Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny

Kampinoski Park Narodowy we współpracy z Fundacją Sendzimira realizuje nowy projekt pn. Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny dofinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Celem przedsięwzięcia Moja Puszcza jest zaangażowanie kluczowych grup tworzących społeczności lokalne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny we współpracę z parkiem na rzecz ochrony przyrody. Projekt uwrażliwi społeczności lokalne na środowisko przyrodnicze oraz uświadomi korzyści płynące z dobrze zachowanej przyrody. Zaplanowane działania wzmocnią poczucie odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców należących do Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Realizacji założonego celu posłużą działania z następujących obszarów:

  • stworzenie katalogu dobrych praktyk z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury  wraz z interaktywną mapą rozwiązań korzystnych dla przyrody;
  • organizacja cyklu praktycznych warsztatów „Przestrzeń przyjazna przyrodzie”, obejmujących m.in. przyjazne środowisku formy zagospodarowania terenów przydomowych oraz sposoby pielęgnacji zieleni;
  • wypracowanie modelowych wzorców architektonicznych i stworzenie wzornika architektonicznego dla Puszczy Kampinoskiej;
  • przeprowadzenie pilotażowego uspołeczniania procesu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania terenu w jednej z parkowych gmin;
  • włączenie firm działających na terenie KPN i otuliny w ochronę przyrody przez wspólne wypracowanie form zaangażowania biznesu podczas zajęć warsztatowych;
  • aktywizacja lokalnych rolników i wskazanie korzyści wynikających z lokalizacji gospodarstw na terenie gmin parkowych.

Punktem wyjścia do planowanych działań będą wyniki badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród poszczególnych grup interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców i rolników.

Dzięki podjętym działaniom zwiększy się wiedza mieszkańców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz biznesu na temat możliwości działań na rzecz ochrony przyrody oraz zaangażowania w działalność Kampinoskiego Parku Narodowego w tym zakresie.

Realizacja projektu umożliwi włączenie mieszkańców w procesy partycypacyjnego planowania przestrzennego na terenie gmin parkowych.

Zaangażowanie przedsiębiorców w kwestie związane z ochroną przyrody przyczyni się do budowy długofalowego partnerstwa pomiędzy parkiem a przedstawicielami biznesu, które umożliwi stały przekaz wiedzy z zakresu rozwiązań i praktyk przyjaznych przyrodzie.

Przewidziane jest także podniesienie poziomu świadomości na temat związków pomiędzy stosowanymi praktykami rolniczymi a ochroną środowiska oraz wzrost wiedzy na temat korzystnych dla środowiska i jakości żywności zmian w gospodarce rolnej i przetwórstwie wśród rolników KPN i otuliny.

Wartość projektu: 560 139,00 PLN

Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 476 118,15 PLN

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo