• image

Dnia 12 maja 2014 r. przesłano do Komisji Europejskiej kolejny raport z przebiegu realizacji projektu LIFE+ „ActiveKPN” – Progress Report No 1 (w skrócie PR1).

Jest to kolejny, trzeci z kolei po raporcie wstępnym (Inception Report) i raporcie śródokresowym (Mid-Term Report), raport składany przez nas do Komisji. Obejmuje on działania podjęte w ramach realizacji projektu w okresie od 1 I 2013 r. do 12 V 2014 r.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie działań podjętych w ramach projektu w okresie sprawozdawczym do Raportu.

W okresie od poprzedniego raportu zawarto 33 akty notarialne na podstawie których wykupiono 86,3 ha gruntu z 6 gospodarstwami zabudowanymi. Od początku realizacji projektu jest to już 173,5 ha gruntu i 18 gospodarstw zabudowanych. Na wykupy tych nieruchomości wydano równowartość 4 766 049,73 € (91% wszystkich środków przeznaczonych w projekcie na ten cel).

W ramach projektu utworzono i uruchomiono w KPN zintegrowany system informacji przestrzennej – geoportal. Rozpoczęto pierwsze prace renaturyzacyjne. W 2013 r. przeprowadzono koszenia na łącznej powierzchni 27,65 ha i odkrzaczanie na powierzchni 0,88 ha. Rozebrano i uprzątnięto teren po 9 gospodarstwach zabudowanych.

Do tej pory na potrzeby całego projektu wydano 4 947 940,81 €, co stanowi 88,9% planowanych wydatków.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo