• image

Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN – ograniczenie antropopresji na ekosystemy

Do dnia 29.11.2013 r. wykonywano następujące prace związane z przebudową i modernizacją parkingu w Granicy: roboty rozbiórkowe i ziemne; podbudowy; rozbiórki istniejących elementów; ławy, krawężniki, obrzeża i ścieżki, a także urządzenia i sieci kanalizacji deszczowej.   W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w postaci bardzo wysokiego poziomu wód gruntowych nastąpiło przesunięcie wykonania nawierzchni z asfaltobetonu do etapu II i obok wykonania pozostałych prac związanych z przebudowa parkingu, w tym wybudowaniu wiaty, tablic informacyjnych, oświetlenia, zagospodarowania zieleni i in. planuje się wykonanie zadania do dnia 30.08.2014 r.

Czytaj więcej...

Dnia 16 września 2013 r. wybrano w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót budowlanych polegających na modernizacji małej infrastruktury turystycznej KPN poprzez przebudowę parkingu dla samochodów i autokarów, zagospodarowanie polany wypoczynkowej oraz zagospodarowanie zieleni na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.

Czytaj więcej...

Dnia 19.12.2012 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-303/10-00, projektu pt.: „Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN – ograniczenie antropopresji na ekosystemy”. Stosowne podpisy złożyli: Beneficjent – Kampinoski Park Narodowy (KPN), reprezentowany przez Dyrektora Parku – p. Jerzego Misiaka, natomiast Instytucję Wdrażającą – CKPŚ reprezentował Dyrektor – p. Piotr Adamski.

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo