• image
  • image
  • image

Samica traszki grzebieniastej
Samica traszki grzebieniastej
Kampinoski Park Narodowy jest miejscem występowania 13 gatunków płazów oraz 6 rodzimych gatunków gadów. Na przestrzeni ostatnich lat nie odnotowano zmian w składzie gatunkowym rodzimych przedstawicieli tych grup zwierząt. Pomimo podejmowanych prób, nie udało się potwierdzić występowania na terenie Puszczy Kampinoskiej żółwia błotnego (Emys orbicularis), miały natomiast miejsce obserwacje żółwia czerwonolicego (Trachemys scripta elegans). Obecność tego ostatniego gatunku jest najprawdopodobniej wynikiem wypuszczania osobników pochodzących z domowych hodowli. O ile skład gatunkowy batracho/herpetofauny Parku nie uległ wyraźnym zmianom, to liczebność populacji wielu gatunków płazów uległa znacznemu zmniejszeniu najprawdopodobniej, jako efekt niekorzystnych zmian środowiskowych (obniżenie poziomu wód). Dwa gatunki płazów: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) i kumak nizinny (Bombina bombina) występujące w Parku figurują w Dyrektywie Siedliskowej UE.

Kumak nizinny
Kumak nizinny

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo