Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Dnia 22.03.2012 r. zawarto Aneks do Umowy nr 306/2011/Wn07/OP-PO-LF/D z dnia 12.07.2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest współfinansującym projekt „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów” (nazwa skrócona „ActiveKPN”), nr umowy o dofinansowanie projektu – LIFE10 NAT/PL/655. Wysokość współfinansowania zadania (po zmianach w Umowie) wynosi 9 978 tys. zł, czyli 45% wartości projektu.

           

Podpisany Aneks do Umowy jest następstwem zmian prawnych wprowadzonych Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.224.1337), tj. z dniem 01.01.2012 r. Kampinoski PN stał się państwową osobą prawną (dotychczas był państwową jednostką budżetową). Uległa także zmianie struktura finansowania projektu, która pierwotnie zakładała finansowanie unijne projektu w wysokości 50% i 50% wkładu własnego, jako dofinansowanie NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia. Obecnie struktura finansowania projektu przedstawia się w sposób następujący: - finansowanie unijne instrumentu finansowego LIFE+ w wysokości 50%, - współfinansowanie NFOŚiGW w wysokości 45%, - wkład własny w projekt w wysokości 5% całkowitego budżetu. NFOŚiGW, zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramie rzeczowo-finansowym, współfinansuje szereg zadań projektu. Są to: - wykupy nieruchomości prywatnych (9 085 tys. zł, tj. ok. 45% zakładanego budżetu w zadanie), - wsparcie zewnętrzne przy wykonywaniu prac renaturyzacyjnych, tj.: koszenie i odkrzaczanie, rozbiórki wykupywanych gospodarstw, kontrola występowania gatunków inwazyjnych, działania promocyjne (wydanie folderu tematycznego oraz tablic informacyjnych), a także wykonanie analitycznego meta-modelu wraz z pracami pomiarowymi w terenie (razem 679 tys. zł, tj. ok. 64% zakładanego budżetu w zadanie), - zakup sprzętu do monitoringu (sprzęt komputerowy, optyczny i pomiarowy, samochód), będzie w 100% finansowany ze środków Funduszu (180 tys. zł). - pozostałe koszty (m.in. zakup map na potrzeby meta-modelu i aktualizacja bazy Natura 2000) – 34 tys. zł. Pragniemy poinformować, że wsparcie NFOŚiGW w projekt, jest jednym z największych, jakie otrzymały polskie parki narodowe na realizację swoich zadań statutowych.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo