Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Spis treści

Publikacje dotyczące zlewni ZMŚP "Kampinos" (dawniej "Pożary")

Praca zbiorowa. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. 1999. Stacja Bazowa "Pożary" w Kampinoskim Parku Narodowym, ss. 132. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa. {monografia zlewni ZMŚP „Kampinos”}

Andrzejewska A. 1996. Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych KPN. [W:] M. Sosnkowski, B. Gołecki (red.). Raport o stanie środowiska w województwie stołecznym warszawskim w 1996 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Andrzejewska A. 2003. Klimat Puszczy Kampinoskiej. [W:] R. Andrzejewski (red.) Kampinoski Park Narodowy, tom I. Izabelin: 41-68.

Andrzejewska A. 2008. Klimat Puszczy Kampinoskiej wczoraj i dziś. Puszcza Kampinoska 3: 8- 11.

 

Andrzejewska A., Olszewski A. 2008. Imisja SO2, NO2 i O3 do Stacji Bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9: 39-45.

Andrzejewski R. 2004. Kampinoski Park Narodowy jako miejsce badań naukowych. Kosmos 2 (53): 231-239.

Borek S. 1983. Niektóre właściwości fizyczne gleb Rezerwatu Granica w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] B. Dobrzański, K. Konecka-Betley (red.) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Inst. Gleboznawstwa SGGW-AR, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Warszawa.

Borówko-Dłużakowa Z. 1964. Historia flory Puszczy Kampinoskiej w późnym glacjale i holocenie. Prz. Geogr. vol. 33, Nr 3.

Chmielewski T.J. (red.) 1996. Operat generalny planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Ferchmin M. 2007. Monitoring roślinności na Stacji Bazowej „Pożary” w KPN w latach 1994-2004. [W:] A. Kostrzewski, A. Andrzejewska. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 127-142.

Fic M., Wierzbicki A. 1994. Organizacja sieci monitoringu wód podziemnych na terenie rezerwatu Pożary w Kampinoskim Parku Narodowym. Przegląd Geologiczny 42 (12): 1004-1008.

Gołecki B., Sosnkowski M. (red.). 1996. Kampinoska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] Stan środowiska przyrodniczego w województwie stołecznym warszawskim, część I – wody rok 1995. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 132-135.

Iwanek I., Iwanek J. 1995. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie Kampinoskiego Parku Narodowego. Plan Ochrony KPN. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Warszawa. Maszynopis. Arch. KPN.

Kazimierski B., Pilichowska-Kazimierska E., Sikorska-Maykowska M. 1995. Operat ekosystemów i zasobów wodnych, Studium warunków wodnych. [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Kazimierski B., Sikorska-Maykowska M. 1979. Koncepcja organizacji sieci obserwacyjnej wód podziemnych wybranej jednostki hydrogeologicznej. Gospodarka Wodna, nr 9.

Konecka-Betley K. 1983. Geneza gleb Kampinoskiego Parku Narodowego. [W:] B. Dobrzyński, K. Konecka-Betley (red.) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Inst. Gleboznawstwa SGGW-AR, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Warszawa.

Konecka-Betley K. 1994. Późnoplejstoceńskie i holoceńskie osady eoliczne i aluwialne Kampinoskiego Parku Narodowego [W:] K. Konecka-Betley (red.) Prognozowanie przemian właściwości chemicznych gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wydział Rolniczy SGGW, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

Konecka-Betley K. 2003. Gleby. [W:] R. Andrzejewski (red.) Kampinoski Park Narodowy, tom I. Izabelin: 97-133.

Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E. 1994. Właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb w Kampinoskim Parku Narodowym (stan na rok 1991), [W:] K. Konecka-Betley (red.) Prognozowanie przemian właściwości chemicznych gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.

Konecka-Betley K., Stefaniak P. 1983. Geneza i typologia gleb wytworzonych z kredy jeziornej południowego pasa bagien w Puszczy Kampinoskiej. [W:] B. Dobrzański, K. Konecka-Betley (red.) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Inst. Gleboznawstwa SGGW-AR, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Warszawa.

Krogulec E., Sikorska-Maykowska M. 2001. Optymalne warunki do projektowania monitoringu lokalnego wód podziemnych i powierzchniowych – na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Gospodarka Wodna, nr 6.

Lenartowicz M. 2003. Mathematical modeling of water and solute vertical transport (on the example of chloride ion) in the plant-soil column in the Pożary basin. Ecohydrology&Hydrobiology vol. 3, no 3: 323-339.

Lenartowicz M. 2003. Obieg substancji chemicznych w zlewni Pożary. Prace i Studia Geograficzne, t. 31: 219-231.

Lenartowicz M. 2003. Implementation of a mathematical model of water and solute vertical transport in the plant-soil column in the Pożary basin. [W:] L. Holko, P. Miklanek (red.) „Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: Monitoring and research. Proceedings of the 9th Conference of ERB 25-28.09.2002, Demänovská dolina (Slovakia)”, IHP-VI, Technical Documents in Hydrology, No. 67, UNESCO, Paris: 149-158.

Lenartowicz M. 2005. Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w bagiennej zlewni nizinnej (na przykładzie zlewni Pożary). Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z. 25, ss. 144.

Lenartowicz M. 2006. Renaturyzacja obszarów bagiennych [W:] A. Kędziora (red.) Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Komitet Narodowy IGBP PAN ZBŚRiL, Poznań: 137-152.

Lenartowicz M. 2006. Ocena procesu infiltracji oraz pionowej migracji jonów w zlewni bagiennej z wykorzystaniem modelu matematycznego. Przegląd Geofizyczny, nr 3/4: 199-219.

Lenartowicz M. 2007. Skład chemiczny wód a typy krajobrazów geochemicznych w zlewni „Pożary”. [W:] A. Kostrzewski, A. Andrzejewska. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 183-196.

Lenartowicz M. , Andrzejewska A., Ferchmin M., Owadowska E., Wierzbicki A. 2006. Stacja Bazowa „Pożary”. [W:] Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 173-212.

Lenartowicz M., Olszewski A., Andrzejewska A. 2009. Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”. [W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 69-75.

Lorenc H. 1998. Ocena stopnia realizacji programu „obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego” oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994-1997. [W:] A. Kostrzewski (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, IX Sympozjum ZMŚP. Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa: 113-118.

Mazur S., Borowski J., Łęgowski D., Perliński S., Skłodowski J. 2006-2010. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopisy (5), Biblioteka KPN.

Mazur S., Łęgowski D., Perliński S., Skłodowski J., Smoleński M. 1999-2005. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopisy (7), Biblioteka KPN.

Mazur S., Perliński S. 1998. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopis, Biblioteka KPN.

Olszewski A. (red.). 2010. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Pożary" w 2009 roku; ss.181. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN.

Olszewski A. (red.). 2011. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Kampinos" w 2010 roku; ss.99. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN. 

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.) 2008. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w roku 2007. Maszynopis, KPN; ss. 137.

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.). 2009. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w 2008 roku; ss.199. Maszynopis, Kampinoski PN.

Operat glebowo-siedliskowy. 1980. Kampinoski Park Narodowy, obręb Kampinos. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Białystok, Pracownia Glebowo-siedliskowa, Białystok.

Operat glebowy Kampinoskiego Parku Narodowego. 1964. Nadleśnictwo Kampinos. 1964, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, Wydział Regulacji Stanu Posiadania, Warszawa.

Pasierski Z. , Żyromski A. 1999. Ocena warunków termicznych i opadowych okolic stacji bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. [W:] X Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP „Funkcjonowanie i tendencje rozwoju ekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Warszawa, 8-10 IX 1999. {Streszcz. referatów: A. Andrzejewska. Maszynopis KPN}.

Sikorska-Maykowska M. 1995. Operat przyrody nieożywionej i gleb, Studium warunków geologicznych, [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Solon J. i in. 1995. Mapa roślinności rzeczywistej Kampinoskiego Parku Narodowego. [W:] Plan Ochrony KPN maszynopis, Arch. KPN.

Solon J. 1995. Operat ochrony ekosystemów lądowych oraz wybranych elementów flory, Diagnoza stanu roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Tylko M. 1950. Stan i potrzeby melioracji w Puszczy Kampinoskiej. Gospodarka Wodna, nr 7-8.

Wierzbicki A. 1994. Warunki meteorologiczno-hydrologiczne terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w 1993 roku wg danych ze stacji meteorologicznej w Granicy. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1994. Warunki meteorologiczne terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w roku hydrologicznym 1994. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za Brok hydrologiczny 1994. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Kampinoski Park Narodowy. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] Raport o stanie środowiska województwa stołecznego warszawskiego w 1994 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 186-202.

Wierzbicki A. 1995. Wybrane wyniki badań prowadzonych w roku hydrologicznym 1994 na Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Warunki hydrometeorologiczne. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. O Stacji Monitoringu „Pożary”. Puszcza Kampinoska 1-2: 23-26.

Wierzbicki A. 1996. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1995. Maszynopis, KPN; ss.39.

Wierzbicki A. 1996. Kampinoska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] B. Gołecki, M. Sosnkowski (red.). Stan środowiska przyrodniczego w województwie stołecznym warszawskim w 1995 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Wierzbicki A. 1996. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] M. Sosnkowski, B. Gołecki (red.). Raport o stanie środowiska w województwie stołecznym warszawskim w 1996 roku: 162-163. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Wierzbicki A. 1996. Monitoring klimatu Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1-2: 24-27.

Wierzbicki A. 1997. Raport za rok hydrologiczny 1996. Maszynopis KPN; ss. 28.

Wierzbicki A. 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za lata 1994-1997. Maszynopis, KPN; ss. 28.

Wierzbicki A. 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za lata hydrologiczne 1994-1997. [W:] A. Kostrzewski (red.). Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Wierzbicki A. 1999. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1998. Maszynopis, KPN; ss. 29.

Wierzbicki A. 2000. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1999. Maszynopis, KPN; ss. 36.

Wierzbicki A. 2000. Stan środowiska przyrodniczego zlewni „Pożary” w roku 2000 – podsumowanie. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Warunki klimatyczne w czteroleciu 1994-1997. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Wody gruntowe. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Warunki hydrometeorologiczne. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2001. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2000. Maszynopis, KPN; ss. 40.

Wierzbicki A. 2001. Zarys obserwacji prowadzonych na stacji „Pożary” w roku 2000. Puszcza Kampinoska 3: 11-13.

Wierzbicki A. 2002. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2001. Maszynopis, KPN; ss. 45.

Wierzbicki A. 2003. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2002. Maszynopis, KPN; ss. 64.

Wierzbicki A. 2004. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2003. Maszynopis, KPN; ss. 67.

Wierzbicki A. 2005. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2004. Maszynopis, KPN; ss. 69.

Wierzbicki A. 2006. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2005. Maszynopis, KPN; ss. 47.

Wierzbicki A., Andrzejewska A. 2007. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok 2006. Maszynopis, KPN; ss. 69.

Wicik B. 1995. Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb, Gleby i geochemia krajobrazu. [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Wicik B. 1997. Cechy chemiczne krajobrazów Kampinoskiego Parku Narodowego. Prace i Studia Geograficzne, t. 21.

Wolak J. 1967. Inwentaryzacja fitosocjologiczna Kampinoskiego Parku Narodowego - zespoły leśne KPN, cz.II. maszynopis + mapy. Biblioteka KPN.

 

PRACE DYPLOMOWE WYKONANE NA TERENIE ZLEWNI ZMŚP „KAMPINOS” (d. „POŻARY”)

Arkuszewska A. 2001. Walory przyrodnicze, naukowe i dydaktyczne Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” na tle Kampinoskiego Parku Narodowego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (praca magisterska).

Dodacka A. 2002. Monitoring środowiska przyrodniczego na przykładzie Stacji Bazowej „Pożary”. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (praca inżynierska).

Galińska J. 1998. Charakterystyka hydrologiczna zlewni „Pożary”. Uniwersytet Warszawski (praca magisterska).

Jarocińska A. 2005. Ocena podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych w zlewni „Pożary” (KPN). Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska).

Kiszko G. 2004. Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego obserwowanych w ciągu ostatnich 10 lat na terenie Stacji Bazowej „Pożary”. SGGW w Warszawie (praca magisterska).

Lenartowicz M. 2004. Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w nizinnej zlewni bagiennej na przykładzie zlewni „Pożary”. Uniwersytet Warszawski (rozprawa doktorska).

Maziarz A. 2004. Ocena podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie Wiejca – Górki KPN. Instytut Hydrologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska).

Wojciechowska A. 2007. Analiza przebiegu temperatury gruntu na głębokościach 5cm, 10cm, 20cm i 50cm oraz 100cm w Granicy w Kampinoskim Parku Narodowym w wieloleciu 1985-2005. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (praca magisterska).

Włodarz M. 2000. Fauna drobnych ssaków wybranych uroczysk Kampinoskiego Parku Narodowego. SGGW w Warszawie (praca magisterska).

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo