• image
  • image
  • image
  • image
  • image

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU:

1. Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzi słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu dla celów realizacji badań naukowych, ćwiczeń wojskowych, realizacji zdjęć filmowych, organizacji imprez cyklicznych, a także spotkań
o charakterze patriotycznym przeprowadzanych przez instytucje, organizacje i osoby współpracujące z parkiem, mających na celu uczczenie pamięci poległych. Wymienione przedsięwzięcia mogą się odbywać jedynie w zakresie i na warunkach uzgodnionych
z dyrektorem parku.
2. Na terenie parku dopuszcza się:
a) działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;
b) działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;
c) działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną po wyznaczonych szlakach, trasach turystycznych, drogach publicznych i na obszarach udostępnionych;
d) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na obszarach udostępnionych;
e) działalność sportową na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na obszarach udostępnionych;
f) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;
g) działalność zarobkową.
3. Wysokość opłat za wstęp do niektórych obiektów parku, udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów określona jest w Załączniku nr 3.
4. Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb.
5. Używanie pojazdów mechanicznych i konnych na terenie parku poza drogami publicznymi jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów parku, pojazdów osób i instytucji wykonujących działania ochronne w parku oraz osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie dyrektora parku na wjazd związany z realizacją celu, dla którego park został udostępniony.
6. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.
7. Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:
a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
k) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;
m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących  w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;
n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
o) zakłócania ciszy;
p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;
q) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;
r) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
s) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
t) organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody dyrektora parku.

Zasady udostępniania w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

1. Poruszanie się po terenie parku dozwolone jest wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, spacerowych i drogach publicznych oraz po innych obszarach udostępnionych.
2. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.
3. Parkowanie pojazdów mechanicznych dopuszcza się wyłącznie na wyznaczonych parkingach.
4. Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny.
5. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej, narciarskiej lub konnej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
6. W okresie występowania pokrywy śnieżnej szlaki turystyki pieszej są udostępnione do turystyki narciarskiej. W tym przypadku turystów pieszych, rowerowych i konnych obowiązuje zasada nie niszczenia założonych śladów narciarskich, a turystów poruszających się na nartach zakładanie śladów poza ścieżką pieszą.
7. Uprawnianie turystyki i rekreacji konnej na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.
8. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników szlaków.
9. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku.
10. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.
11. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


Zasady udostępniania w celach realizacji zdjęć filmowych i fotograficznych

1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych bez ograniczeń.
2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.
3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik.
4. Realizacja zdjęć filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga zawarcia pisemnej umowy z parkiem.
5. Przeprowadzanie przedrealizacyjnej dokumentacji filmowej może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.
6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania pisemnej zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.


Formalności wymagane w celu uzyskania zezwolenia na realizację zdjęć filmowych na terenie KPN

Należy napisać podanie do Dyrektora Parku z prośbę o udostępnienie terenu.

W podaniu należy podać:
    - zakres i opis scen,
    - dokładny termin i czas trwania zdjęć,
    - liczbę uczestników zamierzenia (ekipy filmowej, w tym osób do obsługi technicznej),
    - środki techniczne wykorzystywane do przygotowania i realizacji zdjęć,
    - charakter produkcji (komercyjny / niekomercyjny, edukacyjny / reklamowy / inny...),
    - kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację / organizatora (adres, telefon, fax lub mail)
    - dane do faktury.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 022 722-65-60, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić czas 14 dni na podjęcie stosownej decyzji przez Dyrektora Parku.

UWAGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie KPN należy umówić się telefonicznie na dokumentację przedrealizacyjną (tel. 0 22 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 325). Wyznaczony zostanie konsultant ze strony parku, który będzie nadzorował prace i pomoże w wyborze właściwej lokalizacji, odpowiadającej wymogom filmu a jednocześnie ochrony przyrody.

Opłaty za udostępnienie terenu ustalane są indywidualnie przed uzyskaniem zgody i sporządzeniem stosownej umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do Zarządzenia dyrektora KPN w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem zdjęć filmowych.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo