• image

b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

„Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego”

http://www.pois.gov.pl/

Instytucja Wdrażająca dla V osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

http://www.ckps.lasy.gov.pl/

Informujemy, że została uruchomiona niezależna storna internetowa dla projektu "Kampinoskie wydmy", gdzie będą umieszczane informacje związane z realizacją projektu. Zapraszamy do odwiedzin strony pod linkiem: https://wydmy.kampinoski-pn.gov.pl/

Trwa kolejny miesiąc intensywnych prac dla ochrony gatunków i siedlisk na wydmach Puszczy Kampinoskiej. Zabiegi dla ochrony cennych i rzadkich w skali Europy siedlisk (wrzosowisk, muraw i borów chrobotkowych) wykonywane są m.in. w okolicach Góry Ojca, Łużowej Góry, Janówka, Kaliszek, Korfowego, Górek i Sowiej Woli.

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_projekty_wydmy_ciecia_1.jpgProjekt „Kampinoskie wydmy” wszedł w pierwszy etap realizacji. Rozpoczęto działania m.in. na terenie Obwodów Ochronnych: Sieraków, Wilków, Rybitew. Wykonywane prace dotyczą m.in. ograniczenia występowania czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej, poprawy stanu siedlisk dla gatunków murawowych.

Czytaj więcej...

W ramach przetargu nieograniczonego zrealizowanego w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” zakupiony został nowy samochód terenowy, który usprawni m.in. realizację oraz nadzór prac prowadzonych w ramach projektu. Istotne jest, że pojazd wyposażony jest w ekonomiczną jednostkę napędową, która spełnia najnowsze wymagania emisyjne.

W ramach projektu „Kampinoskie Wydmy” wykonano pierwsze zakupy.

Zakupiono m.in.: aparat fotograficzny do dokumentowania przebiegu realizacji projektu oraz sprzęt komputerowy, który jest niezbędny do właściwego administrowania działań zaplanowanych do wykonania w projekcie.Zakupiono czujniki mierzące temperaturę, wilgotność i nasłonecznienie, które zostaną wykorzystane na wybranych powierzchniach, gdzie realizowany będzie projekt, podczas prac monitoringowych.
Zakup narzędzi będzie służył przy różnych pracach wykonywanych przez pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz będzie wykorzystywany przez wolontariuszy realizujących zadania na powierzchniach projektu „Kampinoskie wydmy”.
Zakup 10 rowerów terenowych, którymi będą dysponować służby terenowe. Poruszanie się rowerem po terenie projektu umożliwi dojazd do poszczególnych powierzchni oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Projekt „Kampinoskie wydmy” w pełni rozpoczął swoją realizację. Aktualnie trwają prace administracyjne związane z właściwym przygotowaniem działań związanych w technicznym wykonaniem projektu. Spodziewane rozpoczęcie działań w terenie planowane jest pod koniec III kwartału 2020 r. Działania ochrony czynnej będą prowadzone w wielu miejscach na terenie 10 obwodów ochronnych Kampinoskiego Parku Narodowego, w różnych terminach, a ich zakończenie przewidziane jest na koniec 2023 roku.

Planowane efekty projektu to m.in.:
1. Poprawa stanu siedlisk przyrodniczych Natura 2000:
    • wydm śródlądowych z murawami szczotlichowymi – ok. 18 ha,
    • muraw ciepłolubnych – ok. 5 ha,
    • suchych wrzosowisk – ok. 30 ha,
    • dąbrów świetlistych – ok. 2 ha,
    • grądów subkontynentalnych – ok. 200 ha grądów istniejących dobrze zachowanych oraz ok. 470 ha płatów silnie zdegenerowanych - siedlisk potencjalnych,
    • śródlądowych borów chrobotkowych – ok. 12 ha;
    • m. in. poprzez usuwanie drzew, krzewów i ich odrośli, prześwietlanie drzewostanów i uprzątanie biomasy powodującej eutrofizację siedlisk.

2. Ograniczenie występowania gatunków obcych, w tym drzewiastych (gł. czeremcha amerykańska, robinia akacjowa, dąb czerwony) i zielnych (np. rdestowce, nawłocie: późna i kanadyjska). Dzięki temu polepszy się struktura gatunkowa zbiorowisk roślinnych, w tym siedlisk takich jak grądy, bory mieszane, bory sosnowe i chrobotkowe. Polepszą się też warunki dla gatunków wymagających zwiększonego dostępu do światła.

3. Wykup gruntów, który zaplanowano na powierzchni 50 ha, obejmując zarówno siedliska przyrodnicze jak i tereny sąsiednie, w tym także 5 zabudowanych gospodarstw, na których przewidziana jest rozbiórka budynków. Wykup tych gruntów pozwoli na kompleksowe prowadzenie prac związanych z ograniczaniem występowania gatunków inwazyjnych i poprawą warunków świetlnych na i w bezpośrednim sąsiedztwie chronionych siedlisk, np. muraw i borów chrobotkowych. Ograniczenie liczby gospodarstw na terenie obszaru Puszczy Kampinoskiej to również obniżenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń powietrza z kominów, odpadów stałych i płynnych, a także zanieczyszczenia hałasem i światłem,

4. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na wykupionych gruntach oraz prowadzenie monitoringu zmian związanych z realizowanymi działaniami.

Powierzchnia objęta pracami w projekcie wynosi ok. 1624 ha.

Wartość projektu wynosi 14 350 287,00 (100% wydatki kwalifikowalne). Środki unijne stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (12 197 743,95 ), pozostałe 15% (2 146 116,68 ) to środki krajowe.

b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Dnia 27.03.2019 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0016/18-00, projektu pt.: „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego” w skrócie „Kampinoskie Wydmy”. Podpisy złożyli: p. Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz p. Anna Miodek – Z-ca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Termin realizacji zadań projektu (okres kwalifikowalności wydatków) rozpoczyna się 01.07.2019 r. i kończy się w dniu 31.12.2023 r.

Wartość projektu wynosi 14 350 287,00 (100% wydatki kwalifikowalne). Środki unijne stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (12 197 743,95 ), pozostałe 15% (2 146 116,68 ) to środki krajowe.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków związanych przede wszystkim z suchymi, ubogimi siedliskami wydm śródlądowych (jeden z najlepiej zachowanych kompleksów tych wydm w Europie środkowej), a także kompleksów grądów oraz dąbrów świetlistych na pasach wydmowych i na Równinie Łowicko-Błońskiej, w obrębie Puszczy Kampinoskiej, będącej zarówno parkiem narodowym, obszarem Natura 2000, jak i rezerwatem biosfery UNESCO. Wyznaczone cele szczegółowe to:

- poprawa stanu siedlisk muraw szczotlichowych i ciepłolubnych, wrzosowisk, borów chrobotkowych i uboższych wersji borów świeżych a także dąbrów świetlistych oraz gatunków roślin, grzybów i zwierząt z nimi związanych poprzez zmniejszenie zacienienia, eutrofizacji, nadmiernej presji turystycznej i erozji podłoża,

- odtwarzanie właściwej struktury przestrzennej i gatunkowej siedlisk grądów, a także innych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków poprzez ograniczanie inwazji gatunków obcego pochodzenia, zmniejszenie fragmentacji i presji zabudowy,

- ograniczenie inwazji drzewiastych gatunków obcego pochodzenia w obrębie zbiorowisk charakterystycznych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” - borów mieszanych i borów świeżych a także przeciwdziałanie postępowaniu oraz zmniejszanie istniejącej fragmentacji ich płatów.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo