• image

Rok 2015 był ostatnim, w którym zrealizowano wszystkie zadania przewidziane w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim PN – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”. We wrześniu podpisano aneks nr 5 przedłużający termin zakończenia realizacji zadań projektu i okresu kwalifikowalności wydatków do dn. 31.12.2015 r. Zwiększono także ilość środków na wykupy gruntów i obsługę z tym związaną o dodatkowe 3,5 mln zł.

 

Tym samym w latach 2011-2015 w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

  • na cele związane z ochroną przyrody wykupiono ok. 166 ha gruntów prywatnych (156 działek ewidencyjnych, w tym 16 gospodarstw zabudowanych),
  • zawarto 125 umów z podmiotami zewnętrznymi, w tym 104 umowy sprzedaży nieruchomości na cel publiczny – bezterminową ochronę przyrody,
  • w roku 2013 i 2015 przeprowadzono rozbiórkę 25 gospodarstw zabudowanych,
  • w 2015 r. wykonano prace geodezyjne związane z wykreśleniem z ewidencji powszechnej rozebranych budynków wraz z aktualizacją użytków po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych,
  • w roku 2013 i 2014 przeprowadzono zabiegi koszenia i odkrzaczania na powierzchni ok. 40 ha,
  • zakupiono sprzęt komputerowy, optyczny i pomiarowy,
  • w ramach promocji projektu wydano dwa foldery, ustawiono tablice informacyjną i pamiątkową oraz wykonano materiały promocyjne (koszulki i czapki).

Razem wartość projektu wyniosła 19 044 tys. zł.

 

W załączeniu prezentacja nt. projektu.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo