Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Bóbr
Bóbr

Wśród teriofauny zamieszkującej Puszczę Kampinoską znajduje się 5 gatunków zwierząt owadożernych, 16 gatunków gryzoni, 1 gatunek zajęczaka, 15 gatunków nietoperzy, 11 gatunków drapieżników i 4 gatunki ssaków kopytnych. Ostatnio, za pomocą fotopułapek, udało się potwierdzić doniesienia o bytowaniu na obszarze parku szopa pracza (Procyon lotor), gatunku kolonizującego Polskę od zachodnich granic. Pojedyncze doniesienie nie jest jednak dowodem na stałe występowanie tego inwazyjnego ssaka. Fotopułapki były także tym narzędziem, które zarejestrowało okazjonalne wizyty wilków w Puszczy Kampinoskiej, brakuje jednak danych o tym, że drapieżniki te trwale powróciły w podwarszawskie lasy. Podobnie, jak w przypadku innych grup zwierząt, widoczne jest zmniejszenie zasięgu występowania pewnych ssaków związanych z terenami podmokłymi i ekosystemami wodnymi: karczownika ziemnowodnego (Arvicola terrestris), rzęsorka rzeczka (Neomys fodiens) i nornika północnego (Microtus oeconomus), jednak niekompletne dane o aktualnych liczebnościach i zasięgach występowania tych gatunków nie pozwalają wyrokować o tempie zmian zachodzących w ich populacjach. Na przestrzeni ostatnich lat, zgodnie z tendencją obserwowaną w całym kraju, zaznaczył się wyraźny wzrost liczebności dzików (Sus scrofa), łosi (Alces alces) - najprawdopodobniej w związku z wprowadzeniem moratorium na odstrzał tego gatunku oraz jeleni (Cervus elaphus) w wyniku dalszej kolonizacji przez nie Puszczy Kampinoskiej. 3 gatunki notowanych w KPN nietoperzy: nocek duży (Myotis myotis), nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) i mopek (Barbastella barbastellus) oraz bóbr (Castor fiber), wydra (Lutra lutra) i ryś (Lynx lynx) chronione są w ramach Dyrektywy Siedliskowej UE.


Mopek
Mopek

 

 

 

 

 

 

 

 

Status gatunków ssaków występujących w KPN

 

Lp.

Gatunek

Szacowana liczebność populacji

Obserwowana i przewidywana tendencja zmian liczebności („+” - wzrost, „-” - spadek, „0” - stabilizacja)

Miejsce występowania

Kategoria zagrożenia wg. Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Ściśle chroniony prawem krajowym

Chroniony w ramach Dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa)

Owadożerne (Insectivora)

1.

Jeż wschodni

(Erinaceus concolor)

nieliczny

0

Głownie obrzeża puszczy, często w sąsiedztwie siedzib ludzkich

-

+

-

2.

Kret

(Talpa europaea)

liczny

0

Cały park

-

cz.

-

3.

Ryjówka aksamitna (Sorex araneus)

liczny

0

Cały park

-

+

-

4.

Ryjówka malutka (Sorex minutus)

średnio-liczny

0

Cały park

-

+

-

5.

Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)

nieliczny

-

Wzdłuż cieków wodnych

-

+

-

Gryzonie (Rodentia)

1.

Nornica ruda (Myodes Glareolus)

liczny

0

Cały park

-

-

-

2.

Nornik bury

(Microtus agrestis)

nieliczny

+

Cały Park

-

-

-

3.

Nornik północny

(Microtus oeconomus)

nieliczny

-

Otwarte tereny podmokłe, turzycowiska

-

-

-

4.

Nornik zwyczajny

(Microtus arvalis)

średnio-liczny

-

Łąki uprawne, uprawy leśne

-

-

-

5.

Karczownik ziemnowodny

(Arvicola terrestris)

nieliczny

-

Wzdłuż cieków wodnych

-

cz.

-

6.

Darniówka zwyczajna

(Pitymys subterraneus)

z racji podziemnego trybu życia trudny do oszacowania

?

Głównie tereny otwarte, w KPN stwierdzana na terenach łąkowych

 

-

-

-

7.

Piżmak

(Ondatra zibethica)

nieliczny

-

Wzdłuż cieków wodnych

-

-

-

8.

Mysz domowa

(Mus musculus)

średnio-liczny

-

Głównie przy osadach ludzkich

-

-

-

9.

Szczur wędrowny

(Rattus norvegicus)

średnio-liczny

-

Głównie przy osadach ludzkich

-

-

-

10.

Badylarka

(Micromys minutus)

średnio-liczny

0

Cały park, głównie tereny otwarte i powierzchnie śródleśne

-

cz.

-

11.

Mysz polna

(Apodemus agrarius)

liczny

0

Cały park

-

-

-

12.

Mysz leśna (Apodemus flacicollis)

liczny

0

Cały park

-

-

-

13.

Mysz zaroślowa

(Apodemus sylvaticus)

nieliczny

0

Cały park, głównie w środowiskach ekotonowych

-

cz.

-

14.

Orzesznica

(Muscardinus avellanarius)

nieliczny

?

Drzewostany grądowe z gęstym podszytem i znacznym udziałem leszczyny

-

+

-

15.

Wiewiórka

(Sciurus vulgaris)

średnio-liczny

0

Cały park

-

+

-

16.

Bóbr europejski

(Castor fiber)

około 80 osobników

+

Wzdłuż cieków wodnych

-

cz.

+

Zajęczaki (Lagomorpha)

1.

Zając szarak

(Lepus europaeus)

nieliczny, około 230 osobników

0

Cały park

-

-

-

Nietoperze (Chiroptera)

1.

Nocek duży

(Myotis myotis)

nieliczny zarówno w okresie letnim jak i zimowym

0

Cały park

-

+

+

2.

Nocek Natterera

(Myotis nattereri)

średnioliczny zarówno w okresie letnim jak i zimowym

0

Cały park

-

+

-

3.

Nocek Brandta (Myotis brandti)

rzadki w okresie letnim, niestwierdzony w okresie zimowym

0

Cały park

-

+

-

4.

Nocek wąsatek (Myotis mystacinus)

rzadki w okresie letnim, niestwierdzony w okresie zimowym

0

Cały park

-

+

-

5.

Nocek rudy (Myotis daubentonii)

średnioliczny zarówno w okresie letnim jak i zimowym

0

Cały park

-

+

-

6.

Nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme)

rzadki zarówno w okresie letnim jak i zimowym

0

Cały park

EN

+

+

7.

Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus)

rzadki w okresie letnim, niestwierdzony w okresie zimowym

0

Cały park

LC

+

-

8.

Mroczek późny (Eptesicus serotinus)

pospolity zarówno w okresie letnim jak i zimowym

0

Cały park, gatunek synantropijny

-

+

-

9.

Karlik drobny

(Pipistrellus pygmaeus)

rzadki w okresie letnim, niestwierdzony w okresie zimowym

0

Cały park, gatunek synantropijny

-

+

-

10.

Karlik większy (Pipistrellus nathusii)

pospolity w okresie letnim, niestwierdzony w okresie zimowym

0

Cały park, gatunek wybitnie leśny

-

+

-

11.

Borowiaczek (Nyctalus leisleri)

nieliczny w okresie letnim, niestwierdzony w okresie zimowym

0

Cały park, gatunek leśny

VU

+

-

12.

Borowiec wielki (Nyctalus noctula)

pospolity w okresie letnim, niestwierdzony w okresie zimowym

0

Cały park, gatunek typowo leśny

-

+

-

13.

Gacek brunatny (Plecotus auritus)

pospolity zarówno w okresie letnim jak i zimowym

0

Cały park

-

+

-

14.

Gacek szary (Plecotus austriacus)

nieliczny zarówno w okresie letnim jak i zimowym

0

Cały park, gatunek synantropijny

-

+

-

15.

Mopek (Barbastella barbastellus)

średnioliczny zarówno w okresie letnim jak i zimowym

0

Cały park, latem tylko las, zimą także osady ludzkie

-

+

+

Drapieżne (Carnivora)

 

1.

Łasica

(Mustela nivalis)

średnio-liczny

0

Cały park

-

+

-

2.

Gronostaj

(Mustela erminea)

nieliczny

0

Cały park

-

+

-

3.

Tchórz zwyczajny

(Mustela putorius)

nieliczny

0

Cały park

-

-

-

4.

Kuna domowa (Martes foina)

średnio-liczny

-

Cały park, szczególnie w sąsiedztwie gospodarstw

-

-

-

5.

Kuna leśna (Martes martes)

średnio-liczny

+

Cały park

-

-

-

6.

Norka amerykańska

(Mustela vison)

nieliczny

+

Wzdłuż cieków wodnych

-

-

-

7.

Wydra

(Lutra lutra)

około 10 (na podstawie całorocznych obserwacji)

+

Wzdłuż cieków wodnych

-

cz.

+

8.

Borsuk

(Meles meles)

około 100 (na podstawie całorocznych obserwacji)

+

Cały park

-

-

-

9.

Lis

(Vulpes vulpes)

około 400 (na podstawie całorocznych obserwacji)

+

Cały park

-

-

-

10.

Jenot

(Nyctereutes procyonoides)

około 50 (na podstawie całorocznych obserwacji)

+

Cały park, w szczególności tereny podmokłe

-

-

-

11.

Ryś

(Lynx lynx)

około 10 (na podstawie całorocznych obserwacji)

-

Cały park

NT

+

+

Parzystokopytne (Artiodactyla)

1.

Sarna

(Capreolus capreolus)

około 2500 (na podstawie całorocznych obserwacji)

+

Cały park

-

-

-

2.

Jeleń szlachetny

(Cervus elaphus)

około 150 (na podstawie całorocznych obserwacji)

+

Cały park, w szczególności tereny zachodnie

-

-

-

3.

Łoś

(Alces alces)

około 300 (na podstawie całorocznych obserwacji)

+

Cały park

-

10-cio letnie moratorium, zwierzę pod całoroczną ochroną

-

4.

Dzik

(Sus scrofa)

około 750 (na podstawie całorocznych obserwacji)

+

Cały park

-

-

-

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo