Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
DYREKTORA Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 31.07.2020 r. w sprawie UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ANEKS NR 1 z dnia 31.03.2022 r


Zarządzenie - REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8e ust. 1 i art. 12 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 55 Dz. U. 2021 poz. 1098, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Kampinoski Park Narodowy zwany dalej „parkiem” jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku.


§2
W związku ze stanem epidemii ośrodki edukacyjne oraz toalety przenośne pozostają nieudostępnione dla turystów i odwiedzających.


§3
Ustala się regulamin udostępniania i zasady udostępniania. Wyznacza się miejsca na terenie parku, określone w Załączniku nr 4, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne.


§4
Za wstęp do niektórych obiektów parku oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Cennik opłat stanowi Załącznik nr 1.


§5
Za szkody powstałe w wyniku korzystania z zasobów parku odpowiedzialność wobec parku ponosi korzystający. Za bezpieczeństwo uczestników imprez edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, w tym postępowanie zgodnie z wytycznymi związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w szczególności SARS-COVID 2, odpowiada organizator lub opiekun grupy. Obowiązek zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych leży po stronie organizatora imprezy.


§6
Traci moc Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 02.06.2020 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego.


§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 roku.

Postanowienia ogólne


ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzie słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu wyłącznie za zgodą dyrektora parku.

2. Na terenie parku dopuszcza się:

a) działalność edukacyjną, turystyczną i rekreacyjną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną po wyznaczonych szlakach, ścieżkach edukacyjnych, spacerowych oraz po drogach publicznych);

b) działalność sportową na szlakach turystycznych oraz na obszarach udostępnionych;

c) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych oraz na obszarach udostępnionych;

d) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych.

3. Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb. Upoważnieni pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontrolowania dowodów wniesienia opłat z tytułu udostępnienia.

4. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor może ze skutkiem natychmiastowym odwołać wydane zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

5. Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;

f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym płomieniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi;

g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej;

h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;

i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w zadaniach ochronnych;

j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;

k) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, za wyjątkiem psów asystujących;

l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;

m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;

n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;

o) zakłócania ciszy;

p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;

q) biwakowania;

r) organizacji imprez edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody dyrektora parku.


Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych


ROZDZIAŁ 2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH

1. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

2. Na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i spacerowych obowiązuje ruch prawostronny.

3. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej lub jazdy konnej wierzchem lub przejazdów zaprzęgami konnymi, obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.

4. Jeżeli szlak turystyki rowerowej został udostępniony równocześnie do jazdy konnej wierzchem lub przejazdów zaprzęgami konnymi, obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu rowerowego.

5. Uprawnianie jazdy konnej wierzchem na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku i wniesienia opłaty (jeżeli jest wymagana, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia).

6. Przejazdy zaprzęgami konnymi poza drogami publicznymi na terenie parku wymagają uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku i wniesienia opłaty (jeżeli jest wymagana, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia).

7. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników.

8. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 4, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku i wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia), za wyjątkiem 4 małych grilli bezkominowych na polanie Lipków, z których można korzystać bez pisemnej zgody dyrektora parku.

9. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

10. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.


Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach realizacji zdjęć filmowych i fotograficznych


ROZDZIAŁ 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH REALIZACJI ZDJĘĆ FILMOWYCH I FOTOGRAFICZNYCH

1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych i miejsc udostępnionych dla turystyki i edukacji bez ograniczeń.

2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi i miejscami udostępnionymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku i zawarcia pisemnej umowy z parkiem (wzór w załączniku nr 2).

3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi i miejscami udostępnionymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik stanowiący załącznik nr 1.

4. Wykonywanie zdjęć fotograficznych poza szlakami turystycznymi oraz profesjonalnych/komercyjnych ze szlaków turystycznych związane jest z obowiązkiem przekazania na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego wybranych fotografii i wymaga zawarcia pisemnej umowy licencyjnej z parkiem (wzór w załączniku nr 3).

5. Przeprowadzanie dokumentacji przedrealizacyjnej do filmów może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.

6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania zgód na podstawie obowiązujących przepisów.

7. Fotografowanie i filmowanie przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.


Formalności w celu uzyskania zgody na udostępnienie terenu KPN dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośbą o udostepnienie terenu KPN dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych. W podaniu należy zawrzeć następujące informacje:

 • Dane osoby, firmy z którą będzie podpisywana umowa (jeśli osoba podpisująca umowę działa na podstawie pełnomocnictwa, należy załączyć skan pełnomocnictwa) 
 • Dane osoby odpowiedzialnej za realizację zdjęć filmowych - imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu
 • rodzaj i tytuł produkcji
 • ew. dokumenty potwierdzające rodzaj produkcji
 • termin realizacji: data, godziny
 • opis scen (storyboard / scenopis / scenariusz)
 • środki techniczne
 • zakres prac scenograficznych
 • wielkość ekipy (max. liczba osób)
 • ilość pojazdów w tym prywatnych
 • umieścić dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku (link do klauzuli)

Podanie można przesłać pocztą, e-PUAPem, faxem na numer 22 722-65-60, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji wydania stosownego zezwolenia.

Odpłatność zgodnie z cennikiem (link)

W przypadku poszukiwań lokacji do realizacji zdjęć filmowych należy przesłać nim.:

 • wymagania scenograficzne 
 • opis scen
 • opis spodziewanych prac scenograficznych (jeśli planowane)

Na tej podstawie zostaną wytypowane lokacje, które zostaną okazane. UWAGA! dokumentacja przed realizacyjna może być realizowana wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika KPN


Szczegółowe zasady udostępniania parku dla celów działalności edukacyjnej

ROZDZIAŁ 4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

1. Obszar parku jest udostępniany dla celów edukacyjnych.

2. Ze względu na stan epidemii działalność edukacyjna może być prowadzona wyłącznie w przestrzeni otwartej tj. na szlakach turystycznych, na ścieżkach edukacyjnych i spacerowych, na polanach wypoczynkowych.

3. W szczególnych wypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza obszarami wymienionymi w pkt 2, wyłącznie przez pracowników parku.

4. Udział w zajęciach edukacyjnych jest możliwy wyłącznie po uzgodnieniu tematu zakresu i terminu zajęć z Centrum Edukacji lub Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym.

5. Zajęcia edukacyjne na obszarach wymienionych w pkt 2 mogą być prowadzone samodzielnie przez nauczycieli szkolnych i akademickich, przewodników turystycznych oraz pracowników instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną, po uzyskaniu zgody dyrektora parku wydanej na pisemny wniosek złożony do dyrekcji parku z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Organizowanie imprez edukacyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

7. Organizator imprezy edukacyjnej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób, jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów, obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza przewodnik.Cennik opłat - aktualizacja 22.09.2023 r.- obowiązuje od 1.10.2023 r.

Aneks nr 2
z dnia 22.09.2023 r.
do Zarządzenia nr 15/2020 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 31.07.2020 r.
w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego

Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary Kampinoskiego Parku Narodowego
oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów

Obowiązuje od 1 października 2023 r.    I. Wstęp do parku -  bezpłatny


    II. Udostępnianie niektórych obiektów i obszarów KPN

1. Imprezy piknikowe przy wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu na polanach wypoczynkowych:

a) Opaleń, Pociecha, Jakubów, Roztoka, Dąbrowa Leśna, Piaski Królewskie, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa, Zielona Karczma, Granica, Lipków.

-        grupa do 5 osób                              -        32,52 zł + 23% VAT = 40 zł
-        grupa do 10 osób                            -        58,54 zł + 23% VAT = 72 zł
-        grupa od 11 do 20 osób                    -        105,69 zł + 23% VAT = 130 zł
-        grupa od 21 do 50 osób                    -        162,60 zł + 23% VAT = 200 zł
-        grupa od 51 do 100 osób                  -        284,55 zł + 23% VAT = 350 zł
-        grupa od 101 do 200 osób                -        406,50 zł + 23% VAT = 500 zł


b) Za imprezy innego typu niż piknikowe np. festyny, spotkania integracyjne, starty, a także pikniki i inne wydarzenia wymagające dodatkowego przystosowania polany (namioty, agregaty prądotwórcze, ustawienie sceny itp.) i/lub wjazdu samochodów, a także wszystkie imprezy o szacowanej liczbie uczestników przekraczającej 200 osób – cena umowna uzależniona od liczby uczestników i zakresu udostępnienia parku.

2. Rajdy rowerowe, piesze, nordic walking i inne, w tym wymagające przystosowania szlaków turystycznych (oznakowanie tras, organizacja punktów kontrolnych, postojowych, żywieniowych, obsługi technicznej i in., ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu itp.) – cena umowna uzależniona od liczby uczestników i zakresu udostępnienia parku.
Udostępnienie terenu do rajdów o charakterze rywalizacji sportowej, niezależnie od liczby uczestników, a także każdego wydarzenia liczącego powyżej 200 uczestników dopuszczalne jest tylko w sytuacjach wyjątkowych, związanych z realizacją celów statutowych parku oraz działalnością służącą promocji i rozwojowi turystyki, sportu i wsparciem społeczności lokalnej. Tego typu imprezy wymagają dodatkowych ustaleń, w tym czasowego wyłączenia szlaków z ruchu turystycznego, a uzgodniona oplata musi kompensować ewentualne straty i ryzyko.

3. Wykonywanie zdjęć:

a) fotograficznych i filmowych amatorskich (na użytek własny, bez adaptacji scenograficznych, przygotowania planu zdjęciowego, wykorzystywania specjalistycznego sprzętu do rejestrowania, w tym oświetlenia, dekoracji, scenografii, aktorów, zwierząt itp.) ze szlaków turystycznych i innych miejsc udostępnionych do ruchu turystycznego, bez ograniczania dostępu innym użytkownikom (np. parkingi, polany, miejsca pamięci i in.)
–        bezpłatne
b) fotograficznych, sesje zdjęciowe (opłata za dzień kalendarzowy, niezależnie od liczby godzin), cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku; stawki minimalne:
    • sesje do materiałów o charakterze edukacyjnym, naukowym, popularno-naukowym i informacyjnym związane z ochroną przyrody, dziedzictwem historycznym i kulturowym a także promocją regionu, w tym sesje do prasy informacyjnej i reportażowe
    • bezpłatne
    • sesje komercyjne (kampanie reklamowe, modelingowe, sesje do czasopism, mediów społecznościowych itp.)
    • od 500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł / dzień
c) filmowych profesjonalnych / komercyjnych, cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku; stawki minimalne (opłata za dzień kalendarzowy, niezależnie od liczby godzin):
    • filmy edukacyjne, naukowe i popularno-naukowe, reportaże, serwisy informacyjne, programy publicystyczne związane z ochroną przyrody, dziedzictwem historycznym i kulturowym a także promocją regionu
–        bezpłatnie
    • prace dyplomowe, zaliczeniowe itp. (wymagane potwierdzenie promotora pracy, opiekuna roku lub osoby prowadzącej zajęcia)
–        od 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł
    • filmy komercyjne, fabularne, seriale
–        od 7 000,00 zł + 23% VAT = 8 610,00 zł
    • reklamy, teledyski, programy rozrywkowe i in.
–        od 15 000,00 zł + 23% VAT = 18 450,00 zł
    • dni przygotowawcze do zdjęć filmowych, dni z pozostawieniem scenografii i innych elementów produkcji na gruncie (bez zdjęć filmowych) oraz dni przeznaczone na uprzątnięcie terenu po zakończeniu zdjęć
–        od 3 000,00 zł + 23% VAT = 3 690,00 zł
    • obecność campu ekipy filmowej i innych elementów zaplecza produkcji filmowej na obszarze KPN, bez realizacji zdjęć filmowych na terenie parku
–        od 3 000,00 zł + 23% VAT = 3 690,00 zł

4. Wykonywanie lotów w strefie EP R12:

a) bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP):
wlot w strefę – 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł / godzina
    b) innym statkiem powietrznym, określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych – cena umowna uzależniona od rodzaju statku i zakresu udostępnienia
W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, z opłaty mogą być zwolnione osoby i instytucje wykonujące loty na rzecz KPN, związane z ochroną przyrody i promocją regionu, loty patrolowe linii energetycznych, gazowych, loty związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju oraz wykonywane w celach niekomercyjnych nad gruntami prywatnymi (za zgodą właściciela).
Z wymogu uzyskania zgody dyrektora parku na loty w strefie EP R12 zwolnione są osoby i instytucje wykonujące loty określone w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, wykonywane na zlecenie KPN oraz wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt.


5. Przejazdy konne po wyznaczonych trasach:

a) jazda konna wierzchem (opłata od jednego konia):
-        opłata jednodniowa                                -        24,39 zł + 23% VAT = 30 zł
-        opłata miesięczna                                -        162,60 zł + 23% VAT = 200 zł
-        opłata kwartalna                                -        325,20 zł + 23% VAT = 400 zł
-        opłata półroczna                                -        569,11 zł + 23% VAT = 700 zł
-        opłata roczna                                        -        813,01 zł + 23% VAT= 1 000 zł
Opłaty muszą być wniesione każdorazowo za cały wnioskowany okres czasu. Opłata dotyczy konkretnej liczby dni/miesięcy liczonej od daty podanej w zezwoleniu: miesięczna – 30 kolejnych dni, kwartalna – 90 kolejnych dni, półroczna – 6 kolejnych miesięcy, roczna – 12 kolejnych miesięcy, w ramach bieżącego roku (zezwolenia wydawane są maksymalnie do ostatniego dnia roku kalendarzowego).

b) jednorazowe przejazdy zaprzęgami konnymi:
-        grupa do 10 osób                                -        40,65 zł + 23% VAT = 50 zł
-        grupa od 11 do 20 osób                                -        81,30 zł + 23% VAT = 100 zł
-        grupa od 21 do 50 osób                                -        121,95 zł + 23 % VAT = 150 zł
-        grupa od 51 do 100 osób                        -        325,20 zł + 23% VAT = 400 zł
-        grupa od 101 do 200 osób                        -        487,80 zł + 23% VAT = 600 zł

W uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wniesienia okresowej opłaty za przejazdy konne wierzchem, zgodnie z punktem a, dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty ryczałtowej za okresowe przejazdy zaprzęgami konnymi. Wysokość opłaty w takim wypadku ustalana jest indywidualnie, na zasadach negocjacji i uzależniona od ilości przejazdów oraz wielkości grupy w okresie udostępnienia.

6. Udostępniane obiektów i obszarów parku do innych celów, w tym nagrywania dźwięków, amatorskiego połowu ryb, wjazdu pojazdem silnikowym na szlaki turystyczne i drogi leśne, przeprowadzenia plenerów malarskich i innych działań artystycznych oraz w celach zarobkowych – cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku, ustalana indywidualnie.

III. Informacje dodatkowe

1. Z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby aktualnie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.
2. W szczególnych przypadkach z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby nie wskazane w punkcie 1.
3. Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień roboczy przed rozpoczęciem udostępnienia (terminu obowiązywania zezwolenia).
4. Wystąpienie z podaniem o zezwolenie na realizację zamierzenia związanego z udostępnieniem niektórych obiektów i obszarów KPN jest równoznaczne z deklaracją wniesienia odpowiedniej, zgodnej z cennikiem, opłaty. Ewentualna rezygnacja z zamierzenia musi być zgłoszona telefonicznie i pisemnie Dyrekcji KPN, przed jego rozpoczęciem, w godzinach urzędowania parku.
5. Korzystając z udostępnianych obiektów i obszarów KPN należy posiadać ze sobą dokument tożsamości, zezwolenie lub umowę oraz dowód wpłaty zawierający informację, za co opłata została wniesiona, przez kogo, na jaki okres, a także sygnaturę zezwolenia lub umowy zgodnie, z którą opłata została wniesiona.
6. W przypadku innych form udostępnienia, nieprzewidzianych w pkt. II, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.
7. Pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontroli w zakresie posiadania zezwoleń i wniesienia opłaty.

Zarządzenie w formacie pdf [link]

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo