• image

Projekt „ActiveKPN” zaczął się 1 września 2011 roku, a ma zakończyć 31 marca 2015 roku. Niedawno minęła więc połowa czasu przewidzianego na jego realizację. Chcielibyśmy przy tej okazji przedstawić co udało się do tej pory zrobić.

Najważniejszym zadaniem projektu jest wykup prywatnych gruntów znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Do dnia 31 sierpnia 2013 roku w ramach projektu wykupiliśmy 156,67 ha gruntów, w tym 17 gospodarstw zabudowanych, spośród zaplanowanych 200 ha gruntów i 18 gospodarstw zabudowanych. Ponieważ są to w zdecydowanej większości grunty przekształcone poprzez działalność człowieka wymagają obecnie działań renaturyzacujnych. Obecnie na gruntach tych prowadzone są ekspertyzy przyrodnicze, które mają na celu nie tylko stwierdzenie jak cenne przyrodniczo są te grunty, ale przede wszystkim jak je zagospodarować. W projekcie „ActiveKPN” przewidziane są następujące zabiegi renaturyzacyjne: koszenie (100 ha), odkrzaczanie (30 ha), zalesianie (20 ha) i nasadzenia wspierające naturalną sukcesję (80 ha). Na gruntach, które zostały wykupione najwcześniej i ekspertyzy przyrodnicze zostały już wykonane, jeszcze tej jesieni przeprowadzone zostaną pierwsze takie zabiegi.

 

Na wszystkich wykupionych gruntach prowadzona jest kontrola występowania gatunków obcych. Niestety na gruntach będących do tej pory w rękach prywatnych rośnie wiele gatunków obcego pochodzenia, często inwazyjnych, takich jak nawłocie późna i kanadyjska, klon jesionolistny, robinia akacjowa, dąb czerwony i wiele innych. Na jednej z działek znajdującej się we wsi Górki podjęto próbę zwalczania jednego z bardziej uciążliwych obcych przybyszów – rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica). Począwszy od wiosny tego roku rosnący tam rdestowiec był kilkakrotnie usuwany mechanicznie, jednak za każdym razem odrasta on z podziemnych kłączy. Obecnie jednak jest on coraz rzadszy co pozwala mieć nadzieję, że dalsze konsekwentne działania doprowadzą do jego całkowitej likwidacji.

Spośród pozostałych działań przewidzianych w projekcie najważniejsze to zakup i uruchomienie meta-modelu wraz z geobazą, zakupienie aktualnych zdjęć lotniczych (ortofotomapy) KPN i organizacja konferencji prasowej dotyczącej wykupów gruntów prywatnych i programu LIFE+, która obyła się 29 maja 2012 r. Oprócz tego nawiązano współpracę z paroma innymi projektami LIFE+, m.in. projektem Wisła Warszawska i projektem ochrony łąk kserotermicznych w Parku Krajobrazowym Orle Gniazda.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo