• image


Dnia 19.04.2017 r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-00 projektu pt.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz  ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych”. Podpisy złożyli: p. Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz p. Mariusz Frankowski – p.o. Dyrektora Instytucji Wdrażającej MJWPU.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V. Gospodarka przyjazna środowisku, działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Termin realizacji zadań projektu od 20.05.2016 r. od 30.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 145 144,70 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 235 083,36 zł.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest ochrona unikatowych obiektów zabytkowych leśnej architektury drewnianej.  Obiekty pochodzące z lat 20-tych  XX w., wybudowane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jako wzorcowa osada leśna, zlokalizowane są na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego (ODM) Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy. Ich rewitalizacja przyczyni się do zwiększenia potencjału kulturowego powiatu warszawskiego-zachodniego oraz części powiatu sochaczewskiego. Dzięki realizacji projektu powstaną  na terenie KPN obiekty kultury o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyznaczone cele szczegółowe to:

1) kompleksowa rewitalizacja i adaptacja na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze dwóch zabytkowych obiektów tj. budynku obecnego Muzeum Puszczy Kampinoskiej oraz budynku dawnej leśniczówki wraz z ich otoczeniem,

2) oddzielenie funkcji muzealnych od dydaktycznych poprzez przeniesienie i urządzenie nowej ekspozycji Muzeum Puszczy Kampinoskiej oraz adaptację i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych: sali audiowizualnej oraz pracowni wraz z zapleczem technicznym i socjalnym,

3) poprawa funkcjonalności i zwiększenie dostępności obiektów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,

4) rozwój zasobów kulturowych regionu, rozszerzenie zakresu i zwiększenie jakości oferty kulturalnej na terenie powiat warszawskiego-zachodniego oraz części powiatu sochaczewskiego.

 

Planowanym efektem przedsięwzięcia jest powstanie nowoczesnego kompleksu edukacyjnego-muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego na terenie ODM w Granicy przystosowanego do prowadzenia edukacji ekologicznej na najwyższym poziomie. Stwarzającego możliwości obsługi dużych grup zorganizowanych, turystów indywidualnych oraz uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej i kulturowej KPN. W wyniku realizacji projektu poprawi się jakości działań edukacyjnych oraz warunków pracy osób zajmujących się edukacyjną przyrodniczą w KPN.

Ponadto, dzięki realizacji projektu możliwe będzie:

- zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego jakim są unikatowe na skalę kraju drewniane obiekty zabytkowe wraz z ich otoczeniem,

- tworzenie ciekawej oferty kulturalno-edukacyjnej ODM oraz ułatwienie dostępności do zasobów kulturowych w tym także dla osób niepełnosprawnych,

- wzrost potencjału turystycznego regionu,

- poprawa atrakcyjności obszaru oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców całego powiatu warszawsko-zachodniego i sochaczewskiego,

- ukierunkowanie ruchu turystycznego KPN i zatrzymanie znacznej części zwiedzających na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej, co da możliwość ochrony cennych ekosystemów leśnych przed nadmierną i nieukierunkowaną presją turystyczną.

Strona projektu

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo