Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów

Rok 2015 był ostatnim, w którym zrealizowano wszystkie zadania przewidziane w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim PN – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”. We wrześniu podpisano aneks nr 5 przedłużający termin zakończenia realizacji zadań projektu i okresu kwalifikowalności wydatków do dn. 31.12.2015 r. Zwiększono także ilość środków na wykupy gruntów i obsługę z tym związaną o dodatkowe 3,5 mln zł.

Czytaj więcej...

W dniu 18 maja 2015 r. podpisano umowę nr EZ.0290.1.21.2015 ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) dotyczącą udzielenia środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie lasów prywatnych”.

Czytaj więcej...

Dzięki dodatkowym środkom przyznanym na wykupy gruntów prywatnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 roku w ramach realizacji zadań projektu pn. „Czynna ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, wykupiono 8,0389 ha gruntów, w tym jedno gospodarstwo zabudowane. Sporządzono 7 aktów notarialnych – umów sprzedaży nieruchomości, w tym 4 umowy sprzedaży lasów prywatnych ze środków funduszu leśnego w ramach umowy nr ZP-23/14 z 3 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Sprzyjająca pogoda i warunki wilgotnościowe pozwoliły w roku 2014 na przeprowadzenie zabiegów koszenia i odkrzaczania, niemal na całej zakładanej powierzchni – 40 ha. Podobnie jak w zeszłym roku, w ramach realizacji przedsięwzięcia „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, koszenia i odkrzaczania prowadzone były w kompleksach (wsiach): Sieraków (gmina Izabelin), Dąbrówka, Sowia Wola i Aleksandrów (gmina Czosnów), Górki Kampinoskie (gmina Leoncin), Famułki Brochowskie (gmina Brochów) oraz w Wiejcy (gmina Kampinos).

W trakcie przeprowadzania zabiegów koszenia i odkrzaczania prowadzona była także eliminacja zielnych gatunków obcych (głównie nawłoci kanadyjskiej) oraz likwidowanie nalotu z drzew i krzewów – usuwanych w roku 2013.

Czytaj więcej...

3 września 2014 r. podpisano umowę (nr ZP-23/14) pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN), reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN dotyczącą udzielenia środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie lasów prywatnych”.

Czytaj więcej...


W grudniu 2013 r. przeprowadzono rozbiórkę 10. gospodarstw zabudowanych, wykupionych ze środków przedsięwzięcia pn. Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów. W ramach prowadzonych prac wywieziono poza teren Parku gruz, plastik, elementy metalowe, szkło, odpady komunalne i inne materiały po rozbiórkach. Ze wszystkich obiektów zdemontowano, wywieziono i zutylizowano pokrycia dachowe zawierające azbest, zasypano studnie i szamba. Pozostawiono jedynie 4 piwnice, jako istniejące i potencjalne siedliska rzadkich gatunków nietoperzy oraz wybrane elementy drewniane – stanowiska rzadkich i chronionych gatunków owadów i porostów.

Likwidacja obiektów budowlanych przyczyni się do przywrócenia gruntów przyrodzie i eliminacji sztucznych barier w przemieszczaniu się gatunków zwierząt. Wykluczy także zagrożenia związane z presją na wtórne zamieszkanie (potencjalna chęć remontu i rozwoju siedlisk mieszkalnych – urbanizacja wtórna).

Czytaj więcej...


Jednym z zadań projektu pn. Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntówbyło przeprowadzenie zabiegów koszenia i odkrzaczania ekosystemów otwartych – ostoi rzadkich gatunków flory i fauny. Prace te zrealizowane zostały na powierzchni ok. 35 ha w miejscach, gdzie beneficjent prowadził wykupy gruntów w ramach projektu. Zabiegi ochrony ekosystemów otwartych obejmują także rozległe kompleksy łąk wilgotnych, zmiennowilgotnych i podmokłych, wśród których znajdują się płaty cennych przyrodniczo siedlisk przyrodniczych Natura 2000 – łąk trzęślicowych. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, koszenia i odkrzaczania prowadzone były w kompleksach (wsiach): Sieraków (gmina Izabelin), Dąbrówka, Sowia Wola i Aleksandrów (gmina Czosnów), Górki Kampinoskie (gmina Leoncin), Famułki Brochowskie (gmina Brochów) oraz w Wiejca (gmina Kampinos).

Czytaj więcej...


W roku 2012 Kampinoski Park Narodowy – beneficjent przedsięwzięcia „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim PN – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, skupił się przede wszystkim na wykupie gruntów i gospodarstw zabudowanych. Od momentu podpisania aneksu na finansowanie projektu (z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – nr umowy POIS.05.01.00-00-222/09-01 z dn. 20.04.2012 r.) i przyznaniu dotacji na współfinansowanie projektu (Umowa dotacji nr 38/DE/2012 r. z dn. 28.05.2012 r.) wykupiono na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego około 38 ha i 3 siedliska zabudowane. Podpisano 15 aktów notarialnych, wykupiono 30 działek. W roku 2012 wydano w ramach realizacji zadań przedsięwzięcia 4.658.651,57 zł. Prowadzono także, przy udziale pracowników Działu Nauki i Monitoringu Przyrody, ocenę przyrodniczą nabytych gruntów i kwalifikowano działki do zabiegów ochrony czynnej związanej z zachowaniem cennych ekosystemów otwartych w parku. Wykonywano także ocenę ornitologiczną i chiropterologiczną pod kątem występowania ornitofauny zachowania niektórych elementów wykupywanych gospodarstw.

Czytaj więcej...

Dnia 20.04.2012 r. Dyrektor Parku Jerzy Misiak podpisał z Dyrektor CKPŚ – Panią Magdaleną Bukowską (reprezentującą Instytucję Wdrażającą – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00.00-222/09-01, projektu pt. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim PN-obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowania gruntów”. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity budżet przedsięwzięcia – 10 692 tys. zł, termin realizacji projektu I 2011–XII 2013.

Czytaj więcej...

Dnia 09.03.2011 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-222/09-00, projektu pt.: „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”. Stosowne podpisy złożyli: Beneficjent – Kampinoski Park Narodowy (KPN), reprezentowany przez Dyrektora Parku – p. Jerzego Misiaka, natomiast Instytucję Wdrażającą – CKPŚ reprezentował Kierownik Pionu Projektów – p. Radomir Dyjak.

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo