• image
  • image
  • image

b_0_200_16777215_00___images_edu_go_odm.jpgUtworzony został w 1990 r. jako jedna z pierwszych tego rodzaju placówek w polskich parkach narodowych. Położony 40 km od Warszawy, w pobliżu atrakcyjnych miejscowości turystycznych (Żelazowa Wola, Niepokalanów) jest stałym punktem programu wycieczek szkolnych, a w weekendy miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów indywidualnych. Położenie ośrodka w jednym z najpiękniejszych zakątków parku, z niezwykle różnorodną przyrodą powoduje, że jest on doskonałym miejscem do organizowania różnorodnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników parku lub samodzielnie przez osoby zainteresowane (nauczycieli, przewodników).


Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy prowadzi działalność edukacyjną z zakresu ekologii skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, na którą składają się zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia. Zajęcia i warsztaty wspierają nauczanie szkolne takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, historia, nie stanowią jednak uzupełnienia bądź kontynuacji programów nauczania. Całość działań edukacyjnych realizowana jest w ramach programu PRZYRODA NA HORYZONCIE.

Na terenie ośrodka znajdują się:
- Muzeum Puszczy Kampinoskiej,
- wystawa plenerowa "Polskie parki narodowe"
- skansen budownictwa puszczańskiego składający się z Zagrody Widymajera z ekspozycją "Przyroda na skraju puszczy" i izbą edukacyjną, Zagrody Wiejckiej oraz Zagrody Połcia wraz z tak zwaną "Chatą Kampinoską" prowadzoną przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie",
- Aleja Trzeciego Tysiąclecia,
- ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" z wieżą widokową,
- ścieżka rekreacyjna,
- trasa questu "Tropem króla łosia",
- punkt informacji turystycznej oraz sprzedaży wydawnictw,
- polana wypoczynkowa,
- parking.

Ośrodek oferuje:
- zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem,
- kameralno-terenowe zajęcia tematyczne,
- zajęcia warsztatowe.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie prowadzi zajęć terenowych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III ze szkół podstawowych. Grupom tym ODM poleca zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej z przewodnikiem.

Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Mają na celu zapoznanie z wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi. Składają się z dwóch części: kameralnej - obejmującej prelekcję, pokaz filmu i zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej oraz części terenowej - spaceru po lesie w sąsiedztwie ODM, podczas którego wykonywane są proste obserwacje. Uczestnicy pracują w grupach z kartami pracy, biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.

Tematy zajęć kameralno-terenowych

"Kampinoski Park Narodowy" - Prelekcja z pokazem filmu połączona z wyjściem w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli
Omawiane zagadnienia:
- historia ochrony Puszczy Kampinoskiej,
- sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła, czynna, krajobrazowa),
- bioróżnorodność KPN,
- formy ochrony przyrody w Polsce.

"Las naszym bogactwem"- Prelekcja połączona z wyjściem w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli
Omawiane zagadnienia:
- funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
- budowa warstwowa lasu,
- ślady i tropy zwierząt,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- ochrona lasów.

"Drzewa i krzewy wokół nas" - Prelekcja połączona z wyjściem w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- znaczenie drzew i krzewów dla przyrody i dla człowieka,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- drzewa w krajobrazie,
- gatunki rodzime i obce (inwazyjne) w KPN.

"Kampinoskie krajobrazy" - Prelekcja połączona z wyjściem w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli
Omawiane zagadnienia:
- tereny nieleśne (łąki, pastwiska i bagna KPN),
- głowiaste wierzby i stogi siana jako charakterystyczne elementy krajobrazu Mazowsza,
- skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- znaczenie i ochrona gatunki synantropijne,
- typy lasów

"Spacer tropiciela" - zajęcia terenowe, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia uzależnione od:
- pory roku (wiosna, lato, jesień, zima w lesie),
- ciekawostek wytropionych na trasie spaceru,
- indywidualnych oczekiwań uczestników (np. miejsca pamięci , pomniki przyrody, drzewa).

Terenowe warsztaty dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych
Prowadzone w formie 5-6 godzinnych wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku, umożliwiają głęboki, bezpośredni kontakt z naturą. Stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń umysłowych i zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Uczestnicy zajęć podzieleni na 4-5 osobowe zespoły pracują z kartami ćwiczeń. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników. Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież przeciwdeszczową, czapkę, rękawiczki, prowiant i napoje, środki odstraszające owady.
Wymagania kondycyjne - średnie.

Tematy zajęć warsztatowych

"Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle"
Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: 5-6 godzin, liczba uczestników: max 30 os.
Trasa wycieczki prowadzi z Granicy zielonym szlakiem do Dębu Powstańców 1863 r., powrót przez wieś Bieliny do Granicy.
Trasa urozmaicona pod względem rzeźby terenu i krajobrazu wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.
Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

"Natura i człowiek - jako dwa żywioły wpływające na zmiany w środowisku"
Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: 5-6 godzin, liczba uczestników: max 30 osób.
Trasa wycieczki prowadzi skrajem OOŚ Granica, przez tereny nieistniejącej wsi Nart oraz OOŚ Pożary
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- wpływ działalności człowieka na środowisko (melioracje, plantowanie terenu, pozyskiwanie torfu, rolnictwo
- przykłady pozytywnej i negatywnej ingerencji człowieka w krajobraz,
- natura jako żywioł przywracający pierwotny charakter puszczy,
- wydmy i bagna - naturalne elementy krajobrazu KPN.

„Warsztaty z wodą” - do Nart
Długość trasy: ok. 7 km, czas trwania: 5-6 godzin, liczba uczestników: do 30 osób.
Przebieg trasy: parking w Granicy – ścieżką dydaktyczną "Skrajem Puszczy" do Muzeum Puszczy Kampinoskiej poprzez wieżę widokową na Olszowieckim Błocie i platformę widokową nad Kanałem Olszowieckim – OOŚ Granica – drogą do Józefowa – kładka na Kanale Olszowieckim na Pożarach – Nartowa Góra – torfianki w Nartach – powrót niebieskim szlakiem do Granicy.
Na warsztaty koniecznie trzeba zabrać: 1 dorosłego opiekuna na 5 osób niepełnoletnich, gumowce, ręczniki do rąk, środki odstraszające komary i kleszcze, nakrycia głowy.
Część trasy wycieczki prowadzi skrajem Obszaru Ochrony Ścisłej Granica, utworzonego w 1936 r, jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka,
- obieg wody w przyrodzie,
- obserwacje i rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w wodach i nad wodami,
- oles bagienny jako przykład typu lasu bardzo związanego z wodą,
- porównanie wód płynących, bagiennych i w stawach,
- ślady i tropy zwierząt,
- bobry i ich działalność (m.in. żeremia),
- przyroda w obliczu antropopresji.

„Puszcza Kampinoska z historią co krok” - warsztaty przyrodniczo-historyczne do Zamczyska i Sosny Powstańców 1864 r. w Górkach
Długość trasy: 17 km (możliwość skrócenia do ok. 7 km przy wykorzystaniu autokaru), czas trwania: 5-6 godzin, liczba uczestników: do 30 osób.
Przebieg trasy: parking w Granicy - Chata Kampinoska - ścieżka edukacyjna Skrajem Puszczy - cmentarz żołnierzy Armii Poznań i Pomorze z września 1939 r. - Kapliczka Leśników - leśniczówki w stylu architektury narodowej - Muzeum Puszczy Kampinoskiej - OOŚ Granica - miejsce śmierci ppor. AK Tadeusza Świerczewskiego - Nartowa Góra - kamień upamiętniający śmierć Żydów z hitlerowskiego obozu pracu w Nartach - torfianki w Nartach - OOŚ Nart - OOŚ Pożary - Tartaczna Góra - OOŚ Zamczysko - grodzisko z XIII w. - mogiła nieznanego żołnierza AK - Sosna Powstańców 1863 r. w Górkach - Sosna Królowej Bony - tablica edukacyjna o hitlerowskim obozie pracy w Nartach - wystawa Polskie Parki Narodowe Aleja Trzeciego Tysiąclecia - skansen budownictwa puszczańskiego - wieża widokowa na Olszowieckim Błocie - Granica parking.
Trasa wycieczki wiedzie przez lub obok aż czterech obszarów ochrony ścisłej: Granica, Nart, Pożary i Zamczysko, ukazując jedne z najciekawszych obszarów zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- skąd się wzięła nazwa Puszczy Kampinoskiej?
- Zamczysko – pozostałości średniowiecznego grodziska z XIII w. - hipotezy i legendy,
- gospodarcza eksploatacja Puszczy Kampinoskiej na przełomie wieków (budnicy,
pozyskiwanie torfu, spławianie sosen masztowych Wisłą do Gdańska, tartak i kolejka
wąskotorowa w Zamczysku, rabunkowa gospodarka zaborców i okupanta hitlerowskiego),
- historia wsi Granica,
- powstanie styczniowe w 1863-64 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- hitlerowski obóz pracy w Nartach,
- działania konspiracyjne żołnierzy AK w Puszczy Kampinoskiej,
- przykłady budownictwa w Puszczy Kampinoskiej (skansen budownictwa
puszczańskiego, leśniczówki w stylu architektury narodowej, kapliczki),
- wydmy Kampinoskiego Parku narodowego
- ślady i tropy zwierząt

Terminy zajęć i warsztatów rezerwować można telefonicznie pod numerem: (22) 725 01 23 lub 508 187 319.
Konieczne jest również potwierdzenie rezerwacji za pomocą formularza zgłoszeniowego (plik Word) faxem.
W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (ciągły opad deszczu, huraganowy wiatr) istnieje możliwość zamiany terminu lub odwołania warsztatów terenowych. Ze względu na specyfikę warsztatów terenowych Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie przewiduje organizacji zajęć zastępczych w takim samym wymiarze czasowym.
W czasie pobytu w ODM istnieje możliwość zorganizowania ogniska, przejażdżki bryczką lub kuligu.

Cennik

1) Wstęp do Muzeum Puszczy Kampinoskiej
bilet normalny (dorośli) –  4 zł (w tym 8% VAT ) / osoba
bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści, opiekunowie grup szkolnych i przedszkolnych) – 2 zł (w tym 8% VAT) / osoba
bilet rodzinny (max. 2 osoby dorosłe i dzieci) – 2 zł (w tym 8% VAT) / osoba

2) Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
grupa do 30 osób / do 30 min  –  30 zł (w tym 23% VAT) + bilety wstępu
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

3) Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin –  100 zł (w tym 23% VAT)
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

4) Terenowe zajęcia warsztatowe
grupa do 30 osób / zajęcia ok. 5-6 godzin – 250 zł (w tym 23% VAT)

5)  Udostępnianie sali i sprzętu – 30 zł (w tym 23% VAT) / godz.

Jednocześnie zwalnia się z opłat za zajęcia zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Puszczy Kampinoskiej, tj. gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży specjalnej troski, wychowanków domów dziecka, podopiecznych domów opieki społecznej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych.

Turystom indywidualnym i grupom z własnym przewodnikiem Ośrodek oferuje:
- zwiedzanie Muzeum Puszczy Kampinoskiej,
- zwiedzanie skansenu budownictwa puszczańskiego wraz z wystawą "Przyroda na skraju puszczy",
- uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Dom Pracy Twórczej „Granica”,
- zwiedzanie „Chaty Kampinoskiej” (maj - wrzesień: soboty w godz. 14.00-16.00, niedziele w godz. 13.00-16.00, wstęp bezpłatny),
- cykliczne, weekendowe wycieczki i warsztaty prowadzone przez pracowników parku.

Ośrodek udostępniany jest dla zwiedzających w godzinach:
poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: od 8:00 do 16:00
soboty, niedziele i święta: od 10:00 do 16:00
Ośrodek jest nieczynny w: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości oraz Święta Bożego Narodzenia.

Kierownik ośrodka  – Ludwika Kwiadas-Wierzbicka
Pracownicy dydaktyczny:
- Beata Bąk
- Mariusz Morkowski

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego
Granica, 05-085 Kampinos
tel./fax: (22) 725 01 23, 508 187 319
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo