• image
  • image
  • image

b_0_200_16777215_00___images_edu_go_odm.jpgUtworzony został w 1990 r. jako jedna z pierwszych tego rodzaju placówek w polskich parkach narodowych. Położony 40 km od Warszawy, w pobliżu atrakcyjnych miejscowości turystycznych (Żelazowa Wola, Niepokalanów) jest stałym punktem programu wycieczek szkolnych, a w weekendy miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów indywidualnych. Położenie ośrodka w jednym z najpiękniejszych zakątków parku, z niezwykle różnorodną przyrodą powoduje, że jest on doskonałym miejscem do organizowania różnorodnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników parku lub samodzielnie przez osoby zainteresowane (nauczycieli, przewodników).Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy prowadzi działalność edukacyjną z zakresu ekologii skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, na którą składają się zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia. Zajęcia i warsztaty wspierają nauczanie szkolne takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, historia, nie stanowią jednak uzupełnienia bądź kontynuacji programów nauczania.
Działania edukacyjne Ośrodka  realizowane są w ramach programu PRZYRODA NA HORYZONCIE.

Na terenie ośrodka znajdują się:
- Muzeum Puszczy Kampinoskiej
- wystawa plenerowa "Polskie parki narodowe"
- skansen budownictwa puszczańskiego składający się z Zagrody Widymajera z ekspozycją "Przyroda na skraju Puszczy" i izbą edukacyjną, Zagrody Wiejckiej z wystawą historyczną "Ballada Kampinoska" oraz "Chaty Kampinoskiej" prowadzonej przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie",
- Aleja Trzeciego Tysiąclecia,
- ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" z wieżą widokową,
- ścieżka rekreacyjna,
- trasa questu "Tropem króla łosia",
- polana wypoczynkowa,
- parking.


Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie prowadzi zajęć tematycznych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III ze szkół podstawowych. Grupom tym ODM poleca samodzielne zwiedzanie Zagrody Widymajera połączone z projekcją filmu o KPN (po wcześniejszym uzgodnieniu), spacer ścieżką dydaktyczną oraz trasą questu "Tropem króla łosia".

Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Mają na celu zapoznanie z wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi. Składają się z dwóch części: kameralnej - obejmującej prelekcję uzupełnioną prezentacją multimedialną lub filmem oraz części terenowej - spaceru po lesie w sąsiedztwie ODM, podczas którego wykonywane są proste obserwacje. Uczestnicy pracują w grupach z kartami pracy, biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników. Prelekcje i pokazy filmu prowadzone są w Zagrodzie Widymajera.

Tematy zajęć kameralno-terenowych

"Kampinoski Park Narodowy"
Prelekcja z pokazem filmu połączona z wyjściem w teren, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- historia ochrony Puszczy Kampinoskiej,
- sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła, czynna, krajobrazowa),
- bioróżnorodność KPN,
- formy ochrony przyrody w Polsce.

"Życie pod strzechą"
Zajęcia kameralne połączone z wyjściem w teren, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- życie codzienne dawnego gospodarstwa,
- jak dawniej budowano domy,
- tradycyjny wiejski ogród,
- zwierzęta gospodarskie i dzikie towarzyszące człowiekowi.

"Las  naszym bogactwem"
Prelekcja połączona z wyjściem w teren, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
- budowa warstwowa lasu,
- ochrona lasów,
- ślady i tropy zwierząt,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów.

"Spacer tropiciela"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
Omawiane zagadnienia:
- rozpoznawanie tropów zwierząt,
- poszukiwanie i rozpoznawanie śladów pozostawionych przez zwierzęta,
- zwyczaje i zachowania zwierząt,
- poszukiwanie pór roku i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Terenowe warsztaty dla młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych
Prowadzone w formie 4-5 godzinnych wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku, umożliwiają bezpośredni kontakt z naturą, stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń umysłowych i zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Uczestnicy podzieleni na 4-5 osobowe zespoły pracują z kartami ćwiczeń. W przypadku wycieczki historycznej zajęcia obejmuję przejście trasą z komentarzem prowadzącego. Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych  i pory roku, prowiant i napoje, środki odstraszające owady.
Wymagania kondycyjne - średnie.

Tematy zajęć warsztatowych

"Przyroda Puszczy Kampinoskiej  z historią w tle"
Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników: max 30 os.
Trasa wycieczki prowadzi z Granicy zielonym szlakiem do Dębu Powstańców 1863 r., powrót przez wieś Bieliny do Granicy.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.
Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 "Warsztaty z wodą" -  do Nart
Przebieg trasy: parking w Granicy - ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" - OOŚ Granica  - droga do Józefowa - powrót niebieskim szlakiem do Granicy.
Długość trasy: ok. 7 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników: max 30 osób.
Na warsztaty dodatkowo należy zabrać: gumowce, ręczniki do rąk.
Część trasy wycieczki prowadzi skrajem Obszaru Ochrony Ścisłej Granica, utworzonego w 1936 r.,  jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka,
- obieg wody w przyrodzie,
- obserwacje i rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w wodach i nad wodami,
- oles bagienny jako przykład typu lasu bardzo związanego z wodą,
- porównanie wód płynących, bagiennych i w stawach,
- ślady i tropy zwierząt,
- bobry i ich działalność w renaturyzacji ekosystemów,
- przyroda w obliczu antropopresji.

"Puszcza Kampinoska z historią co krok" - wycieczka historyczna do Zamczyska i Sosny Powstańców 1864 r. w Górkach
Długość trasy: 17 km (możliwość skrócenia do ok. 7 km przy wykorzystaniu autokaru), czas trwania: 5-6 godzin, liczba uczestników: do 30 osób.
Przebieg trasy: Granica (parking) - ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" - cmentarz żołnierzy Armii Poznań i Pomorze z września 1939 r. - OOŚ Granica - OOŚ Nart - OOŚ Pożary - Tartaczna Góra - OOŚ Zamczysko -  Sosna Powstańców 1863 r. w Górkach - Sosna Królowej Bony - Granica parking.
Trasa wycieczki wiedzie w sąsiedztwie czterech obszarów ochrony ścisłej ukazując jedne z najciekawszych obszarów zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- skąd się wzięła nazwa Puszczy Kampinoskiej?
- Zamczysko - pozostałości średniowiecznego grodziska z XIII w. - hipotezy i legendy,
- gospodarcza eksploatacja Puszczy Kampinoskiej na przełomie wieków,
- historia wsi Granica,
- powstanie styczniowe w 1863-64 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- hitlerowski obóz pracy w Nartach,
- działania konspiracyjne żołnierzy AK w Puszczy Kampinoskiej,
- przykłady budownictwa w Puszczy Kampinoskiej.

Terminy zajęć i warsztatów rezerwować można telefonicznie pod numerem: (22) 725 01 23 lub 508 187 319.
Konieczne jest również potwierdzenie rezerwacji z pomocą formularza zgłoszeniowego (plik word) faksem.
W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (ciągły opad deszczu, huraganowy wiatr) istnieje możliwość zamiany terminu lub odwołania warsztatów terenowych. Ze względu na specyfikę warsztatów Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie przewiduje organizacji zajęć zastępczych w takim samym wymiarze czasowym.
W czasie pobytu w ODM istnieje możliwość zorganizowania ogniska, przejażdżki bryczką lub kuligu, których organizacją zajmuje się firma zewnętrzna (tel. 509 981 487). Wymaga to spełnienia procedur dotyczących udostępnienia parku.

Cennik

1)  Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin – BEZPŁATNIE

2) Terenowe zajęcia warsztatowe
grupa do 30 osób / zajęcia ok. 5-6 godzin – 250 zł (w tym 23% VAT)

Z opłat za zajęcia zwolnione są grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Puszczy Kampinoskiej, tj. gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży specjalnej troski, wychowankowie domów dziecka, podopieczni domów opieki społecznej, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych.


Turystom indywidualnym i grupom z własnym przewodnikiem Ośrodek oferuje:
- zwiedzanie skansenu budownictwa puszczańskiego wraz z wystawą "Przyroda na skraju Puszczy" i "Ballada Kampinoska",
- cykliczne, weekendowe wycieczki edukacyjne i warsztaty prowadzone przez pracowników parku (Informacje o wydarzeniach ukazują się na bieżąco na stronie internetowej parku),
- zwiedzanie "Chaty Kampinoskiej" (od 1 maja do końca września w każdą sobotę w godz. 14.00-16.00
i niedzielę w godz. 13.00-16.00, Od poniedziałku do piątku po telefonicznym uzgodnieniu, nr tel. 668 422 514). wstęp bezpłatny.

Istnieje także możliwość uczestnictwa w:
- warsztatach tematycznych i lekcjach dydaktycznych (m.in. pieczenie chleba, wyrób sztucznych kwiatów, robienie palm kampinoskich) organizowanych przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie" w Chacie Kampinoskiej. Tel. 668 422 514
- warsztatach rękodzielniczych (m.in. lepienie z gliny, frotaż, drugie życie dzianiny) organizowanych przez Stowarzyszenie "Cztery Krajobrazy" w Domu Pracy Twórczej "Granica". Tel. 601 216 501.

Ośrodek udostępniany jest dla zwiedzających w godzinach:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: od 8:00 do 16:00
soboty, niedziele i święta: od 10:00 do 16:00
Ośrodek jest nieczynny w: 1.01, 6.01, Wielkanoc, Boże Ciało, 15.08, 1.11, 11.11, 25-26.12,

Kierownik ośrodka  - Ludwika Kwiadas-Wierzbicka
Pracownicy dydaktyczny:
- Beata Bąk
- Mariusz Morkowski


Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego
Granica, 05-085 Kampinos
tel./fax: (22) 725 01 23, 508 187 319
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo