Spis treści

Publikacje dotyczące zlewni ZMŚP "Kampinos" (dawniej "Pożary")

Praca zbiorowa. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. 1999. Stacja Bazowa "Pożary" w Kampinoskim Parku Narodowym, ss. 132. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa. {monografia zlewni ZMŚP „Kampinos”}

Andrzejewska A. 1996. Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych KPN. [W:] M. Sosnkowski, B. Gołecki (red.). Raport o stanie środowiska w województwie stołecznym warszawskim w 1996 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Andrzejewska A. 2003. Klimat Puszczy Kampinoskiej. [W:] R. Andrzejewski (red.) Kampinoski Park Narodowy, tom I. Izabelin: 41-68.

Andrzejewska A. 2008. Klimat Puszczy Kampinoskiej wczoraj i dziś. Puszcza Kampinoska 3: 8- 11.

 

Andrzejewska A., Olszewski A. 2008. Imisja SO2, NO2 i O3 do Stacji Bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9: 39-45.

Andrzejewski R. 2004. Kampinoski Park Narodowy jako miejsce badań naukowych. Kosmos 2 (53): 231-239.

Borek S. 1983. Niektóre właściwości fizyczne gleb Rezerwatu Granica w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] B. Dobrzański, K. Konecka-Betley (red.) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Inst. Gleboznawstwa SGGW-AR, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Warszawa.

Borówko-Dłużakowa Z. 1964. Historia flory Puszczy Kampinoskiej w późnym glacjale i holocenie. Prz. Geogr. vol. 33, Nr 3.

Chmielewski T.J. (red.) 1996. Operat generalny planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Ferchmin M. 2007. Monitoring roślinności na Stacji Bazowej „Pożary” w KPN w latach 1994-2004. [W:] A. Kostrzewski, A. Andrzejewska. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 127-142.

Fic M., Wierzbicki A. 1994. Organizacja sieci monitoringu wód podziemnych na terenie rezerwatu Pożary w Kampinoskim Parku Narodowym. Przegląd Geologiczny 42 (12): 1004-1008.

Gołecki B., Sosnkowski M. (red.). 1996. Kampinoska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] Stan środowiska przyrodniczego w województwie stołecznym warszawskim, część I – wody rok 1995. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 132-135.

Iwanek I., Iwanek J. 1995. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie Kampinoskiego Parku Narodowego. Plan Ochrony KPN. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Warszawa. Maszynopis. Arch. KPN.

Kazimierski B., Pilichowska-Kazimierska E., Sikorska-Maykowska M. 1995. Operat ekosystemów i zasobów wodnych, Studium warunków wodnych. [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Kazimierski B., Sikorska-Maykowska M. 1979. Koncepcja organizacji sieci obserwacyjnej wód podziemnych wybranej jednostki hydrogeologicznej. Gospodarka Wodna, nr 9.

Konecka-Betley K. 1983. Geneza gleb Kampinoskiego Parku Narodowego. [W:] B. Dobrzyński, K. Konecka-Betley (red.) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Inst. Gleboznawstwa SGGW-AR, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Warszawa.

Konecka-Betley K. 1994. Późnoplejstoceńskie i holoceńskie osady eoliczne i aluwialne Kampinoskiego Parku Narodowego [W:] K. Konecka-Betley (red.) Prognozowanie przemian właściwości chemicznych gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wydział Rolniczy SGGW, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

Konecka-Betley K. 2003. Gleby. [W:] R. Andrzejewski (red.) Kampinoski Park Narodowy, tom I. Izabelin: 97-133.

Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E. 1994. Właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb w Kampinoskim Parku Narodowym (stan na rok 1991), [W:] K. Konecka-Betley (red.) Prognozowanie przemian właściwości chemicznych gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.

Konecka-Betley K., Stefaniak P. 1983. Geneza i typologia gleb wytworzonych z kredy jeziornej południowego pasa bagien w Puszczy Kampinoskiej. [W:] B. Dobrzański, K. Konecka-Betley (red.) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Inst. Gleboznawstwa SGGW-AR, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Warszawa.

Krogulec E., Sikorska-Maykowska M. 2001. Optymalne warunki do projektowania monitoringu lokalnego wód podziemnych i powierzchniowych – na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Gospodarka Wodna, nr 6.

Lenartowicz M. 2003. Mathematical modeling of water and solute vertical transport (on the example of chloride ion) in the plant-soil column in the Pożary basin. Ecohydrology&Hydrobiology vol. 3, no 3: 323-339.

Lenartowicz M. 2003. Obieg substancji chemicznych w zlewni Pożary. Prace i Studia Geograficzne, t. 31: 219-231.

Lenartowicz M. 2003. Implementation of a mathematical model of water and solute vertical transport in the plant-soil column in the Pożary basin. [W:] L. Holko, P. Miklanek (red.) „Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: Monitoring and research. Proceedings of the 9th Conference of ERB 25-28.09.2002, Demänovská dolina (Slovakia)”, IHP-VI, Technical Documents in Hydrology, No. 67, UNESCO, Paris: 149-158.

Lenartowicz M. 2005. Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w bagiennej zlewni nizinnej (na przykładzie zlewni Pożary). Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z. 25, ss. 144.

Lenartowicz M. 2006. Renaturyzacja obszarów bagiennych [W:] A. Kędziora (red.) Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Komitet Narodowy IGBP PAN ZBŚRiL, Poznań: 137-152.

Lenartowicz M. 2006. Ocena procesu infiltracji oraz pionowej migracji jonów w zlewni bagiennej z wykorzystaniem modelu matematycznego. Przegląd Geofizyczny, nr 3/4: 199-219.

Lenartowicz M. 2007. Skład chemiczny wód a typy krajobrazów geochemicznych w zlewni „Pożary”. [W:] A. Kostrzewski, A. Andrzejewska. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 183-196.

Lenartowicz M. , Andrzejewska A., Ferchmin M., Owadowska E., Wierzbicki A. 2006. Stacja Bazowa „Pożary”. [W:] Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 173-212.

Lenartowicz M., Olszewski A., Andrzejewska A. 2009. Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”. [W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 69-75.

Lorenc H. 1998. Ocena stopnia realizacji programu „obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego” oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994-1997. [W:] A. Kostrzewski (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, IX Sympozjum ZMŚP. Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa: 113-118.

Mazur S., Borowski J., Łęgowski D., Perliński S., Skłodowski J. 2006-2010. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopisy (5), Biblioteka KPN.

Mazur S., Łęgowski D., Perliński S., Skłodowski J., Smoleński M. 1999-2005. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopisy (7), Biblioteka KPN.

Mazur S., Perliński S. 1998. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopis, Biblioteka KPN.

Olszewski A. (red.). 2010. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Pożary" w 2009 roku; ss.181. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN.

Olszewski A. (red.). 2011. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Kampinos" w 2010 roku; ss.99. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN. 

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.) 2008. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w roku 2007. Maszynopis, KPN; ss. 137.

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.). 2009. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w 2008 roku; ss.199. Maszynopis, Kampinoski PN.

Operat glebowo-siedliskowy. 1980. Kampinoski Park Narodowy, obręb Kampinos. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Białystok, Pracownia Glebowo-siedliskowa, Białystok.

Operat glebowy Kampinoskiego Parku Narodowego. 1964. Nadleśnictwo Kampinos. 1964, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, Wydział Regulacji Stanu Posiadania, Warszawa.

Pasierski Z. , Żyromski A. 1999. Ocena warunków termicznych i opadowych okolic stacji bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. [W:] X Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP „Funkcjonowanie i tendencje rozwoju ekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Warszawa, 8-10 IX 1999. {Streszcz. referatów: A. Andrzejewska. Maszynopis KPN}.

Sikorska-Maykowska M. 1995. Operat przyrody nieożywionej i gleb, Studium warunków geologicznych, [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Solon J. i in. 1995. Mapa roślinności rzeczywistej Kampinoskiego Parku Narodowego. [W:] Plan Ochrony KPN maszynopis, Arch. KPN.

Solon J. 1995. Operat ochrony ekosystemów lądowych oraz wybranych elementów flory, Diagnoza stanu roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Tylko M. 1950. Stan i potrzeby melioracji w Puszczy Kampinoskiej. Gospodarka Wodna, nr 7-8.

Wierzbicki A. 1994. Warunki meteorologiczno-hydrologiczne terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w 1993 roku wg danych ze stacji meteorologicznej w Granicy. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1994. Warunki meteorologiczne terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w roku hydrologicznym 1994. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za Brok hydrologiczny 1994. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Kampinoski Park Narodowy. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] Raport o stanie środowiska województwa stołecznego warszawskiego w 1994 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 186-202.

Wierzbicki A. 1995. Wybrane wyniki badań prowadzonych w roku hydrologicznym 1994 na Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Warunki hydrometeorologiczne. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. O Stacji Monitoringu „Pożary”. Puszcza Kampinoska 1-2: 23-26.

Wierzbicki A. 1996. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1995. Maszynopis, KPN; ss.39.

Wierzbicki A. 1996. Kampinoska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] B. Gołecki, M. Sosnkowski (red.). Stan środowiska przyrodniczego w województwie stołecznym warszawskim w 1995 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Wierzbicki A. 1996. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] M. Sosnkowski, B. Gołecki (red.). Raport o stanie środowiska w województwie stołecznym warszawskim w 1996 roku: 162-163. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Wierzbicki A. 1996. Monitoring klimatu Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1-2: 24-27.

Wierzbicki A. 1997. Raport za rok hydrologiczny 1996. Maszynopis KPN; ss. 28.

Wierzbicki A. 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za lata 1994-1997. Maszynopis, KPN; ss. 28.

Wierzbicki A. 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za lata hydrologiczne 1994-1997. [W:] A. Kostrzewski (red.). Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Wierzbicki A. 1999. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1998. Maszynopis, KPN; ss. 29.

Wierzbicki A. 2000. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1999. Maszynopis, KPN; ss. 36.

Wierzbicki A. 2000. Stan środowiska przyrodniczego zlewni „Pożary” w roku 2000 – podsumowanie. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Warunki klimatyczne w czteroleciu 1994-1997. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Wody gruntowe. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Warunki hydrometeorologiczne. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2001. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2000. Maszynopis, KPN; ss. 40.

Wierzbicki A. 2001. Zarys obserwacji prowadzonych na stacji „Pożary” w roku 2000. Puszcza Kampinoska 3: 11-13.

Wierzbicki A. 2002. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2001. Maszynopis, KPN; ss. 45.

Wierzbicki A. 2003. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2002. Maszynopis, KPN; ss. 64.

Wierzbicki A. 2004. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2003. Maszynopis, KPN; ss. 67.

Wierzbicki A. 2005. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2004. Maszynopis, KPN; ss. 69.

Wierzbicki A. 2006. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2005. Maszynopis, KPN; ss. 47.

Wierzbicki A., Andrzejewska A. 2007. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok 2006. Maszynopis, KPN; ss. 69.

Wicik B. 1995. Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb, Gleby i geochemia krajobrazu. [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Wicik B. 1997. Cechy chemiczne krajobrazów Kampinoskiego Parku Narodowego. Prace i Studia Geograficzne, t. 21.

Wolak J. 1967. Inwentaryzacja fitosocjologiczna Kampinoskiego Parku Narodowego - zespoły leśne KPN, cz.II. maszynopis + mapy. Biblioteka KPN.

 

PRACE DYPLOMOWE WYKONANE NA TERENIE ZLEWNI ZMŚP „KAMPINOS” (d. „POŻARY”)

Arkuszewska A. 2001. Walory przyrodnicze, naukowe i dydaktyczne Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” na tle Kampinoskiego Parku Narodowego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (praca magisterska).

Dodacka A. 2002. Monitoring środowiska przyrodniczego na przykładzie Stacji Bazowej „Pożary”. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (praca inżynierska).

Galińska J. 1998. Charakterystyka hydrologiczna zlewni „Pożary”. Uniwersytet Warszawski (praca magisterska).

Jarocińska A. 2005. Ocena podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych w zlewni „Pożary” (KPN). Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska).

Kiszko G. 2004. Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego obserwowanych w ciągu ostatnich 10 lat na terenie Stacji Bazowej „Pożary”. SGGW w Warszawie (praca magisterska).

Lenartowicz M. 2004. Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w nizinnej zlewni bagiennej na przykładzie zlewni „Pożary”. Uniwersytet Warszawski (rozprawa doktorska).

Maziarz A. 2004. Ocena podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie Wiejca – Górki KPN. Instytut Hydrologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska).

Wojciechowska A. 2007. Analiza przebiegu temperatury gruntu na głębokościach 5cm, 10cm, 20cm i 50cm oraz 100cm w Granicy w Kampinoskim Parku Narodowym w wieloleciu 1985-2005. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (praca magisterska).

Włodarz M. 2000. Fauna drobnych ssaków wybranych uroczysk Kampinoskiego Parku Narodowego. SGGW w Warszawie (praca magisterska).


Publikacje pracowników Stacji Bazowej ZMŚP "Kampinos"

I. Czasopisma naukowe, monografie itp.

 

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D., Siwak A. 2008. Kampinoski Park Narodowy. [W:] A. Ludwikowski (red.). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku: 71-76. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Andrzejewska A., Olszewski A. 2008. Imisja SO2, NO2 i O3 do Stacji Bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9: 39-45.

Bomanowska A., Michalska-Hejduk D., Kirpluk I., Szczepko K., Olech B., Olszewski A., Marczak D. 2009. Czynna ochrona terenów porolnych – propozycje, podejmowane działania, perspektywy. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 153-166.

Fic M., Wierzbicki A. 1994. Organizacja sieci monitoringu wód podziemnych na terenie rezerwatu Pożary w Kampinoskim Parku Narodowym. Przegląd Geologiczny 42 (12): 1004-1008.

Geiger F., de Snoo G.R., Berendse F., Guerrero I., Morales M.B., Oñate J.J., Eggers S., Pärt T., Bommarco R., Bengtsson J., Clement L.W., Weisser W.W., Olszewski A., Ceryngier P., Hawro V., Inchausti P., Fischer C., Flohre A., Thies C., Tscharntke T., 2010. Landscape composition influences farm management effects on farmland birds in winter: a pan-European approach. Agriculture, Ecosystems and Environment 139: 571–577. 

Lenartowicz M., Olszewski A., Andrzejewska A. 2009. Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”. [W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 69-75.

Lesiński G., Olszewski A., Filewicz M. 2008. Największe zimowisko nietoperzy na Mazowszu. Nietoperze IX (1): 59-63.

Lesiński G., Olszewski A., Popczyk B. 2011 (w druku). Forest roads used by commuting and foraging bats in edge and interior zones. Polish Journal of Ecology 3.

 

Lesiński G., Sikora A., Olszewski A. 2010. Bat casualties on a road crossing a mosaic landscape. European Journal of Wildlife Research 57: 217-223.
http://www.springerlink.com/content/f70537565237v405/fulltext.pdf

 

Olech B., Olszewski A. 2009. Awifauna łąk, pól i terenów osadniczych. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 99-108.

Olech B., Olszewski A. 2010. Puszcza Kampinoska. [W:] T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec, P. Chylarecki (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce: 300-302. OTOP, Marki.

Olszewski A. 2006. Charakterystyka przelotów wybranych gatunków wróblowych Passeriformes w Puszczy Kampinoskiej w latach 2002-2005. Kulon 11: 51-65.

Olszewski A. 2006. Fenologia wędrówek oraz zimowanie wybranych gatunków ptaków w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Kulon 11: 67-74.

Olszewski A. 2006. Zimowanie nietoperzy w piwnicach-ziemiankach w zachodniej części Puszczy Kampinoskiej. Nietoperze 7: 72-74.

Olszewski A. 2007. Kilka przypadków aberracji barwnych u dzięciołów dużych Dendrocopos major w Puszczy Kampinoskiej. Not. Orn. 48: 210-213.

Olszewski A. 2007. Utracone gatunki awifauny lęgowej Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Kulon 12: 73-87.

Olszewski A. 2007. Awifauna lęgowa gruntów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegl. Przyr. XVIII: 203-217.

Olszewski A. 2009. Wyniki odłowów i znakowania wróblowych Passeriformes i dzięciołów Picidae w dolnym piętrze olsu Ribo nigri-Alnetum Puszczy Kampinoskiej. Kulon 14: 57-79.

Olszewski A. 2009. Znaczenie zabudowy wiejskiej dla nietoperzy. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 108-113.

Olszewski A., Lesiński G. 2010. Monitoring nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych. Poradnik, edycja 3. Publikacja internetowa.

Olszewski A., Gawroński J., Łukaszewicz M. 2006. Zimowe obserwacje pierwiosnka Phylloscopus collybita na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 11: 101-102.

Olszewski A., Główka M. 2009. Występowanie różanki Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) i piskorza Misgurnus fossilis (Linné, 1758) w Puszczy Kampinoskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4: 287-292.

Olszewski A., Główka M. 2010. Stan poznania ichtiofauny Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 29 (1): 115-126.

Olszewski A., Hryniewicki T., Okołów G. 2007. Nowe stanowiska pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na Nizinie Mazowieckiej. Chr. Przyr. Ojcz. 2: 84-86.

Olszewski A., Woźniak B., Chodkiewicz T., Lewtak J. 2010. Sowy Strigiformes środkowej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Ornis Polonica 51: 252-261.

Olszewski A., Zawadzka A., Typiak J., Mokwa T. 2009. Obrączkowanie ptaków w Rezerwacie Biosfery "Puszcza Kampinoska" – wyniki z lat 2001-2008 oraz wybrane wiadomości powrotne. [W:] A. Andrzejewska, A. Lubański (red.). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 451-463.

Owadowska E., Marczak D., Olech B., Olszewski A. 2009. Świat zwierząt. [W:] A. Lubański (red.). Kampinoski Park Narodowy – 50 lat. Wydawnictwo Epograf, Warszawa: 58-71.

Sachanowicz K., Karczmarczyk P., Olszewski A. 2002. Significant bird observations from Iran, August-September 1998. Sandgrouse 1: 48-51.

Witusińska B., Olszewski A., Michalska-Hejduk D. 2009. Przydrożne wierzby jako element krajobrazu kulturowego oraz siedlisko roślin i zwierząt. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź-Izabelin: 123-131.

II. Czasopisma popularno-naukowe, raporty i sprawozdania

Ferchmin M., Filip T., Główka M., Grzeniewski M., Hryniewicki T., Kębłowska A., Marczak D., Okołów G., Olszewski A., Pełnia-Iwanicka E., Pepłowska-Marczak D., Sikora A., Siwak A., Tarłowski A. 2009. Stan rozpoznania flory i fauny projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Łąki Kazuńskie. Maszynopis przekazany Min. Środowiska 3 VI 2009 r.

Kwiadas-Wierzbicka L., Wierzbicki A. 1992. Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Puszcza Kampinoska 1: 4-5.

Olech B., Olszewski A., Dzięcioł A. 2005. Bociany białe w Rezerwacie Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Puszcza Kampinoska 1: 6-8.

Olszewski A. 2000. Sukces lęgowy ptaków wróblowych w starych łęgach wierzbowo-topolowych nad środkową Wisłą. SGGW Warszawa (praca magisterska).

Olszewski A. 2003. Nietoperze zimujące w zachodniej części parku w sezonie 2002/03. Puszcza Kampinoska 1: 13-14.

Olszewski A. 2003. Pierwsze stwierdzenie norki amerykańskiej w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 2: 6.

Olszewski A. 2003. Nietypowe zachowanie ptaków wróblowych wiosną 2003 roku. Puszcza Kampinoska 2: 6.

Olszewski A. 2003. Nowy gatunek nietoperza w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 3-4: 11-12.

Olszewski A. 2003. Wyniki zimowego liczenia nietoperzy w zachodniej części KPN w sezonie 2002/03. Kraska 9: 28-30.

Olszewski A. 2003. Karlik malutki nowym gatunkiem nietoperza w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 9: 30-31 {po wyodrębnieniu nowego gatunku karlika uznano, że był to k. drobny}.

Olszewski A. 2003. Pierwsze stwierdzenie norki amerykańskiej w KPN. Kraska 9: 32-33.

Olszewski A. 2003. Norka amerykańska już w Puszczy Kampinoskiej. Przyr. Polska 9: 2.

Olszewski A. 2003. Tygrzyk w budynkach. Kraska 10: 76.

Olszewski A. 2004. Inwazja norki amerykańskiej. Poznajmy Las 1: 13-15.

Olszewski A. 2005. Pomagamy pójdźce. Puszcza Kampinoska 4: 12-13.

Olszewski A. 2006. Zimowa obserwacja pierwiosnka. Przyr. Polska 2: 27.

Olszewski A. 2006. Dudek. Poznajmy Las 1: 12-14.

Olszewski A. 2006. Uhla – gość znad morza. Puszcza Kampinoska 1: 9.

Olszewski A. 2006. Kiedy nie powinniśmy pomagać zwierzętom? Przyr. Polska 6: 9.

Olszewski A. 2006. Stała Powierzchnia Odłowu Ptaków w Puszczy Kampinoskiej. Parki Narodowe 2: 8-11.

Olszewski A. 2006. O największej kolonii rozrodczej nietoperzy w Puszczy Kampinoskiej, czyli o karliku drobnym w drewnianym budynku. Puszcza Kampinoska 3: 18-19.

Olszewski A. 2006. Karlik drobny. Echa leśne 10: 27.

Olszewski A. 2006. Platformy lęgowe dla rybitw czarnych. Kraska 13: 35.

Olszewski A. 2007. Rzadkie gatunki nietoperzy w Polsce. Przyr. Polska 1: 15.

Olszewski A. 2007. Bliskie spotkania z młodymi uszatkami. Przyr. Polska 3: 29.

Olszewski A. 2007. Lista gatunków ptaków i nietoperzy Puszczy Kampinoskiej 1950-2006. Wersja polsko-angielska. Maszynopis, KPN.

Olszewski A. 2007. Bibliografia ornitologiczna i chiropterologiczna Puszczy Kampinoskiej do 2006 roku. Maszynopis, KPN.

Olszewski A. 2007. Pasiaki. Przyr. Polska 5: 22.

Olszewski A. 2007. Fauna głowiastych wierzb Puszczy Kampinoskiej. Parki Narodowe 2: 20-22.

Olszewski A. 2007. Kampinoskie notatki ornitologiczne z wiosny 2007 roku. Puszcza Kampinoska 4: 3-7.

Olszewski A. 2007. Nietoperze. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A. 2007. Ptaki śpiewające. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A. 2008. Puszcza Kampinoska – przystołeczna ostoja ptaków. Ptaki – kwartalnik OTOP 1: 23-27.

Olszewski A. 2008. Nietoperze. Przyr. Polska 8: 7.

Olszewski A. 2008. Mądziak malinowy – grzyb z Nowego Świata. Puszcza Kampinoska 2: 8.

Olszewski A. 2008. Rodzicielskie problemy czajek. Poznajmy Las 5: 9-10.

Olszewski A. 2008. Chiropterofauna Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe 4: 10-14.

Olszewski A. 2008. Jedwabne jemiołuszki. Poznajmy Las 6: 25.

Olszewski A. 2009. Podniebny baranek. Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” 1: 12-21.

Olszewski A. 2009. Życiorys dudka. Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” 2: 13-17.

Olszewski A. 2009. Ssaki drapieżne. Folder Kampinoskiego Parku Narodowego.

Olszewski A. (red.). 2010. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Pożary" w 2009 roku; ss.181. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN.

Olszewski A. (red.). 2011. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Kampinos" w 2010 roku; ss.99. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN.

Olszewski A., Główka M. 2010. Wody Kampinoskiego Parku Narodowego jako środowisko życia ryb. Puszcza Kampinoska 1: 13-18.

Olszewski A., Kramasz K., Michalska-Kacymirow M. 2011. Pomnikowe aleje okolic Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1: 17-20.

Olszewski A., Olszewski P. 2006. Zestawienie wybranych obserwacji awifaunistycznych z okolic Barcina i Pakości w latach 1983-2001 (kuj.-pom.). Maszynopis, ss. 24.

Olszewski A., Szpakowski P. 2008. Spis obserwacji gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE obserwowanych w trójkącie Czosnów - Kazuń Polski - Kazuń Nowy. Maszynopis KPN.

Olszewski A., Tarłowski A. 2006. Obrączkowanie bocianów białych w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 13: 11-13.

Olszewski A., Tarłowski A. 2007. Nadzieja na pójdźki w budkach w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 15: 7-8.

Olszewski A., Tarłowski A. 2007. Ogławianie wierzb przedmiotem naszej troski. Puszcza Kampinoska 1: 14-16.

Olszewski A., Tarłowski A. 2008. Ochrona i monitoring liczebności bociana białego w Puszczy Kampinoskiej w 2008 roku. Kraska 16: 20-22.

Olszewski A., Tarłowski A. 2008. Bocian biały z wyjątkowym rodowodem. Kraska 16: 40-41.

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.). 2008. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w 2007 roku; ss.137. Maszynopis, KPN.

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.). 2009. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w 2008 roku; ss.199. Maszynopis, Kampinoski PN.

Wierzbicki A. 1995. Kampinoski Park Narodowy. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] Raport o stanie środowiska województwa stołecznego warszawskiego w 1994 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 186-202.

Wierzbicki A. 1995. O Stacji Monitoringu „Pożary”. Puszcza Kampinoska 1-2: 23-26.

Wierzbicki A. 1996. Monitoring klimatu Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1-2: 24-27.

Wierzbicki A. 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za lata 1994-1997. Maszynopis, KPN; ss. 28.

Wierzbicki A. 1999. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1998. Maszynopis, KPN; ss. 29.

Wierzbicki A. 2000. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1999. Maszynopis, KPN; ss. 36.

Wierzbicki A. 2001. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2000. Maszynopis, KPN; ss. 40.

Wierzbicki A. 2001. Zarys obserwacji prowadzonych na stacji „Pożary” w roku 2000. Puszcza Kampinoska 3: 11-13.

Wierzbicki A. 2002. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2001. Maszynopis, KPN; ss. 45.

Wierzbicki A. 2003. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2002. Maszynopis, KPN; ss. 64.

Wierzbicki A. 2004. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2003. Maszynopis, KPN; ss. 67.

Wierzbicki A. 2005. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2004. Maszynopis, KPN; ss. 69.

Wierzbicki A. 2006. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2005. Maszynopis, KPN; ss. 47.

Wierzbicki A., Andrzejewska A. 2007. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok 2006. Maszynopis, KPN; ss. 69.

III. Wybrane referaty i wystąpienia (konferencje, sympozja, seminaria)

Andrzejewska A., Olszewski A. 2011. Zmienność wysokości opadów atmosferycznych w zlewni ZMŚP „Kampinos” i jej otulinie w latach 2001-2010. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 11-13 IV 2011, Borne Sulinowo.

Guerrero I., Morales M.B., Oñate J.J., Geiger F., Berendse F., de Snoo G.,  Eggers S., Pärt T., Bengtsson J., Clement L.W., Weisser W.W., Olszewski A., Ceryngier P., Hawro V., Liira J., Dennis C., Emmerson M., Fischer C., Flohre A., Hänke S., Thies C., Tscharntke T. Relative importance of landscape and field agricultural intensification components on European farmland birds. 12th European Ecological Federation (EEF) Congress, 25-29 IX 2011, Ávila, Spain. 

Lesiński G., Olszewski A., B. Popczyk. 2008. W głębi lasu czy w pobliżu skraju – gdzie lata więcej nietoperzy? XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna w Sierakowie, 24-26 X 2008.

Matysiak A., Olszewski A. 2007. Ekosystemy leśne na gruntach porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego – wybrane zagadnienia. Konferencja Klubu Przyrodników nt. Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych – teoria i praktyka, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 16-17 XI 2007. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Las.

Olszewski A. 2006. Część 1: Piwnice-ziemianki jako miejsca zimowego bytowania nietoperzy w Puszczy Kampinoskiej. Część 2: Projekt adaptacji wykupionych ziemianek jako kryjówki zimowe dla nietoperzy. Spotkanie Naukowe Działu Nauki i Monitoringu Przyrody KPN, 30 III 2006. Centrum Edukacji KPN, Izabelin.

Olszewski A. 2006. Ptaki Kampinoskiego Parku Narodowego. I Zjazd Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, 18 XI 2006. SGGW, Warszawa.

Olszewski A. 2007. Ptaki Puszczy Kampinoskiej w ostatnim półwieczu. Zebranie Sekcji Ornitologicznej PTZool., 14 III 2007. Instytut Zoologii PAN Warszawa.

Olszewski A. 2009. Ptaki Kampinoskiego Parku Narodowego - 50 lat (1959-2008). Spotkanie Ornitologów Warszawskiej Grupy OTOP, Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, 18 III 2009.

Olszewski A., Lesiński G., Sikora A. 2008. Nietoperze ginące na drodze wojewódzkiej 579 w Puszczy Kampinoskiej. XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna w Sierakowie, 24-26 X 2008.

Olszewski A., Wierzbicki A. 2009. Warunki klimatyczne zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Pożary" do 2008 roku. Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego pt. „Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych”, 24-26 IX 2009.

Olszewski A. 2010. Obce gatunki ryb w nizinnych śródlądowych parkach narodowych Polski. XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pt. „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i różnokierunkowej-narastającej antropopresji”, 14-16 IV 2010, Międzyzdroje.

Olszewski A. 2010. (1) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – cele i zadania. (2) Stacja Bazowa ZMŚP Pożary w Kampinoskim Parku Narodowym – 17 rok działalności. Projekt pt. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Warsztaty nt. „Monitoringu przyrodniczego w parkach narodowych”, 26-28 V 2010, Kostrzyn nad Odrą, PN Ujście Warty.

 

Ostatnia modyfikacja dnia 26-05-2011 dokonana przez: Adam Olszewski

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo