• image

Dnia 19.12.2012 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-303/10-00, projektu pt.: „Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN – ograniczenie antropopresji na ekosystemy”. Stosowne podpisy złożyli: Beneficjent – Kampinoski Park Narodowy (KPN), reprezentowany przez Dyrektora Parku – p. Jerzego Misiaka, natomiast Instytucję Wdrażającą – CKPŚ reprezentował Dyrektor – p. Piotr Adamski.

 

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej; konkurs 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną penetracją i niekontrolowaną presją turystów.

Termin realizacji zadania: 01.01.2013-30.06.2014.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 3 885 473,08. zł, w tym: finansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% - 3 302 652,11 zł, współfinansowanie ze środków funduszu leśnego - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości 15% - 582 820,97 zł.

Projekt ma na celu podjęcie działań w zakresie modernizacji małej infrastruktury turystycznej, co spowoduje wzrost atrakcyjności obszaru, skanalizowanie ruchu turystycznego, a w efekcie przyczyni się do zachowania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków oraz zachowania różnorodności biologicznej. Działania podejmowane w projekcie obejmują: zagospodarowanie polany rekreacyjno-wypoczynkowej oraz przebudowę parkingu dla samochodów osobowych i autokarów wraz z obiektami małej architektury turystycznej, sanitariatami.

Projekt realizowany będzie na terenie Ośrodka Dydaktyczno Muzealnego w Granicy k. Kampinosu i stanowi jeden z pierwszych etapów modernizacji i przebudowy całego ODM.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo