• image

Projekt ma  na celu utrzymanie i poprawę jakości środowiska życia rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków związanych z terenami otwartymi. Bezkręgowce i ptaki będące docelowymi obiektami ochrony to: pająk – strojniś nadobny (Philaeus chrysops), motyle – modraszek telejus (Maculinea telejus), modraszek alkon (Maculinea alcon), modraszek arion (Maculinea arion), przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia), przeplatka didyma (Melitaea didyma), przeplatka diamina (Melitaea diamina) oraz z ptaków lelek kozodój (Caprimulgus europaeus). Ze względu na swoją biologię i ekologię wszystkie te gatunki są powiązane ze specyficznymi siedliskami, a dodatkowo monofagiczne larwy motyli wymagają konkretnych roślin żywicielskich.

 

 


Część tych gatunków jest ściśle związana z terenami wilgotnych łąk (modraszek telejus, modraszek alkon, przeplatka aurinia, przeplatka diamina) a inne z terenami muraw i wrzosowisk (strojniś nadobny, modraszek arion, przeplatka didyma), dodatkowo lelek kozodój związany jest z obydwoma typami tych siedlisk, ponieważ lęgi wyprowadza na terenach suchych natomiast poluje na sąsiadujących z nimi wilgotnych łąkach.

Działania podejmowane w projekcie obejmują: odkrzaczanie łąk, odkrzaczanie wrzosowiska, wykaszanie łąk, ustawianie stogów siana, ograniczanie gatunków ekspansywnych poprzez ich wykaszanie – nawłoci kanadyjskiej i późnej, ograniczenie wydeptywania cennych płatów siedlisk poprzez budowę kładki drewnianej na ścieżce edukacyjnej. Podjęte zostaną również działania informacyjno-promocyjne przyczyniające się do wzrostu świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej mieszkańców parku i otuliny.

Termin realizacji zadania: 01.01.2012 - 31.12.2014
Wartość przedsięwzięcia: 1417491,20 PLN, z czego 85% pochodzi ze środków UE i 15% z budżetu państwa
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 4.08.2011

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo