Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W dniu 22 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2022 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 30 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 3 855 142,00 zł.

 

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

L.p.

Nazwa działania

 

Koszt działania

1

Trzebieże III i starszych klas wieku

1 581 000,00

2

Cięcia odsłaniające

55 250,00

3

Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku

426 000,00

4

Dolesienia luk

2 727,00

5

Pielęgnowanie upraw leśnych

26 487,00

6

Czyszczenia wczesne

15 893,00

7

Czyszczenia późne

64 881,00

8

Prowadzenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej na szkółce

13 230,00

9

Zwalczanie obcych gatunków roślin

220 000,00

10

Zakup usług z zakresu ochrony lasu świadczone przez Zespół Ochrony Lasu

5 354,00

11

Budowa nowych i likwidacja zbędnego ogrodzenia

40 581,00

12

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

22 518,00

13

Monitoring odporności środowiska na owady szkodliwe w borach sosnowych za pomocą wskaźnika SBO

21 600,00

14

Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności

47 062,00

15

Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

63 650,00

16

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

383 670,00

17

Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych

95 047,00

18

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

34 284,00

19

Oczyszczanie punktów czerpania wody

1 881,00

20

Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników

56 567,00

21

Ochrona przeciwpożarowa, poprzez gaszenie z zastosowaniem metod naziemnych

11 398,00

22

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

11 634,00

23

Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej

46 642,00

24

Wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych ppoż.

12 780,00

25

Ochrona dąbrowy świetlistej, w tym siedlisk przyrodniczych, przez usuwanie podrostu drzew, krzewów i ekspansywnych gatunków roślin zielnych (w tym gatunków obcych) na powierzchniach restytucji dzwonecznika wonnego (Adenophora liliifolia)

4 995,00

26

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci

155 561,00

27

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Lipków

50 025,00

28

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Granica

55 200,00

29

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis i dezynfekcja toalet przenośnych na terenie KPN

140 000,00

30

Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – konserwacja, modernizacja, naprawa, budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego

189 225,00

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo