Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

NIECO HISTORII

Po utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowego w 1959 r. edukacją zajmowali się pracownicy naukowi oraz służby terenowe. Początkiem zinstytucjonalizowanej edukacji było utworzenie w 1964 r. w budynku dawnej kasjerówki nadleśnictwa Kampinos Muzeum Puszczy Kampinoskiej. W 1974 r. wytyczono trzy ścieżki przyrodnicze (pierwsze w Polsce), umożliwiające zwiedzającym samodzielne poznawanie przyrody. W 1990 r. utworzony został Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy k. Kampinosu w skład którego weszło Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Była to obok podobnego ośrodka w Ojcowskim PN pierwsza tego typu placówka edukacyjna w polskich parkach narodowych. Ośrodek od razu zaproponował nowe formy działalności, m.in. programy kierowane do miejscowych szkół oraz zajęcia terenowe i warsztaty bezpośrednio angażujące uczestników w proces poznawczy. W 1992 r. został wydany pierwszy numer kwartalnika Puszcza Kampinoska. Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą edukacyjną, zwłaszcza na zajęcia specjalistyczne, było utworzenie w 1997 r. Centrum Edukacji KPN w Izabelinie, które rok później rozpoczęło swoją działalność. Baza lokalowa pozwoliła na rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowe metody, m.in. szkolenia, warsztaty, konferencje i festiwale o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Obie te jednostki są głównymi ośrodkami parku, na bazie których jest prowadzona działalność edukacyjną KPN.

 

CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja wszystkich w tym zakresie” – zasada nr 9 Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska(1994)

Działalność edukacyjna w KPN podobnie jak w innych jednostkach tego typu mieści się w nurcie edukacji nieformalnej, pozaszkolnej (Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej), obejmuje swoim działaniem różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe.

Podstawowymi celami edukacji ekologicznej realizowanej przez Kampinoski Park Narodowym są:

  • kreowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego, konieczności jego ochrony oraz właściwych form wykorzystania,
  • zaznajamianie z funkcjami parku narodowego oraz wyjaśnianie prowadzonych na jego terenie działań ochronnych,
  • ułatwienie zwiedzającym kontaktu z przyrodą.

Efektem prowadzonych działań ma być podwyższenie stanu świadomości ekologicznej oraz szacunku do naszego dziedzictwa przyrodniczego. Docenienie wartości rodzimej przyrody jest niezbędnym elementem kształtowania opinii publicznej na temat ochrony przyrody i środowiska. Biorąc pod uwagę położenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz presje, którym jest poddawany, cel ten jest niezwykle ważny. KPN położony jest na terenie 8 gmin, w jego granicach mieszka ponad 3 tys. osób, a w strefie ochronnej ok. 70 tys. których liczba stale rośnie. W najbliższym otoczeniu parku znajduje się 31 szkół oraz kilkadziesiąt szkół wyższych, kilkaset szkół podstawowych i średnich w sąsiadującej z parkiem blisko dwumilionową aglomeracją warszawską, dla których Puszcza Kampinoska stanowi potencjalną bazę edukacyjną.

Park jest miejscem wizyt wielu delegacji o bardzo wysokiej randze, w tym rządowych i międzynarodowych.

 

Edukacja przyrodnicza jest jednym z narządzi ochrony przyrody.

 Posiadając unikatowa przyrodę, wiele bezcennych pamiątek historycznych, uznaną międzynarodową pozycję w ochronie przyrody, KPN jest obszarem wyjątkowym do realizacji edukacji przyrodniczej na wszystkich poziomach w każdej skali, od lokalnej do globalnej.

W skład oferty programowej wchodzą:

- zajęcia tematyczne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych

- zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół,

- zajęcia dla studentów (ćwiczenia z ochrony przyrody i ochrony środowiska) realizowane przez DNiMP

- prelekcje, spotkania poza terenem parku (domach kultury i innych instytucjach)

- warsztaty dla nauczycieli

- sympozja, seminaria i konferencje

- opracowanie pomocy dydaktycznych

- ścieżki dydaktyczne

- organizowanie konkursów o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i kulturowej

- wystawy fotograficzne, plastyczne i malarskie połączone ze spotkaniami z autorami

- współpraca ze społecznością lokalną: szkołami, miejscowym domem kultury, samorządami

- współpraca i realizacja projektów z partnerami zagranicznymi

- organizowanie imprez cyklicznych

- udział w imprezach o charakterze ogólnopolskim m.in. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata

 

IMPREZY CYKLICZNE

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „WIZJE NATURY”

organizowany od 2004 r. przez Związek Polskich Fotografów Przyrody oraz Kampinoski Park Narodowy. W ramach festiwalu ma miejsce Międzynarodowy Konkurs Pokazów Zdjęć „Wizje Natury”, otwarcie wystaw fotograficznych, prezentacje dorobku zaproszonych gości. Impreza otwarta, przypadająca na II połowę listopada.

 

Konkurs wiedzy „Co w puszczy piszczy”

Organizowany corocznie od 1995 r. przez ODM w Granicy wspólnie z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury, połączony z konkursem plastycznym. Konkurs o zasięgu regionalnym, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu parku.

 

Festiwal Nauki

pod patronatem Konfederacji Rektorów Uczelni Warszawskich i prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz prezydenta m.st. Warszawy. Od 1999 r. współorganizowany przez KPN (lekcje festiwalowe, spotkania weekendowe). Impreza otwarta, przypadająca na II połowę września.

  

Dzień otwarty

organizowany od 2009 r. w ramach projektu edukacyjnego „Jestem sąsiadem parku”. Po zakończeniu projektu kontynuowany rokrocznie w pierwszą sobotę września. Impreza o charakterze piknikowym z licznymi atrakcjami dla dzieci i dla osób dorosłych (zwiedzanie ośrodków, spotkania tematyczne, wycieczki terenowe, konkursy i gry edukacyjne).

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo