Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Spis treści

Tabela 3. Wykaz bezkręgowców chronionych, figurujących w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt lub wymienianych w Dyrektywie Siedliskowej (92/43/EWG).

Lp. Gatunek Szacowana liczebność populacji Obserwowana i przewidywana tendencja zmian liczebności („+” - wzrost, „-” - spadek, „0” - stabilizacja) Miejsce występowania Kategoria zagrożenia wg. Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Ściśle chroniony prawem krajowym Chroniony w ramach Dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa)

Pijawki (Hirudinida)

1. Pijawka lekarska (Hirudo medicinalis) Trudna do określenia

0

Zbiorniki wodne, w tym niewielkie, trwałe zbiorniki śródpolne i śródłąkowe

VU

+

-

Ślimaki (Gastropda)
1. Błotniarka otułka (Lymnaea glutinosa) Nieznana, trudna do określenia

-

Osady czwartorzędowe pasa bagien oraz zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

-

+

-

2. Zatoczek łamliwy

(Anisus vorticulus)

Nieznana, trudna do określenia

0

Kanał Łasica i zalewane łąki turzycowe wzdłuż Kanału Olszowieckiego (zlewnia Pożary)

-

+

+

3. Bursztynka piaskowa (Catinella arenari) Nieznana, trudna do określenia

+

Łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

-

+

-

4. Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) Nieznana, trudna do określenia

0

OOŚ Sieraków, szuwary i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

CR

+

+

5. Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) Nieznana, trudna do określenia

0

Osady czwartorzędowe pasa bagien oraz zalewane łąki turzycowe na tereniOOŚ Sieraków, szuwary i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary zlewni Pożary

EN

+

+

6. Zawójka rzeczna (Borysthenia naticina) Nieznana, trudno określić

0

Szuwary wzdłuż Kanału Olszowieckiego i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

CR

+

-

Pajęczaki (Arachnida)
1. Poskocz krasny (Eressus cinnaberinus) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Suche murawy oraz silnie przerzedzone bory suche z wychodniami piaszczystymi

EN

+

-

2. Strojniś nadobny (Philaeus chrysops) Na terenie KPN obecnie znana jest jedna populacja tego gatunku

0

Suche, piaszczyste, porośnięte murawami stoki wydm

EN

+

-

3. Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) Trudna do określenia

+

Łąki suche i wilgotne, terenu ruderalne oraz w otoczeniu domostw ludzkich

-

+

-

Owady (Insecta)
Ważki (Odonata)
1. Łątka zielona (Coenagrion armatum) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Stwierdzony tylko raz w okolicach Łaz Leśnych, drobne kanały i rowy melioracyjne

CR

+

-

2. Straszka północna (Sympecma paedisca) Prawdopodobnie wymarł

-

Gatunek notowany w latach 50 XX wieku w okolicach Zaborowa,

-

+

-

3. Gadziogłówka żółtonoga (Gomphus flavipes) W KPN obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z Wisły

+

Duże rzeki nizinne o piaszczystym dnie, w strefie ochronnej bardzo pospolita w Wiśle

-

+

-

4. Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) W KPN obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z Wisły i Bzury

0

Duże i średnie rzeki nizinne o piaszczystym dnie, w strefie ochronnej pospolita w Wiśle i Bzurze

-

+

+

5. Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) Trudna do określenia

+

Zbiorniki z czystą, przejrzystą wodą, niezarośnięte przez makrofity i roślinność zanurzoną, w tym niewielkie, trwałe zbiorniki śródpolne i śródłąkowe

-

+

+

6. Żagnica zielona (Aeshna viridis) Prawdopodobnie obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z otuliny

-

Stwierdzona jedynie w jeziorze na południowym końcu Łąk Kazuńskich, w granicach KPN nie stwierdzona

-

+

-

Motyle (Lepidoptera)
1. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) Trudna do określenia, gatunek niezwykle pospolity

+

Wilgotne łąki, brzegi rowów melioracyjnych i małych kanałów, pobrzeża drobnych zbiorników w terenach otwartych, turzycowiska

LC

+

+

2. Czerwończyk fioletek (Lycaena helle) Trudna do określenia, gatunek skrajnie rzadki

-

Wilgotne łąki z rdestem wężownikiem, na terenie KPN nie ma populacji rozrodczej, jedyna znana populacja znajduje się na granicy KPN w okolicy wsi Wólka

VU

+

+

3. Modraszek alkon (Maculinea alkon) Trudna do określenia

0

Wilgotne łąki z goryczką wąskolistną i mrówką Myrmica ruginodis, M. scabronidis, M. rubra

VU

+

-

4. Modraszek arion (Maculinea arion) Trudna do określenia

-

Suche śródleśne łąki, pobrzeża lasów z macierzankami i mrówka Myrmica sabuleti. Na terenie KPN znane jest tylko 1 stanowisko tego gatunku

EN

+

-

5. Modraszek nausitous

(Maculinea nausitous)

Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Wilgotne łąki z krwiściągiem lekarskim i mrówką Myrmica rubra, na terenie KPN nie ma populacji rozrodczej, jedyna znana populacja znajduje się na granicy KPN w okolicy wsi Wólka

LC

+

+

6. Modraszek telejus (Maculinea teleius) Trudna do określenia

+

Wilgotne łąki z krwiściągiem lekarskim i mrówką Myrmica scabrinodis, M. rubra, M. gallieni

LC

+

+

7. Strzępotek soplaczek (Coenonympha tullia) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Wilgotne łąki, turzycowiska

-

+

-

8. Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) Trudna do określenia, gatunek na skraju wymarcia

-

Wilgotne łąki, w tym ze związku Molinion, wymaga czarcikęsu łąkowego

EN

+

+

9. Paź żeglarz (Iphiclides podalirius) Trudna do określenia

+

Murawy i zarośla, zadrzewienia śródpolne, sady

VU

+

-

10. Szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone) Prawdopodobnie wymarły

-

Gatunek stwierdzany w pierwszej połowie XX wieku

VU

+

+

Błonkówki (Hymenoptera)
1. Porobnica włochatka (Anthophora plumipes) Trudna do określenia

0

Różnorodne środowiska obfitujące w kwiaty

-

+

-

2. Trzmiel wąskopaskowy (Bombus cryptarum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

3. Trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum) Trudna do określenia

0

Zadrzewienia, zakrzaczenia, parki, ogrody

-

+

-

4. Trzmiel drzewny (Bombus hypnorum) Trudna do określenia

0

Lasy, parki, pojedyncze, stare stojące drzewa

-

+

-

5. Trzmiel wrzosowiskowy (Bombus jonellus) Trudna do określenia

0

Lasy, wrzosowiska, torfowiska

-

+

-

6. Trzmiel gajowy (Bombus lucorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

7. Trzmiel kołnierzykowy (Bombus magnus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

8. Trzmiel żółty (Bombus muscorum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

9. Trzmiel rudy (Bombus pascuorum) Trudna do określenia

0

Zarośla, nieużytki, zakrzaczenia, tereny otwarte

-

+

-

10. Trzmiel rdzawoodłowkowy (Bombus pomorum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

11. Trzmiel leśny (Bombus pratorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

12. Trzmiel rudonogi (Bombus ruderarius) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, zarośla

-

+

-

13. Trzmiel ciemnopasy (Bombus ruderatus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, pobrzeża lasów

-

+

-

14. Trzmiel wschodni (Bombus semenoviellus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, murawy kserotermiczne, pobrzeża lasów

-

+

-

15. Trzmiel różnobarwny (Bombus soroeensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

16. Trzmiel paskowany (Bombus subterraneus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

17. Trzmiel rudoszary (Bombus sylvarum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

18. Trzmiel szary (Bombus veteranus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

19. Trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+ częściowo

-

20. Trzmiel ziemny (Bombus terrestris) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+ częściowo

-

21. Rozrożka chabrowa (Tetralonia dentata) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

22. Sawczynka piaskowa (Parnopes grandior) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

CR

-

-

23. Klecanka rdzaworożna (Polistes gallicus) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

CR

-

-

24. Mrówka północna (Formica aquilonia) Trudna do określenia

0

Lasy

VU

+

-

25. Mrówka łąkowa (Formica pratensis) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, suche

-

+

-

26. Mrówka pniakowa (Formica truncorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

27. Mrówka ćmawa (Formica polyctena) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+ częściowo

-

28. Mrówka rudnica (Formica rufa) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+ częściowo

-

Chrząszcze (Coleoptera)
1. Tęcznik mniejszy (Calosoma inquisitor) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

2. Biegacz polny (Carabus arvensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

3. Biegacz wręgaty (Carabus cancellatus) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

4. Biegacz wcięty (Carabus convexus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

5. Biegacz skórzasty (Carabus coriaceus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

6. Biegacz bagienny (Carabus clathratus) Trudna do określenia

0

Lasy - olsy

EN

+

-

7. Biegacz gładki (Carabus glabratus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

8. Biegacz granulowany (Carabus granulatus) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

9. Biegacz ogrodowy (Carabus hortensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

10. Biegacz gajowy (Carabus nemoralis) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

11. Biegacz szykowny (Carabus nitens) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte, suche

-

+

-

12. Biegacz fioletowy (Carabus violaceus) Trudna do określenia

0

Lasy, wilgotne łąki

-

+

-

13. Kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus) Trudna do określenia

-

Wody stojące, na terenie KPN prawdopodobnie nie występuje, stwierdzany w jeziorach nadwiślańskich

-

+

+

14. Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) Trudna do określenia

+

Lasy, pojedyncze stare drzewa

VU

+

+

15. Kruszczyca okazała (Protaetia aeruginosa) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia liściastego

-

+

-

16. Ciołek matowy (Dorcus parallelipiedus) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia liściastego

-

+

-

17. Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinnus) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia

-

+

+

18. Velleius dilatatus Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia z gniazdami szerszeni

0

+

-

19. Laemostenus terricola Trudna do określenia

-

Piwnice domów z podłożem gliniastym

CR

-

-

20. Lixus cylindrus Trudna do określenia

0

Suche siedliska z goryszem pagórkowym

CR

-

-

Prostoskrzydłe (Orthoptera)
1. Trajkotka czerwona (Psophus stridulus) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Tereny otwarte – skrajnie suche

VU

-

-

Muchówki (Diptera)
1. Antipalus sinuatus Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

VU

-

-

 

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo