Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 


Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2022

Zadanie pn. "Ochrona siedlisk pasów bagiennych Puszczy Kampinoskiej (PLC140001)", dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji na postawie umowy nr 2059/22/OP/D, w kwocie 50 000 PLN.

Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska (PLC140001) stanowi ostoję różnorodności biologicznej centralnej Polski. Pasy wydmowe przeplatają się tu z pasami bagiennymi, stwarzając warunki dla istnienia zarówno siedlisk suchych, jak i mokradeł. Siedliska Puszczy są w różnym stanie zachowania. Niektóre z nich wymagają zabiegów ochrony czynnej w postaci przywrócenia użytkowania kośnego i - lokalnie – odkrzaczenia. Dotyczy to szczególnie działek, które zostały wykupione na rzecz Parku. Inne wymagają ograniczenia występowania inwazyjnych gatunków obcych roślin. Niekoszone siedliska terenów otwartych często - na drodze sukcesji - przekształcają się, ze stratą na bogactwie gatunkowym, a ostatecznie stratą cennego siedliska o wysokich walorach bioróżnorodności.

W ramach działań objętych niniejszym projektem zaplanowano przywrócenie koszenia łąk oraz ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków roślin na wybranych powierzchniach. W 2021 roku wykonano koszenia inicjujące (mechaniczne i ręczne) wraz z odkrzaczaniem na działkach o powierzchni 6,12 ha. Zaplanowano prace na kolejnych powierzchniach w 2022 r., łącznie na ok. 4,38 ha. W 2021 roku zainicjowano zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, zarówno drzewiastych - przede wszystkim robinii akacjowej, czeremchy amerykańskiej i dębu czerwonego, jak i zielnych, głównie inwazyjnych gatunków nawłoci, ale również kolczurki klapowanej. Prace są kontynuowane w 2022 roku na wyznaczonych powierzchniach.
Przywrócenie użytkowania kośnego ekosystemów nieleśnych zatrzyma sukcesję, ograniczy występowanie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, przyczyni się do powrotu gatunków charakterystycznych, co w przypadku np. łąk trzęślicowych oznaczać będzie powrót gatunków chronionych. Prowadzenie zabiegów ograniczających inwazję gatunków obcych drzewiastych i zielnych poprawi stan siedlisk, na których już występują (obszary pod zabiegami), ale i poprawi stan siedlisk sąsiadujących (ograniczy lub powstrzyma dalsze rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych).

Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach projektu LIFE pn.: „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” zgodnie z umowami na dofinansowanie: nr LIFE19 NAT/PL/000746 (umowa zawarta z Komisją Europejską) oraz nr 1603/2020/Wn07/OP-WK-LF/D (umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Więcej informacji o projekcie pod adresem: https://www.kampinoskiebagna.pl/.

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2021

Zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych obiektów Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy ", w formie dotacji na postawie umowy nr 3514/21/OA/D, w kwocie 399.464,19 PLN.

Przedsięwzięcie jest częścią zadania obejmującego kompleksową rewitalizację i adaptację na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze zabytkowych (wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego jako układ ruralistyczny wsi Granica rejestr A-1268, decyzja z dnia 1985.07.24) obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy. Jego wynikiem będzie przystosowanie infrastruktury do współczesnych wymagań użytkowych, w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, rozdzielenie funkcji wystawienniczej od dydaktycznej oraz zagospodarowanie otaczającego terenu na potrzeby działalności edukacyjnej. Zastosowane rozwiązania technologiczne instalacji sanitarnych, CO, wentylacji mają na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstawały na skutek ogrzewania w przestarzałych piecach. W efekcie realizacji zadania nastąpi poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wyminę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.

Realizacja działań wynika ze złego stanu technicznego obiektów budowlanych i braku sanitariatów. Z uwagi na zabytkowy charakter budynków wymagane jest przeprowadzenie remontu konserwatorskiego, oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii np. rekuperacja, ocieplenie ścian, pompy ciepła, aby nie naruszyć substancji zabytkowej obiektów. Zadanie stanowi uzupełnienie projektu RPO WM pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych” zgodnie z umową na dofinasowanie nr RPMA.05.03.00.14-6007/16.

Zakres rzeczowy dotacji WFOŚiGW obejmuje realizację wybranych robót wchodzących w zakresy Etapu I oraz Etapu III inwestycji, takich jak renowacja i montaż zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji C.O. opartej o gruntowe pompy ciepła, instalacji wentylacji wraz z systemem rekuperacji. Planowany efekt wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynku na energię końcową poprzez zastosowanie tynków ciepłochronnych na ścianach zewnętrznych, ocieplenia połaci dachowych oraz stropów nad ostatnią kondygnacją, montaż gruntowej pomy ciepła oraz wentylacji wraz z rekuperacją.

 

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2018

Zadanie pn. "Ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i renaturyzację gruntów w gminie Brochów", w formie dotacji na postawie umowy nr 0027/18/OP/D, w kwocie 150 000 PLN.

Niniejsze zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu LIFE+ pn.: „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” zgodnie z umowami na dofinansowanie: nr LIFE12 NAT/PL/000084 (umowa zawarta z Komisją Europejską) oraz nr 604/2013/Wn07/OP-WK-LF/D (umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Więcej informacji o projekcie pod adresem: http://www.kampinoskiebagna.pl/.

Ze środków dotacji WFOŚiGW, w ramach zadania wykupiono ok. 2,34 ha gruntów w gminie Brochów.


Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2015

 

Zadanie pn. "Modernizacja skansenu w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy pod kątem przystosowania obiektów do działań edukacyjnych oraz budowa kładek i wieży widokowej", w formie dotacji, w kwocie 147 550,50 zł. Dofinansowanie projektu "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN – ograniczenie antropopresji na ekosystemy" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (umowa nr POIS.05.01.00-00-303/10-00 z dn. 19.12.2012 r., z późn. zm.) (więcej informacji o projekcie, w tym relacja z jego przebiegu po kliknięciu). W ramach zadania wybudowano wieżę widokową i kładki oraz wykonano remont skansenu na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.

 

Zadanie pn. Kampania edukacyjna „Puszcza Kampinoska – Wspólna przestrzeń” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.963,21 zł. W ramach zadania wydano broszury edukacyjne „Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”- Wspólna Przestrzeń” i „Turystyka w sercu Puszczy. Informator turystyczny – Zaborów Leśny i okolice”, zorganizowano szkolenia z zakresu turystyki zrównoważonej dla przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, zorganizowano szkolenie dla liderów wolontariatu oraz pilotażowy program edukacyjnego wolontariatu przyrodniczego.

 

Zadanie pn.: „Akademia Kampinoska. Kampania edukacyjna - I edycja (program pilotażowy)” w ramach programu „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa” (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 59.600,66 zł. W ramach zadania: wydanie kwartalnika „Puszcza Kampinoska”, kwartalnika „Łoszak”, broszury „Kampinoski Park Narodowy” oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz zestawów edukacyjnych przydatnych do prowadzenia zajęć w ramach zajęć „Odkrywamy Kampinoski Park Narodowy”. Celem projektu jest przybliżenie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych jak największej grupie osób, tak by uczestnik poznał przyrodę, zrozumiał ją a przez to pokochał i sam chronił, bowiem możliwość łatwego dostępu do różnorodnych form zapewni odbiorcy odpowiednią ilość atrakcji i pozytywnych wrażeń zachęcających do dalszego poznawania przyrody i potrzeby jej ochrony.

 

Zadanie pn. „Doposażenie bazy edukacyjnej Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 40.307,55 zł.”
W ramach zadania w oparciu o doposażoną bazę edukacyjną  ze środków WFOŚi GW realizowany jest nowy projekt edukacyjny „Przyroda na horyzoncie”, skierowany do zorganizowanych grup szkolnych z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego (z 8 gmin i 3 powiatów), a także dla wszystkich mieszkańców parku i otuliny oraz turystów i pasjonatów przyrody z całego kraju.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony ze szczególnym uwzględnieniem promowania właściwych postaw i zachowań turystów odwiedzających Ośrodek.
Planowane specjalistyczne zajęcia, spotkania i szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej, aktywnej w oparciu o nowe technologie i metody pracy ,co służy przekazywaniu wiedzy szczególnie młodym odbiorcom.
Służą temu zakupione nowe pomoce dydaktyczne np. tropy zwierząt, pieczęci edukacyjne, tablice interaktywne uczące poprzez zabawę oraz sprzęt multimedialny i gra edukacyjna „Leśne koło fortuny”, które doskonale sprawdzą się jako element edukacyjny.
 Doposażona stodoła w” Zagrodzie Widymajera” w tablice i plansze edukacyjne jest dodatkowym, bogatym źródłem informacji i uzupełnieniem wszelkich działań edukacyjnych.Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2014

 

Zadanie "Ochrona Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów w gminie Brochów, Czosnów i Izabelin" dofnansowane przez WFOSiGW w formie dotacji, w kwocie 352 788,09 zł

W ramach powyższej dotacji wykupiono 7,80 ha gruntów w gminie Brochów.

 

Zadanie pn. “Strategia ochrony reintrodukowanej populacji rysia (Lynx lynx) w Kampinoskim Parku Narodowym” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 52 200,00 zł.
W ramach zadania pn. „Strategia ochrony reintrodukowanej populacji rysia (Lynx lynx) w Kampinoskim Parku Narodowym”, zrealizowanego przez Kampinoski Park Narodowy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 52 200 zł, wykonano opracowanie naukowe poświęcone strategii ochrony tego dużego gatunku kota. Populacja rysia była reintrodukowana w parku w latach 1993-2008. Strategia zawiera charakterystykę gatunku i analizę populacji występującej w Kampinoskim Parku Narodowym. Dokonano także analizy przydatności drzewostanów parku jako ostoi rysia oraz oceniono łączność siedlisk i żywotności populacji rysia w parku i jego najbliższym otoczeniu. W strategii zaplanowano także działania służące trwałej ochronie tego gatunku ssaka w KPN.

 

Zadanie pn. Wydanie publikacji edukacyjnej „Buduj w zgodzie z przyrodą. Poradnik dobrych praktyk” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4 960 zł.

W ramach zadania pn. „Wydanie publikacji edukacyjnej „Buduj w zgodzie z przyrodą. Poradnik dobrych praktyk”, zrealizowanego przez Kampinoski Park Narodowy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4960 zł, wydano 2000 egzemplarzy broszury edukacyjnej traktującej o tematyce prowadzenia budowy domu jednorodzinnego w otulinie parku narodowego i tych jego strefach, gdzie jest to dopuszczalne w określonych prawem sytuacjach. Publikacja zawiera informacje na temat ograniczeń prawnych obowiązujących w poszczególnych strefach parku narodowego oraz jego otulinie a także przykłady dobrych praktyk, których stosowanie na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego uczyni go bardziej przyjaznym dla przyrody i krajobrazu. Celem publikacji jest ułatwienie inwestorom racjonalnego projektowania swoich przedsięwzięć i uwrażliwienie ich na uwarunkowania przyrodnicze. W broszurze uwzględniono również kwestie istotne z punktu widzenia obecnych mieszkańców rezerwatu biosfery.

Zadanie pn. „Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców i władz samorządowych Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”: „Zrównoważony rozwój w praktyce” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5 300 zł.

Warsztaty edukacyjne pt. “Zrównoważony rozwój w praktyce”, zorganizowane przez Kampinoski Park Narodowy we współpracy z władzami samorządowymi Leszna, Izabelina, Łomianek i Leoncina, odbyły się 08.12 i 09.12 w wymienionych czterech gminach. Ich celem było zapoznanie uczestników z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz zademonstrowanie, jak ta idea funkcjonuje w praktyce. Wybrano taką tematykę, ponieważ park wraz z otuliną tworzą rezerwat biosfery- jeden z kilkuset rozsianych po całym świecie modelowych obszarów, na których wdrażane i promowane są zasady rozwoju zrównoważonego. Środki uzyskane z Funduszu w wysokości 5300 zł pozwoliły zakupić materiały warsztatowe oraz zatrudnić profesjonalnych prowadzących z Fundacji Sendzimira, która od wielu lat zajmuje się edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce.Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2013

Stoisko promocyjne Kampinoskiego Parku Narodowego – Dzień Ziemi 2013 „Kampinoski Park Narodowy – ostoja przyrody Mazowsza” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4065 zł.

W dniu 28 kwietnia na Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się kolejny finał Światowego Dnia Ziemi. Jego organizatorzy hasłem "Elektroodpady – proste zasady" promowali zasady dotyczące właściwego postępowania z elektroodpadami. Stoiska polskich parków narodowych zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Niestety, tak jak w roku ubiegłym ich reprezentacja była niewielka. Jedynymi uczestniczącymi w festynie były Drawieński Park Narodowy i Kampinoski Park Narodowy. Wśród naszych propozycji nie zabrakło gier, zabaw i konkursów przybliżających florę i faunę Kampinoskiego Parku Narodowego, ostoi przyrody Mazowsza. Odwiedzający otrzymali nagrody sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz materiały informacyjne. Nasze stoisko odwiedziło łącznie około 15 tys. osób.Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2011

Wystawa fotograficzna „Pół wieku Kampinoskiego Parku Narodowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  formie przekazania środków w kwocie 9 500 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umowa nr 0056/11/OP/PJB z dnia 08.06.2011 r na zadanie "Rekonstrukcja krajobrazu przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów w 2011 roku" o wartości 880 638,00 zł została zrealizowana w 2011 roku przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW. W ramach powyższej dotacji  - wykupiono 5,2348 ha, w tym 2 gospodarstwa zabudowane
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dnia 08.06.2011r Kampinoski Park Narodowy podpisał umowę z WFOSiGW na dofinansowanie zadania: "Rekonstrukcja krajobrazu przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów w 2011 roku" w wysokości 958 602,00 zł.
 

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2010

 

Ilość zadań Nazwa zadania Nr umowy Kwota otrzymanego dofinansowania
1. Ochrona przyrody poprzez demontaż i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest, likwidacja dzikich składowisk azbestu z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz pokrycie blacho-dachówką części obiektów, z których zdemontowano azbest 0001/10/OZ/D 80 408,00
2. Odtworzenie utraconej retencji wodnej w ciekach i glebach Kampinoskiego Parku Narodowego 0079/10/OP/D 6 848,60
3. Rekonstrukcja krajobrazu przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów ok. 6,1152 ha 0113/10/OP/D 999 626,62
4. Aktywna ochrona zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym - adaptacja wykupionych piwnic i ziemianek 0094/10/OP/D 47 580,00
5. Ograniczenie antropopresji na Puszczę Kampinoską wynikającej z rozwoju turystyki 0295/10/OP/D 55 927,02
6. Popularyzacja Kampinoskiego Parku Narodowego 0297/10/EE/D 30 000,00
    Razem 1220390,24
 

 
Kalendarz edukacyjny "Natura 2000" sfinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zgodnie z umową nr 0297/10/EE/D na realizację zadania pn. "Popularyzacja Kampinoskiego Parku Narodowego"
przyznano dotację w wysokości 30 000 zł.

ImageRealizowany w Kampinoskim Parku Narodowym program  " Rekonstrukcja krajobrazu przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów" w 2010 roku uzyskał wsparcie WFOŚiGW w wysokości ok. 1 000 000 zł, co pozwoliło wykupić 6,0152 ha gruntów i 1 gospodarstwo zabudowane.


 

Nazwy zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2009

lp Nazwa zadania Kwota przyznana wg zawartej umowy
1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią na terenie CE i Z Bazy techniczno-magazynowej w Izabelinie 80 498,68
2. Ochrona ekosystemów Puszczy Kampinoskiej przed nadmierną penetracją poprzez odnowienie infrastruktury turystycznej oraz oznakowania szlaków turystycznych 120 000,00
3. Konferencja naukowa z okazji 50-lecia powołania KPN 30 000,00
4. Rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w KPN 40 000,00
5. Popularyzacja Kampinoskiego Parku Narodowego w 50 rocznicę utworzenia 30 000,00
6. Edukacyjno-naukowe warsztaty odontologiczne połączone z inwentaryzacją stanowisk ważek w KPN i jego strefie ochronnej 7 750,00
7. Rekonstrukcja krajobrazu przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów 1 397 300,00
8. Przeciwdziałanie inwazji czeremchy amerykańskiej w KPN 21 550,00
9. Odtworzenie utraconej retencji wodnej powierzchniowej i gruntowej w ciekach niższego rzędu i glebach KPN 16 000,00
10. Konserwacja sędziwych drzew pomnikowych w KPN 38 900,00
11. Wywóz kontenerami śmieci pochodzących ze sprzątania terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w 2009 r. 15 200,00
12. Wykonywanie analiz chemicznych wód w I półroczu 2009 roku oraz kupno nowego czujnika temperatury i wilgotności dla Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego POŻARY 24 090,00
13. Wydanie książki „Przewodnik po krainie Chopina” 53 000,00
  Razem 1 874 288,68


Nazwy zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2008


- Odtworzenie utraconej retencji wodnej - powierzchniowej i gruntowej w ciekach niższego i średniego rzędu oraz glebach Kampinoskiego Parku NarodowegoNazwy zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2007


- Odtworzenie utraconej retencji wodnej Kampinoskiego Parku Narodowego
- Ochrona Ekosystemów Puszczy Kampinoskiej przez budowę infrastruktury turystycznej.
- Rozwój bazy edukacyjnej i popularyzacja Kampinoskiego Parku Narodowego
- Popularyzacja Kampinoskiego Parku Narodowego
- Rozwój bazy terenowej służącej realizacji programów edukacyjnych w Kampinoskim Parku Narodowym poprzez zagospodarowanie modelu wydmy i stworzenie kolekcji roślinności

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo