• image

b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Dnia 27.03.2019 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0016/18-00, projektu pt.: „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego” w skrócie „Kampinoskie Wydmy”. Podpisy złożyli: p. Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz p. Anna Miodek – Z-ca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Termin realizacji zadań projektu (okres kwalifikowalności wydatków) rozpoczyna się 01.07.2019 r. i kończy się w dniu 31.12.2023 r.

Wartość projektu wynosi 14 350 287,00 (100% wydatki kwalifikowalne). Środki unijne stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (12 197 743,95 ), pozostałe 15% (2 146 116,68 ) to środki krajowe.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków związanych przede wszystkim z suchymi, ubogimi siedliskami wydm śródlądowych (jeden z najlepiej zachowanych kompleksów tych wydm w Europie środkowej), a także kompleksów grądów oraz dąbrów świetlistych na pasach wydmowych i na Równinie Łowicko-Błońskiej, w obrębie Puszczy Kampinoskiej, będącej zarówno parkiem narodowym, obszarem Natura 2000, jak i rezerwatem biosfery UNESCO. Wyznaczone cele szczegółowe to:

- poprawa stanu siedlisk muraw szczotlichowych i ciepłolubnych, wrzosowisk, borów chrobotkowych i uboższych wersji borów świeżych a także dąbrów świetlistych oraz gatunków roślin, grzybów i zwierząt z nimi związanych poprzez zmniejszenie zacienienia, eutrofizacji, nadmiernej presji turystycznej i erozji podłoża,

- odtwarzanie właściwej struktury przestrzennej i gatunkowej siedlisk grądów, a także innych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków poprzez ograniczanie inwazji gatunków obcego pochodzenia, zmniejszenie fragmentacji i presji zabudowy,

- ograniczenie inwazji drzewiastych gatunków obcego pochodzenia w obrębie zbiorowisk charakterystycznych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” - borów mieszanych i borów świeżych a także przeciwdziałanie postępowaniu oraz zmniejszanie istniejącej fragmentacji ich płatów.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo