZP-23/12 z dnia 7 września 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Kampinoskim Parkiem Narodowym sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2012 r. zadanie:

    „Budowa sieci instalacji hydrantowo-przeciwpożarowej dla ekosystemów leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego”
    „Trzeci cykl badań ekosystemów leśnych na 52 stałych powierzchniach  w Kampinoskim Parku Narodowym”

Dnia 23 września 2015 roku podpisano umowę nr EZ.0290.1.25.2015 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pt.: „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, odsłaniających, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach.”

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach (cięcia oraz uprzątnięcie poprzez zrywkę wyciętych drzew). Wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 1.300.000 zł.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo