Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Wstęp Deklaracji

Kampinoski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej kampinoski-pn.gov.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2002-12-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-04-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne

  • Brak responsywności strony
  • Możliwa nieprawidłowa struktura nagłówków
  • Nawigacja przy pomocy klawiatury może nie zachowywać logicznej kolejności.
  • Brak fokusu na niektórych elementach.
  • Część plików jest niedostępna cyfrowo.
  • Treści nietekstowe w większości nie posiadają alternatywnego tekstu
  • Niektóre linki nie posiadają alternatywnego tekstu.
  • Strona nie zawiera narzędzi do zmiany jej kontrastu oraz wielkości tekstu
  • Nie wszystkie elementy mają wymagany kontrast
  • Strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

data sporządzenia: 2021-12-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Fidler, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 722 60 01 w.322.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje o dostępności architektonicznej


Adres siedziby Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego:
05-080 Izabelin
Ul. Tetmajera 38


Siedziba Kampinoskiego Parku Narodowego to jeden budynek 3 kondygnacyjny, na który składają się:
    1. Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego: sala wystaw czasowych, sala edukacyjna, ekspozycja stała.
    2. Część administracyjna
    3. Sala konferencyjna

Część biurowa budynku Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego nie jest w pełni przystosowana, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Przed wejściem głównym do budynku Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego oraz po drugiej stronie budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla wózków.

Główne drzwi wejściowe do budynku są szerokie, przeszklone, dwuskrzydłowe i rozsuwane automatycznie.

Do ekspozycji stałej w Centrum Edukacji mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku można dostać się windą. Wejście do windy możliwe jest z holu głównego przez salę wystaw czasowych, lub parkingu znajdującego się po drugiej stronie budynku Dyrekcji.

Do sali konferencyjnej na wózku można dostać się od drugiej strony budynku Dyrekcji.

Kampinoski Park Narodowy czynny jest w godzinach 7:30-15:30. W tym czasie teren Dyrekcji jest otwarty dla interesantów oraz zwiedzających.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na prawo od głównego wejścia do budynku zaraz przy drzwiach wejścia do sal Centrum Edukacji.

Każda osoba odwiedzająca budynek Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego na prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawne ruchowo na pierwsze piętro do biurowej części budynku wjeżdżają windą i przechodzą przez część Centrum Edukacji.

Podczas wizyty w Kampinoskim Parku Narodowym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo