Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Zgodnie z zapisem zawartym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378), jednym z organów opiniodawczo-doradczych w zakresie ochrony przyrody jest rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego. Członków rady naukowej parku narodowego powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska. Członkowie rady wybierani są spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Rada liczy od 10 do 20 członków. Kadencja trwa 5 lat.

Do zadań rady naukowej parku narodowego, zgodnie z art. 98 w/w ustawy należą w szczególności:

  1.     ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
  2.     opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
  3.     ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych
            i skuteczności zabiegów ochronnych;
  4.     opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  5.     przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku
  6.     narodowego.


Rada Naukowa Kampinoskiego Parku Narodowego funkcjonuje tak długo, jak istnieje sam park. 10 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej XV kadencji.

Kolejnymi przewodniczącymi Rady Naukowej byli:

- inż. Jerzy Grabowski (1959-1971),

- prof. dr hab. Józef Prończuk (1971-1974),

- prof. dr. hab. Aleksander Tuszko (1974-1980),

- prof. dr hab. Andrzej Szujecki (1981-1993),

- prof. dr. hab. Roman Andrzejewski (1993-2004),

- prof. dr hab. Jerzy Solon (od 2004 r.).

Na przestrzeni działalności Rady Naukowej KPN w jej skład weszło ponad 100 członków.ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Ministra Środowiska z dn. 18 września 2020 r. poz. 34)

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego:

1) dr Szymon Bijak – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

2) Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock

3) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

4) dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska - emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

5) Lechosław Herz – krajoznawca;

6) dr Piotr Kosiak – Collegium Civitas w Warszawie;

7) dr Dorota Michalska-Hejduk – Uniwersytet Łódzki;

8) dr inż. arch. Małgorzata Mirecka – Politechnika Warszawska;

9) dr hab. Paweł Nasiadka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

10) prof. dr hab. Maciej Nowicki – ekspert w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska;

11) prof. dr hab. Tomasz Okruszko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

12) Damian Olszewski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego;

13) mgr inż. Marek Jan Roman – dyrektor Regionalnaj Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie;

14) dr hab. Jerzy Romanowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

15) Arkadiusz Siembida – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;

16) prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk;

17) Paweł Szabłowski – radny dzielnicy m. st. Warszawy Praga-Południe;

18) dr hab. Barbara Szulczewska – Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie;

19) dr hab. Roman Wójcik – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

20) mgr inż. Jan Żychliński – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

Michał Woś


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 494).

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo