Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Projekt:Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym” - POIS.02.04.00-00-0049/17-00

Celem strategicznym projektu jest ograniczenie antropopresji na siedliska przyrodnicze oraz chronione i zagrożone gatunki występujące w sąsiedztwie polany wypoczynkowej Truskaw, z uwzględnieniem ich ochrony i przywrócenia właściwego stanu. Główne cele operacyjne projektu to:
1) skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez modernizację i budowę infrastruktury turystycznej,
2) ograniczenie lub elimanacja dewastacji (m.in. wydeptywania roślinności, zaśmiecania, zrywania) siedlisk przyrodniczych: 6410, 6210, 2330, 9110.

Główne planowane do realizacji zadania związane są z zagospodarowaniem parkingu i polany Truskaw oraz ich najbliższego otoczenia, w tym modernizacja ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska", wykonanie nowej ścieżki spacerowej długości ok. 2,5 km z początkiem/końcem na polanie oraz wyznaczenie i oznakowanie łącznika pieszo-rowerowego do Palmir. Planuje się także koszenie i odkrzaczanie łąk i muraw na tzw. Zakrętkowej Górze i Paśnikach oraz działania informacyjno-promocyjne.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Termin realizacji projektu (okres kwalifikowalności wydatków) rozpoczął się z dniem 01.01.2018 r. i kończy się w dniu 31.12.2020 r.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 3 463 600,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych – 2 401 269,34 zł.

 

Dnia 27.03.2018 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0049/17-00, projektu pt.: „Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym”. Stosowne podpisy złożyli: Beneficjent – Kampinoski Park Narodowy (KPN), reprezentowany przez dyrektora parku – p. Mirosława Markowskiego, natomiast Instytucję Wdrażającą – CKPŚ reprezentowała zastępca dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej – p. Małgorzata Kozłowska.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo