• image

logogmina.jpgKPN udało się pozyskać środki na wsparcie prac konserwatorskich przy Kapliczce Lesików z budżetu gminy Kampinos, w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kampinos.

Dnia 14.07.2020 r. Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisali umowę dotacyjną. Gmina zobowiązała się przekazać na realizację zadania kwotę w wysokości 30 000,00 zł!

Kapliczka Leśników będąca przedmiotem dotacji ujęta jest w wykazie zabytków nieruchomych gminnej ewidencji zabytków – „Granica, kaplica, 1918 r.” a także podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na usytuowanie we wsi Granica, wpisanej do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z 24.07.1985 r., pod numerem A-1268.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo