ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 16.02.2012 r. w sprawie UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Zarządzenie


Na podstawie art. 8 i 12 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Kampinoski Park Narodowy zwany dalej parkiem – jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku. Obszary i miejsca udostępniane wyznaczone są w planie ochrony lub planie zadań ochronnych parku.

§2

Ustala się regulamin udostępniania i zasady udostępniania parku określone w Załączniku nr 1.
Wyznacza się miejsca na terenie parku, określone w Załączniku nr 2, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne.

§3

Za wstęp do niektórych obiektów parku oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Cennik opłat stanowi Załącznik nr 3.

§4

Za szkody powstałe w wyniku korzystania z zasobów parku odpowiedzialność wobec parku ponosi korzystający. Za bezpieczeństwo uczestników imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i in. odpowiada organizator lub opiekun grupy. Obowiązek zawarcie stosownych umów ubezpieczeniowych leży po stronie organizatora imprezy.

§5

Interpretacja zapisów regulaminu udostępniania i zasad udostępniania parku należy do dyrektora parku.

§6

Tracą moc:

  • Zarządzenie nr 16/2003 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 3.07.2003 r. w sprawie prowadzenia badań naukowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego;
  • Zarządzenie nr 6/2005 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 10.05.2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ochrony przyrody i udostępniania obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych;
  • Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie cennika opłat za udostępnianie niektórych obiektów Kampinoskiego Parku Narodowego;
  • Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Centrum Edukacji KPN;
  • Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy koło Kampinosu;
  • Zarządzenie nr 8/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie do zwiedzania zagrody pokazowej Ośrodka Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach;
  • Zarządzenie nr 18/2011 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Dziale Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2012 roku.

§8

Cennik opłat za usługi Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego w Granicy,
Ośrodka Hodowli Zubrów w Smardzewicach obowiązuje od dnia 1 marca 2012 roku.


Podstawy prawne:
1.Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r., w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302, art. 17, pkt. 2,3)
3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz.U. 237, poz. 1419)
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz.
719 z dnia 22.06.2010 r.)

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzi słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu dla celów realizacji badań naukowych, ćwiczeń wojskowych, realizacji zdjęć filmowych, organizacji imprez cyklicznych, a także spotkań o charakterze patriotycznym przeprowadzanych przez instytucje, organizacje i osoby współpracujące z parkiem, mających na celu uczczenie pamięci poległych. Wymienione przedsięwzięcia mogą się odbywać jedynie w zakresie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


2) Na terenie parku dopuszcza się:

a) działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;
b) działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów,
warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;
c) działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską
i konną po wyznaczonych szlakach, trasach turystycznych, drogach publicznych i na
obszarach udostępnionych;
d) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na
obszarach udostępnionych;
e) działalność sportową na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na
obszarach udostępnionych;
f) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;
g) działalność zarobkową.


3) Wysokość opłat za wstęp do niektórych obiektów parku, udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów określona jest w Załączniku nr 3.


4) Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb.


5) Używanie pojazdów mechanicznych i konnych na terenie parku poza drogami publicznymi jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów parku, pojazdów osób i instytucji wykonujących działania ochronne w parku oraz osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie dyrektora parku na wjazd związany z realizacją celu, dla którego park został udostępniony.

6) W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz
w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor
może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić
zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

7) Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów
i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub
innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich
miejsc rozrodu;
b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin
i zwierząt;
e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym
płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych;
j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
k) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem
miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;
m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami
położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących
w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;
n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem
znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego
i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem
parku;
o) zakłócania ciszy;
p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych
i motorowych, pływania i żeglowania;
q) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;
r) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego
do spraw środowiska;
s) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
t) organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody
dyrektora parku.

 

Rozdział 2. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach naukowych

 

Rozdział 2

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH NAUKOWYCH


1. Obszar parku jest udostępniany dla badań naukowych w celu poznania i zachowania zasobów parku, określenia metod i sposobów ich ochrony, oceny skuteczności podejmowanych działań a także określenia zmian wynikających z dynamiki procesów przyrodniczych oraz wpływu czynników antropogenicznych.


2. Prowadzenie badań na terenie parku lub wykorzystanie niepublikowanych materiałów własnych parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

3. Nadzór nad badaniami naukowymi prowadzonymi na terenie parku sprawuje Dział Nauki i Monitoringu Przyrody.

4. Uzyskanie zezwolenia na działalność naukową w parku przez instytucje lub osoby wymaga złożenia wniosku (wzór nr 1 w załączeniu) i zawarcia porozumienia z parkiem.

5. Porozumienie zawiera warunki i zakres badań oraz zobowiązania podejmującego badania względem parku, a także ewentualne określenie udziału parku w realizacji badań.

6. Prowadzący badania zobowiązany jest dostarczyć efekty pracy w formie: rocznego sprawozdania (w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku), publikacji, egzemplarza pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej lub innej, zgodnie z zawartym porozumieniem. Nie złożenie sprawozdania może być podstawą do cofnięcia zgody na kontynuację badań.

7. Rezygnację z prowadzenia badań należy niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej i przesłać do parku pocztą, drogą mailową, faxem lub złożyć osobiście w dyrekcji parku.

8. Każdorazowy pobyt na terenie parku należy zgłaszać u gospodarza terenu – konserwatora obwodu ochronnego (leśniczego) lub innej osoby wskazanej w porozumieniu.

9. Egzemplarze flory i fauny, pozyskane w trakcie badań w sposób niezamierzony (niezwiązany z przedmiotem badań) powinny być dostarczone do parku, chyba że ten zrezygnuje z ich wykorzystania.

10. Po zakończeniu badań należy zlikwidować wszelkie oznakowania powierzchni badawczych,
ścieżek, dojść itp.

Rozdział 3. Szczegółowe zasady udostępniania parku dla celów działalności edukacyjnej

Rozdział 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

1. Obszar parku jest udostępniany dla celów edukacyjnych. Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym może być prowadzona w:

a. Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy;
b. Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie;
c. Ośrodku Hodowli Zubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach;
d. na szlakach turystycznych;
e. na ścieżkach edukacyjnych;
f. na polanach wypoczynkowych.

2. Zajęcia edukacyjne w obiektach i obszarach wymienionych w pkt. 1 oraz w szczególnych przypadkach poza miejscami wymienionymi w pkt. 1 prowadzone są przez pracowników parku.

3. Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tematu, zakresu i terminu zajęć.

4. Zajęcia edukacyjne w obiektach i na obszarach wymienionych w pkt. 1 mogą być prowadzone samodzielnie przez nauczycieli szkolnych i akademickich, przewodników turystycznych oraz pracowników instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną.

5. Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych wymaga:


a. pisemnego zgłoszenia złożonego do dyrekcji parku z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
b. uzyskania zgody dyrektora parku do przeprowadzenia samodzielnych zajęć edukacyjnych.

6. Organizowanie imprez edukacyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

7. Organizator imprezy edukacyjnej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

Rozdział 4. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Rozdział 4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH.

1. Poruszanie się po terenie parku dozwolone jest wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, spacerowych i drogach publicznych oraz po innych obszarach udostępnionych.

2. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

3. Parkowanie pojazdów mechanicznych dopuszcza się wyłącznie na wyznaczonych parkingach.

4. Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny.

5. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej, narciarskiej lub konnej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.

6. W okresie występowania pokrywy śnieżnej szlaki turystyki pieszej są udostępnione do turystyki narciarskiej. W tym przypadku turystów pieszych, rowerowych i konnych obowiązuje zasada nie niszczenia założonych śladów narciarskich, a turystów poruszających się na nartach zakładanie śladów poza ścieżką pieszą.

7. Uprawnianie turystyki i rekreacji konnej na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

8. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników szlaków.

9. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 2, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku.

10. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

11. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.

Rozdział 5. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach realizacji zdjęć filmowych i fotograficznych

Rozdział 5
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH REALIZACJI ZDJĘĆ FILMOWYCH I FOTOGRAFICZNYCH


1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych bez ograniczeń.

2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.

3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik stanowiący załącznik nr 2.

4. Realizacja zdjęć filmowych poza szlakami turystycznymi wymaga zawarcia pisemnej umowy (wzór nr 2 w załączeniu) z parkiem.

5. Przeprowadzanie przedrealizacyjnej dokumentacji filmowej może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.

6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania pisemnej zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rozdział 6. Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach działalności zarobkowej

Rozdział 6
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ.

 


1. Na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym parku dopuszcza się działalność zarobkową, w tym:


a. handlową w miejscach, w czasie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
b. ekstensywne rolnictwo i działalność nie rolniczą w obszarach ochrony krajobrazowej na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
c. transport na trasach i obszarach udostępnionych przez dyrektora parku;
d. wytwórczą w miejscach, w czasie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


2. Dopuszczone w pkt. 1 działalności nie mogą negatywnie wpływać na przyrodę parku.


Miejsca na terenie parku, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne


MIEJSCA NA TERENIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO, GDZIE POSŁUGIWANIE SIĘ OTWARTYM OGNIEM JEST DOPUSZCZALNE


1. Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały rok wyznacza się polany wypoczynkowe: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha.

2. Na czasowe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem tj. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego wyznacza się polany wypoczynkowe: Dąbrowa Leśna, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa, Piaski Królewskie.

3. Na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 można rozpalać ogniska, grille i kuchenki turystyczne za pisemną zgodą dyrektora parku.

4. Na rozpalanie ognisk, używanie grilli i kuchenek turystycznych w okresie od 1 marca do 30 września na polanach wymienionych w pkt. 2 może zostać wydane zezwolenie dyrektora parku tylko przy 0 lub I stopniu zagrożenia pożarowego lasu.

5. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach technicznie zagospodarowanych do tego celu, a grille i kuchenki turystyczne w pobliżu tych miejsc. Żar i popiół z grilla należy wyrzucać do paleniska.

6. O wydaniu zgody na użycie otwartego ognia każdorazowo powiadamiani są pracownicy Służby Parku i osoba sprawująca nadzór nad polaną wypoczynkową.

7. W okresie obowiązywania zakazu wstępu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zezwolenia na rozpalanie ognisk, używanie grilli oraz kuchenek turystycznych tracą ważność z chwilą ogłoszenia zakazu.

Cennik opłat za wstęp i udostępnianie parku

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP NA NIEKTÓRE OBSZARY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ ZA UDOSTĘPNIANIE PARKU LUB NIEKTÓRYCH JEGO OBSZARÓW


I. Wstęp do parku - bezpłatny

II. Udostępnianie niektórych obiektów KPN

1. Imprezy piknikowe przy wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu na polanach wypoczynkowych Opaleń, Pociecha, Lipków, Jakubów, Granica, Roztoka, Dąbrowa Leśna, Piaski Królewskie, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa.

- grupa do 10 osób - 45,53 zł + 23% VAT = 56 zł
- grupa od 11 do 20 osób - 58,54 zł + 23% VAT = 72 zł
- grupa od 21 do 50 osób - 97,56 zł + 23% VAT = 120 zł
- grupa od 51 do 100 osób - 162,60 zł + 23% VAT = 200 zł
- grupa od 101 osób - 243,90 zł + 23% VAT = 300 zł


Za imprezy innego typu niż piknikowe np. festyny, spotkania integracyjne, wymagające dodatkowego przystosowania polany (namioty, agregaty prądotwórcze, ustawienie sceny itp.) i/lub wjazdu samochodów, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.

2. Rajdy rowerowe wymagające przystosowania szlaków turystycznych (dodatkowe oznakowanie, organizacja punktów kontrolnych, pkt. obsługi technicznej, ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu, itp.) - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku.

3. Rajdy piesze i inne rajdy (dodatkowe oznakowania, organizacja punktów kontrolnych, punkt obsługi technicznej, ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu itp.) - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku.

4. Wykonywanie zdjęć:

- fotograficznych i filmowych amatorskich, ze szlaków turystycznych - bezpłatne
- fotograficznych, poza szlakami turystycznymi - 53,66 zł + 23% VAT = 66 zł / miesiąc (obowiązek pozostawienia wybranych zdjęć w archiwum KPN z możliwością nieodpłatnego wykorzystania przez KPN dla potrzeb własnych)
- filmowych profesjonalnych - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia Parku

5. Przejazdy konne po wyznaczonych trasach:

a) jazda konna wierzchem (opłata od jednego konia):
- opłata jednodniowa - 21,14 zł + 23% VAT = 26 zł
- opłata tygodniowa - 48,78 zł + 23% VAT = 60 zł
- opłata miesięczna - 97,56 zł + 23% VAT = 120 zł
- opłata kwartalna - 219,51 zł + 23% VAT = 270 zł
- opłata roczna - 464,23 zł + 23% VAT= 571 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego (opłaty muszą być wniesione każdorazowo za cały wnioskowany okres czasu. Opłata dotyczy konkretnej liczby dni/miesięcy liczonej od daty podanej w zezwoleniu: opłata tygodniowa – 7 kolejnych dni, miesięczna – 30 kolejnych dni, kwartalna – 90 kolejnych dni, roczna – 12 kolejnych miesięcy)

b) jednorazowe przejazdy zaprzęgami konnymi:
- grupa do 10 osób - 29,27 zł + 23% VAT = 36 zł
- grupa od 11 do 20 osób - 65,04 zł + 23% VAT = 80 zł
- grupa od 21 do 50 osób - 97,56 zł + 23 % VAT = 120 zł
- grupa od 51 do 100 osób - 243,90 zł + 23% VAT = 300 zł
- grupa od 101 osób - 325,20 zł + 23% VAT = 400 zł

6. Usługi Centrum Edukacji w Izabelinie: [Oferta i cennik]

 

7. Usługi Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy: [Oferta i cennik]

 

8. Usługi Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach: Ośrodek tymczasowo zamknięty!

a) wstęp do Ośrodka Hodowli Żubrów:
- bilet normalny (dorośli) - 3,70 zł + 8% VAT = 4 zł
- bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści, opiekunowie grup szkolnych i przedszkolnych) - 1,85 zł + 8% VAT = 2 zł
- bilet rodzinny (max. 2 osoby dorosłe i dzieci) - 1,85 zł + 8% VAT = 2 zł / osoba

9. taryfa opłat za działalność zarobkową dla celów edukacyjnych - cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia Parku

Informacje dodatkowe

 

III. Informacje dodatkowe

1. Z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby aktualnie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.

2. W szczególnych przypadkach z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby nie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.

3. Zwalnia się z opłat za zajęcia edukacyjne zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży specjalnej troski, wychowanków domów dziecka, podopiecznych domów opieki społecznej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych. Maksymalny czas bezpłatnych zajęć – 3 godziny.

4. Z opłat za bilet wstępu zwalnia się: dzieci do lat 7, uczniów szkół specjalnych, dzieci z domów dziecka, przewodników turystycznych, pracowników parków narodowych oraz uczniów szkół i studentów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w CE KPN i ODM.

5. W przypadku udostępniania pomieszczeń w celu organizacji imprez, których park jest współorganizatorem – kwota opłaty podlega negocjacji.

6. W przypadku innych form udostępnienia, nieprzewidzianych w pkt. II, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.

7. Dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty ryczałtowej za przejazdy zaprzęgami konnymi. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie na zasadach negocjacji i uzależniona od ilości przejazdów oraz wielkości grupy w okresie udostępnienia.

8. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem imprezy.

9. Korzystając z udostępnianych obiektów należy posiadać ze sobą dokument tożsamości, zezwolenie lub umowę oraz dowód wpłaty zawierający informacje, za co opłata została wniesiona, przez kogo, na jaki okres, a także sygnaturę zezwolenia lub umowy zgodnie, z którą opłata została wniesiona.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo