• image

Z końcem roku 2012 przedłożono Komisji Europejskiej do oceny Raport Śródokresowy (Mid-Term Report), który przedstawia stopień realizacji zadań projektu, które zostały zrealizowane od 31 marca 2012 r. (kiedy to został złożony Raport Wstępny – Inception Report) do 31 grudnia 2012 r., oraz rzeczowy i finansowy stan zaawansowania całości projektu. Raport ten jest dokumentem obowiązkowym dla wszystkich projektów LIFE+.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie działań podjętych w ramach projektu w okresie sprawozdawczym do Raportu Śródokresowego.

 

Do dnia 31 grudnia 2012 r. wykupiono 87,2319 ha gruntów. Wśród zakupionych nieruchomości znajduje się 12 gospodarstw zabudowanych. Na wykupy tych nieruchomości wydano równowartość 2 473 738,65 €.

Prace renaturyzacyjne na wykupionych gruntach zostaną rozpoczęte w roku 2013 po otrzymaniu ekspertyz przyrodniczych i ustaleniu wraz z Działem Nauki i Monitoringu Przyrody KPN jakie prace renaturyzacyjne powinny być przeprowadzone na poszczególnych działkach oraz zaakceptowaniu ich przez Radę Naukową Kampinoskiego Parku Narodowego.

W II kwartale 2012 wyłoniono trzech ekspertów biologów: botanika, ornitologa i entomologa, którzy w sezonie 2012 przeprowadzili ekspertyzy przyrodnicze na powierzchni stanowiącej około 1/4 powierzchni nieruchomości przeznaczonych do ekspertyzy w całym projekcie.

Zakupiono większość z zaplanowanego sprzętu niezbędnego do wykonania monitoringu i działań renaturyzacyjnych. Zatrudniono także koordynatorów projektu technicznego i finansowego, którzy rozpoczęli prace w projekcie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Do tej pory na potrzeby całego projektu wydano 2 521 852,91 €, co stanowi 45,3% planowanych wydatków.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo