Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • Wycieczka w ramach programu

    Wycieczka w ramach programu "PRZYRODA NA HORYZONCIE"

  • Jak zmieniała się Puszcza? - wycieczka

    Jak zmieniała się Puszcza? - wycieczka

  • Zapraszamy na wycieczkę weekendową w ramach projektu „Przyroda na horyzoncie „Hu hu ha, zima wcale nie jest zła – o turystyce zimowej słów kilka”.

    Zapraszamy na wycieczkę weekendową w ramach projektu „Przyroda na horyzoncie „Hu hu ha, zima...

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) [Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119], zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Kampinoski Park Narodowy, z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38.

2. W Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-     realizacji statutowych zadań własnych KPN;
-     zawarcia umowy: o świadczenie usług, zlecenia, o dzieło, kupna, sprzedaży;
-     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KPN;
-     ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;
-     ochrony prawnie uzasadnionych interesów KPN;
-     rozpatrywania skarg i wniosków osób fizycznych

na podstawie:

-    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
-    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z koniecznością podania danych wymaganych przez przepisy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
-    przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
-    przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
-    przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
-    skargi i wnioski będą przetwarzane na podstawie art. 227 oraz art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017r. poz. 1257)
     oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46).

4.Odbiorcą danych osobowych są :

-     podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
-     podmioty finansujące działania statutowe KPN w formie dotacji, gdy osoby, których dane dotyczą realizują działania finansowane przez te podmioty;
-     podmioty, które zawarły z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną KPN, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku , gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

7. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe gdy wymagają tego przepisy prawa.

10. W pozostałych przypadkach może być koniecznym warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo