Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W dniu 12 maja 2020 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2020 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 32 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 3 921 677,00 zł.


W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

L.p.

Nazwa działania

Koszt działania

1

Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności

41 543,00

2

Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

60 299,00

3

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

340 200,00

4

Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych

31 365,00

5

Zwalczanie gradacji owadzich w szczególności kornika ostrozębnego

39 960,00

6

Założenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej

36 142,00

7

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

62 692,00

8

Oczyszczanie punktów czerpania wody

2 084,00

9

Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników

45 942,00

10

Ochrona przeciwpożarowa, poprzez gaszenie z zastosowaniem metod naziemnych

11 539,00

11

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

13 565,00

12

Zwalczanie obcych gatunków roślin

222 113,00

13

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci

143 715,00

14

Budowa dwóch nowych ogrodzeń

21 307,00

15

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych

24 192,00

16

Cięcia odsłaniające

57 400,00

17

Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej

40 221,00

18

Czyszczenia wczesne

31 455,00

19

Czyszczenia późne

55 242,00

20

Dolesienia luk

8 662,00

21

Podsadzenia hodowlane

22 248,00

22

Pielęgnowanie upraw leśnych

30 591,00

23

Wymiana słupów, tablic informujących i ostrzegawczych ppoż.

19 951,00

24

Zakup torfu

9 000,00

25

Trzebieże II klas wieku

250 100,00

26

Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku

468 900,00

27

Trzebieże III i starszych klas wieku,

1 416 000,00

28

Zakup kosiarki bijakowej (dołączanej do ciągnika) na potrzeby utrzymania dojazdów przeciwpożarowych i dróg gospodarczych w lesie

33 210,00

29

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis toalet przenośnych na terenie KPN

20 131,00

30

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polan wypoczynkowych Lipków i Granica

62 000,00

31

Przemiany środowiska po wiatrołomie i ocena mikrosukcesji biot organizmów zasiedlających powalone drzewa – etap III

151 940,00

32

Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym – etap IV

147 968,00

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo