Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_iis-pl-ue_nfos.jpg


Projekt „
Aktualizacja projektu Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska, z wykonaniem operatu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych.” w pełni rozpoczął swoją realizację. Aktualnie trwają ustalenia z wykonawcami projektu wybranymi w drodze przetargu. Spodziewane rozpoczęcie działań w terenie planowane jest w lipcu 2020 r. Prace terenowe będą prowadzone na wszystkich gruntach należących do Parku

 

Głównym celem strategicznym jest opracowanie zaktualizowanego projektu dokumentu umożliwiającego zarządzanie Kampinoskim Parkiem Narodowy i Obszarem Natura 2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska. Projekt Planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego oraz plan zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoskiego zostanie przedstawiony Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w formie projektu aktu prawnego.

 

Celami pośrednimi są:

Przeprowadzenie inwentaryzacji fitosocjologicznej, której rezultatem będą:

 • baza danych geometrycznych i opisowych dotyczących ekosystemów leśnych i nieleśnych z określeniem typów ekosystemów leśnych i zbiorowisk roślinnych wraz z oceną zachodzących w nich procesów oraz drzewostanów, z podaniem potencjalnego i rzeczywistego zbiorowiska roślinnego,
 • tabele fitosocjologiczne,
 • około 500 zdjęć fitosocjologicznych,
 • mapa roślinności rzeczywistej w skali 1:5000 i 1:25000,
 • mapa roślinności potencjalnej w skali 1:25000 i 1:50000,
 • mapa siedlisk przyrodniczych w skali 1:10000 i 1:25000.

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji glebowej, której rezultatem będą:

 • baza danych geometrycznych i opisowych dotyczących danych glebowo-siedliskowych, przyrody nieożywionej, gleb i ekosystemów wodnych,
 • mapa typów gleb w skali 1:5000 oraz 1:25000,
 • mapa glebowo-siedliskowa w skali 1:5000, 1:10 000 oraz 1:25 000.

 

Inwentaryzacja ekosystemów leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych, której rezultatem będą:

 • baza danych geometrycznych i opisowych dotyczących ekosystemów leśnych z określeniem typów ekosystemów leśnych i zbiorowisk roślinnych wraz z oceną zachodzących w nich procesów oraz drzewostanów, z podaniem typu siedliskowego lasu, składu gatunkowego, zasobności w m3/ha, zdrowotności, bonitacji, stopnia zwarcia i zadrzewienia, struktury wiekowej i przestrzennej, stanu odnowień naturalnych, zgodności składu gatunkowego ze składem zbiorowiska naturalnego, obecności gatunków obcych, zasobów martwych drzew ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej,
 • baza danych geometrycznych i opisowych dotyczących lądowych ekosystemów nieleśnych, z wyszczególnieniem typów zbiorowisk roślinnych wraz z analizą i oceną zachodzących procesów sukcesji,
 • zgodnie z potrzebami dla wydzieleń w ekosystemach leśnych i nieleśnych ekosystemach lądowych zostaną określone działania ochronne,
 • przeprowadzone zostanie porządkowanie stanu posiadania gruntów Kampinoskiego Parku Narodowego oraz powstanie katalog rozbieżności stanu na gruncie w stosunku do danych z ewidencji powszechnej,
 • mapa drzewostanów w skali 1:25000,
 • mapa uszkodzeń drzewostanów w skali 1:25000,
 • mapa drzewostanów dla obwodów ochronnych w skali 1:10000,
 • mapa działań ochronnych w skali 1:25000.

 

Aktualizacja operatów związanych z projektem planu oraz opracowanie operatu ochrony przeciwpożarowej i aktualizacja ekspertyzy nawożeniowej dla Gospodarstwa szkółkarskiego.

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej do zarządzania bazą danych planu ochrony, którego efektem będą:

 • stworzenie zintegrowanej bazy danych
 • umożliwienie bieżącego planowania i nadzorowania działań ochronnych parku, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i społecznych opisanych w projekcie Planu Ochrony KPN.
 • wspieranie realizacji zadań statutowych przez pracowników Parku, zwiększających efektywność podejmowanych działań ochronnych poprzez dostęp do wyników analiz, map, raportów, wskazań ochronnych.

 

Powierzchnia objęta pracami w projekcie wynosi 38 544,33 ha.

Wartość projektu wynosi 8 581 650,80 zł (100% wydatki kwalifikowalne). Środki unijne z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nr Projektu: POIS.02.04.00-00-0004/19 stanowią 85% (7 294 403,18zł), środki krajowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr umowy 1102/2020/Wn07/OP-in-ys/D stanowią 15% (1 287 245 zł) .

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo