Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_0_200_16777215_00___images_turystyka_leader_KapliczkaLesnikownaszlakulistwylogo.jpg

Spotykamy je w wielu miejscach…

W zaroślach po nieistniejących dziś wsiach, wśród pól, łąk, pod sosnami, dębami i lipami, na pniach drzew, w wiejskich zagrodach, na końcach wsi i na ich początkach, przy skrzyżowaniu dróg, leśnym dukcie… Można spotkać je w szczerym polu…

Krzyże przydrożne i kapliczki to pomniki sakralnej kultury, które są jednocześnie świadkami i pamiątką minionych dziejów. Stawiano je z różnych powodów, czasami z wdzięczności za otrzymane łaski, dla upamiętnienia wydarzeń, błagalnie, na pamiątkę cudu, czasem też dla ochrony przed zarazą, głodem i złem...

I tutaj, w Puszczy Kampinoskiej można spotkać ich wiele, jednak jedna z nich jest ściśle związana z leśnikami, będąc wyrazem wdzięczności za niepodległość odzyskaną w 1918 r.

Czytaj więcej...

Od strony promocyjno-edukacyjnej inicjatywę w ramach współpracy partnerskiej wspiera Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie.

Umowa dotycząca współpracy CILP i KPN w zakresie promowania działalności gospodarczej Lasów Państwowych oraz aktywnej postawy leśników w zakresie ochrony, udostępniania i popularyzacji miejsc dziedzictwa kulturowego na obszarach, na których na przestrzeni lat prowadzona jest gospodarka leśna, podpisana została dnia 30.11.2020 r. Tym samym Lasy Państwowe uzyskały tytuł partnera projektu pn. „Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i ochronę zabytkowej Kapliczki Leśników w miejscowości Granica”!

KPN udało się pozyskać środki na wsparcie prac konserwatorskich przy Kapliczce Lesików z budżetu gminy Kampinos, w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kampinos.

Dnia 14.07.2020 r. Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisali umowę dotacyjną. Gmina zobowiązała się przekazać na realizację zadania kwotę w wysokości 30 000,00 zł!

Kapliczka Leśników będąca przedmiotem dotacji ujęta jest w wykazie zabytków nieruchomych gminnej ewidencji zabytków – „Granica, kaplica, 1918 r.” a także podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na usytuowanie we wsi Granica, wpisanej do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z 24.07.1985 r., pod numerem A-1268.

Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i ochronę zabytkowej Kapliczki Leśników w miejscowości Granica

Operacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wykonanie remontu i modernizacji zabytkowej kapliczki zlokalizowanej na działce nr 123, obręb 0007 we wsi Granica wraz z uporządkowaniem jej najbliższego otoczenia oraz udostępnianie wyremontowanego zabytku w okresie trwałości inwestycji.

Przedmiotem projektu jest 100-letnia murowana kaplica wotywna pw. NMP, zwana zwyczajowo Kapliczką Leśników, znajdująca się na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy. Kapliczka wybudowana została w latach dwudziestych XX w. przez kampinoskich leśników jako votum wdzięczności Matce Boskiej za odzyskaną przez Polskę w 1918 r. niepodległość. W efekcie operacji przywrócona zostanie pierwotna wartość użytkową obiektu.

Wysokość dofinansowania: 31 815,00 zł, wartość operacji: 121 396,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo