• image

W dniu 26 czerwca 2023 roku została podpisana umowa nr MZ.0290.1.7.2023 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 28 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 847 270,78 zł.

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

Lp.

Nazwa działania

Koszt działania

1

Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

70 419,00 zł

2

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

396 900,00 zł

3

Pielęgnowanie upraw leśnych

21 643,20 zł

4

Czyszczenia wczesne

11 599,20 zł

5

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

14 645,00 zł

6

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

27 021,60 zł

7

Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych

110 331,00 zł

8

Ochrona przeciwpożarowa, poprzez gaszenie z zastosowaniem metod naziemnych

14 258,00 zł

9

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

50 722,00 zł

10

Czyszczenia późne

85 957,20 zł

11

Prowadzenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej

9 396,00 zł

12

Zakup podłoża do jednego tunelu (1,5 ar) na szkółkę

36 608,00 zł

13

Oczyszczanie punktów czerpania wody

2 540,00 zł

14

Cięcia odsłaniające

35 000,00 zł

15

Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku

700 000,00 zł

16

Dolesienia luk

432,00 zł

17

Podsadzenia hodowlane

8 251,20 zł

18

Poprawki i uzupełnienia

1 112,40 zł

19

Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników

69 185,00 zł

20

Trzebieże II klasa wieku

146 648,73 zł

21

Trzebieże III i starsze klasy wieku

1 950 000,00 zł

22

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci

201 749,10 zł

23

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis i dezynfekcja toalet przenośnych na terenie KPN

157 590,00 zł

24

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Granica

120 000,00 zł

25

Ochrona obszarów parku przed nadmiernym przebywaniem osób w miejscach nieudostępnionych poprzez uzupełnianie i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych i spacerowych

135 177,00 zł

26

Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach

330 000,00 zł

27

Ochrona obszarów parku poprzez naprawę nawierzchni miejsc przeznaczonych do parkowania

129 525,15 zł

28

Efekty aktywnej ochrony nietoperzy w okresie pozahibernacyjnym w Kampinoskim Parku Narodowym

10 560,00 zł

 

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo