• image

Data

Przebieg prac

2017-04-19

 

Podpisanie umowy RPMA.05.03.00-14-6007/16-00 o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych", zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Całkowita wartość projektu 4 145 144,70 PLN, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 235 083,36 PLN, zakończenie realizacji projektu: 30.06.2018 r.

2017-11-16

Wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2018 r. / aneks nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-02

2018-08-02

 

Podpisanie umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania, dla etapu I - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów w zakresie architektury, konstrukcji oraz instalacji odgromowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

Zakres prac obejmuje:

1. Przygotowanie do zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

2. Roboty budowlane związane z remontem i przebudową obiektów tj. budynku dawnego Nadleśnictwa Kampinos (budynek nr 1), budynku obecnego Muzeum (budynek nr 6).

3. Remont i przebudowa dwóch obiektów gospodarczych z adaptacją na cele zaplecza socjalno-technicznego tj. budynku Stróżówki (budynek nr 2) oraz budynku maszynowni pomp i sanitariatów (budynek nr 3).

4. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji.

Umowa nr DE/373-200/2018 pomiędzy: Usługi Ogólnobudowlane Wyrób i sprzedaż Gontów Józef Stasiak a Kampinoskim Parkiem Narodowym.

2018-08-28

 

Uzyskanie pozwolenie na konserwację stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów wyposażenia i wykończenia (schody i balustrady, dekoracje architektoniczne) obiektów stojących na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy - budynku dyrekcji, budynku nadleśnictwa oraz stróżówki.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, decyzja nr 1097/2018

2018-08-28

Uzyskanie pozwolenie na przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań architektonicznych obiektów stojących na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy - budynku dyrekcji, budynku nadleśnictwa oraz stróżówki.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwatora Zabytków, decyzja nr 1098/2018

2018-10-01

 

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego w ramach zadania, dla etapu I - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów w zakresie architektury, konstrukcji oraz instalacji odgromowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania; etapu II - przyłącz oraz instalacje elektryczne i niskoprądowe; etapu III - przyłącza oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, co, pompy ciepła, wentylacje, etapu IV - roboty wykończeniowe w zakresie wnętrz obiektów; etapu V - zagospodarowanie terenu.

Umowa nr DE/373-281/2018 pomiędzy: INWEST - ART. Biuro Realizacji Inwestycji Piotr Janiec a Kampinoskim Parkiem Narodowym

2018-11-27

Odbiór częściowy robót. Opracowanie programu prac konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozostałych detali architektonicznych w budynkach nr 1, 2 i 6. Demontaż elementów infrastruktury technicznej wewnątrz budynków wraz z utylizacją.

2018-12-21

 

Prace na placu budowy ruszyły!

Starosta Warszawski Zachodni zatwierdza projektu budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla Kampinoskiego Parku Narodowego obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających:

1. Remoncie i konserwacji zabytkowego drewnianego budynku Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego. Decyzja nr 1874/2018.

2. Remoncie i konserwacji zabytkowego drewnianego budynku administracyjno-mieszkalnego. Decyzja nr 1875/2018.

3. Odbudowie historycznego budynku gospodarczego z rozbiórką istniejącego budynku. Decyzja nr 1877/2018.

4. Remoncie i konserwacji zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno-gospodarczego. Decyzja nr 1878/2018.

2018-12-27

Odbiór częściowy robót. Projekt budowlany i wykonawczy dla budynku nr 1, 2, 3, 6 wraz z wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami, opiniami i in. niezbędnymi opracowaniami oraz decyzją o pozwoleniu na budowę. Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt eternitowych wraz ich utylizacją, rozbiórka warstw izolacyjnych i wykończeniowych połaci dachowych, stropów i posadzek wraz z utylizacją w budynku nr 1, 2 i 6.

Rozbiórka i zabezpieczenie zabytkowych pieców kaflowych w budynku nr 1.  Pozostałe prace rozbiórkowe w budynku nr 2.

2019-03-26

Odbiór częściowy robót. Budynek maszynowni i sanitariatów w stanie zero (roboty ziemne, ławy i stropy fundamentowe, ściany podziemne z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi), stan surowy otwarty (ściany murowane zewnętrzne), wykończenie zewnętrzne (okładziny elewacyjne). W budynku nr 1 i 6 wykonano pozostałe roboty rozbiórkowe. Remont fundamentów oraz stan zero wykonano w budynku nr 1, 6, 17. W budynku nr 1 i 17 przeprowadzono prace konserwatorskie przy belkach zrębu, stropów i więźby wraz z zabezpieczeniem preparatem trójfunkcyjnym.

2019-04-01

 

Podpisanie umowy na część 2. Etapu III przyłącza oraz instalacje wod.-kan., co, pompy ciepła, wentylacje. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie branży wod.-kan., CO, instalacji sanitarnych i pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej. Budowę robót instalacyjnych w zakresie instalacji wod.-kan., CO, sanitarnych i pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej związanych z remontem i przebudową obiektów budowlanych, dot. części 3. Etap V Zagospodarowanie terenu.

Umowa nr DE/373-57/2019 pomiędzy: SANITO sp. z o.o. a Kampinoskim Parkiem Narodowym.

2019-04-24

 

Odbiór częściowy robót. Budynek maszynowni i sanitariatów w stanie surowym otwartym (strop, konstrukcja dachu, podłoża pod posadzki). Krycie dachu gontem wraz z poszyciem oraz membrana przeciwwilgociową, obróbki blacharskie oraz wykończenie zewnętrzne elewacyjne. W budynku nr 2 (stróżówka) wykonano roboty murowe (ściany wewnętrzne i kominy) i ciesielskie (ściany, belki, konstrukcja dachu) stanu surowego otwartego. Krycie dachu gontem wraz z poszyciem oraz membraną przeciwwilgociową, obróbki blacharskie.

2019-04-24

 

Wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2020 r. /aneks nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-03

2019-06-27

Odbiór częściowy robót. Wykonano instalacje odgromowa w budynku maszynowni i sanitariatów. W budynku nr 6 przeprowadzono prace konserwatorskie przy belkach zrębu, stropów oraz więźby wraz z zabezpieczeniem preparatem trójfunkcyjnym. Wykonano roboty ciesielskie (ściany, belki stropowe, konstrukcja dachu). W budynku nr 2 wykonano szalunki zewnętrzne i instalację odgromową.

2019-09-12

Odbiór częściowy robót. Wykonano roboty ciesielskie w budynku nr 1 (ściany, belki stropowe, konstrukcja dachu) oraz roboty murowe w budynku nr 6 (ściany zewnętrze i kominy).

2019-09-26

 

Zwiększenie wartość projektu 4 695 889,40 PLN oraz  wydłużenie terminu realizacji projektu do 21.12.2020 r. wzwiązku z trudnościami z wyłonieniem wykonawców Etapów II, III, V oraz technologicznymi ograniczenia w ramach realizacji Etapu I (osiadanie budynków) / aneks nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-04

2019-10-01

 

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zagospodarowania terenu.

Umowa nr DE/373-245/2019  pomiędzy: Piotr Janiec Inwest - Art. Biuro Realizacji Inwestycji a Kampinoskim Parkiem Narodowym.

2019-10-15

Odbiór częściowy robót. W budynku nr 1 wykonano roboty murowe (ściany wewnętrzne i kominy). Krycie dachu gontem wraz z poszyciem oraz membrana przeciwwilgociową, obróbki blacharskie i instalację odgromową wykonano w budynkach nr 1 i 6.

2019-10-30

 

Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy

2019-11-06

 

Unieważnienie konkursu z powodu braków w dokumentacji projektowej i ponowne ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy.

2019-12-18

Odbiór częściowy robót. Budynek maszynowni i sanitariatów w stanie surowym otwartym (ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, konstrukcja dachu, podłoża pod posadzki). Wykonano konstrukcje i naprawy ścian drewnianych, rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej osadzenie ościeżnic i in. W budynku  nr 1, 2, 6  wykonano podkłady na podłożu gruntowym, warstwy stropu z izolacjami.

2020-02-17

 

Posiedzenie sądu konkursowego. Ocenie podlegały dwie prace zaszyfrowane kodem 743 i 605.

2020-02-24

 

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy.

I nagroda - praca zaszyfrowana kodem 743

II nagroda -  praca zaszyfrowana kodem 605

Publiczne rozkodowanie prac.

1. Praca zaszyfrowana kodem 605: JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse s.c., ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa / II nagroda

2. Praca zaszyfrowana cyframi 743: Pracownia Projektowa Piotr Turkiewicz, ul. Grodzka 54/3b, 31-044 Kraków / I nagroda

Prezentacja prac konkursowych i dyskusja.

2020-03-11

Rozpoczęcie negocjacji z wolnej ręki warunków umowy z laureatem I nagrody konkursu architektonicznego.

2020-04-28

 

Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę obejmujące instalację w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych; centralnego ogrzewanie; pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej związanych z remontem i przebudową obiektów budowlanych

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, decyzja nr 433/2020.

2020-04-29

Odbiór częściowy robót. Wykonano odwierty pionowe na potrzeby dolnego źródła ciepła.

2020-05-27

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje zalecenia konserwatorskie dla zespołu zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej zlokalizowanej na terenie ODM KPM w Granicy, gm. Kampinos w zakresie prac wykończeniowych we wnętrzach trzech obiektów tj. budynku administracyjno-mieszkalnego (nr 1) - budynek nadleśnictwa, budynku Muzeum KPN (nr 6) - kasjerówka oraz budynku mieszkalno-gospodarczego (nr 2) - stróżówka.

2020-05-28

Odbiór częściowy robót. Budynek maszynowni i sanitariatów w stanie surowym otwartym (ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, konstrukcja dachu, podłoża pod posadzki) i stan surowy zamknięty (okna i drzwi zewnętrzne, warstwy wyrównawcze na gruncie i stropie z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi)

W budynku nr 1 i 6 wykonano dalsze prace stanu surowego.

2020-06-13

Lato z Radiem. Program 1 w Kampinoskim Parku Narodowym. Wakacyjna wizyta w Granicy, promocja projektu rewitalizacji zabytkowych obiektów w Granicy

https://latozradiem.pl/posts/2535617

2020-06-25

Odbiór częściowy robót. Sporządzono projekt budowlany i wykonawczy instalacji (c.o., wentylacji, automatyki budynku SMART, wod.-kan., zbiornik bezodpływowy na ścieki) dla budynków nr 1, 2, 3, 6 z wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami  i in. dokumentami.

2020-07-21

Odbiór częściowy robót. Wykonano sieć preizolowaną z kotłowni do obiektów, instalację wodociągową i kanalizacyjną budynku nr 1, 2, 3, 6.

2020-09-24

Udział w konferencji regionalnej RPO WM 2014-2020 pt. „Efekty UE w wielu odsłonach. Mazowsze 2020”, promującej doświadczenia z realizacji projektu unijnych. Prezentacja promująca projekt rewitalizacji zabytkowych obiektów KPN w Granicy.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_Q7ILngqR7k

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo