• image

b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Projekt „Kampinoskie wydmy” w pełni rozpoczął swoją realizację. Aktualnie trwają prace administracyjne związane z właściwym przygotowaniem działań związanych w technicznym wykonaniem projektu. Spodziewane rozpoczęcie działań w terenie planowane jest pod koniec III kwartału 2020 r. Działania ochrony czynnej będą prowadzone w wielu miejscach na terenie 10 obwodów ochronnych Kampinoskiego Parku Narodowego, w różnych terminach, a ich zakończenie przewidziane jest na koniec 2023 roku.

Planowane efekty projektu to m.in.:
1. Poprawa stanu siedlisk przyrodniczych Natura 2000:
    • wydm śródlądowych z murawami szczotlichowymi – ok. 18 ha,
    • muraw ciepłolubnych – ok. 5 ha,
    • suchych wrzosowisk – ok. 30 ha,
    • dąbrów świetlistych – ok. 2 ha,
    • grądów subkontynentalnych – ok. 200 ha grądów istniejących dobrze zachowanych oraz ok. 470 ha płatów silnie zdegenerowanych - siedlisk potencjalnych,
    • śródlądowych borów chrobotkowych – ok. 12 ha;
    • m. in. poprzez usuwanie drzew, krzewów i ich odrośli, prześwietlanie drzewostanów i uprzątanie biomasy powodującej eutrofizację siedlisk.

2. Ograniczenie występowania gatunków obcych, w tym drzewiastych (gł. czeremcha amerykańska, robinia akacjowa, dąb czerwony) i zielnych (np. rdestowce, nawłocie: późna i kanadyjska). Dzięki temu polepszy się struktura gatunkowa zbiorowisk roślinnych, w tym siedlisk takich jak grądy, bory mieszane, bory sosnowe i chrobotkowe. Polepszą się też warunki dla gatunków wymagających zwiększonego dostępu do światła.

3. Wykup gruntów, który zaplanowano na powierzchni 50 ha, obejmując zarówno siedliska przyrodnicze jak i tereny sąsiednie, w tym także 5 zabudowanych gospodarstw, na których przewidziana jest rozbiórka budynków. Wykup tych gruntów pozwoli na kompleksowe prowadzenie prac związanych z ograniczaniem występowania gatunków inwazyjnych i poprawą warunków świetlnych na i w bezpośrednim sąsiedztwie chronionych siedlisk, np. muraw i borów chrobotkowych. Ograniczenie liczby gospodarstw na terenie obszaru Puszczy Kampinoskiej to również obniżenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń powietrza z kominów, odpadów stałych i płynnych, a także zanieczyszczenia hałasem i światłem,

4. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na wykupionych gruntach oraz prowadzenie monitoringu zmian związanych z realizowanymi działaniami.

Powierzchnia objęta pracami w projekcie wynosi ok. 1624 ha.

Wartość projektu wynosi 14 350 287,00 (100% wydatki kwalifikowalne). Środki unijne stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (12 197 743,95 ), pozostałe 15% (2 146 116,68 ) to środki krajowe.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo