• image

Budynek muzeum w Granicy

Wieś Granica to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych na mapie Kampinoskiego Parku Narodowego,położona w sąsiedztwie obszaru ochrony ścisłej z ponad 150-letnim drzewostanem. Atrakcyjność tego miejsca potwierdza rzesza turystów i odwiedzających park. Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy powstało w latach 60-tych XX w. w budynku dawnej kasjerówki. Przekształcone w roku 1990 jako jedna z pierwszych tego rodzaju placówek w polskich parkach narodowych w Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny (ODM). Wielu dawnych bywalców pamięta skromną ekspozycję przyrodniczą oraz lekcje muzealne, na które licznie ściągały dzieci i młodzieży zarówno z najbliższych jak dalszych szkół.

To świetne miejsce na rozpoczęcie wędrówki po Puszczy Kampinoskiej i idealna lokalizacja na spędzenie czasu z dala od zgiełku miasta, niemal w sercu Puszczy. Dlatego ważne było odpowiednie przygotowanie i dostosowanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej do współczesnych standardów.

Gdy sporządzono dokumentację projektową na rewitalizację ODM, otworzyły się nowe możliwości ubiegania się o środki finansowe. Czekało nas bardzo dużo pracy, które z uwagi na ich szeroki zakres podzielono na kilka etapów.

W 2015 r. udało się zmodernizować polanę wypoczynkową, parking i wybudować sanitariaty. Powstała również kładka i wieża widokowa nad Kanałem Olszowieckim, wytyczono ścieżkę rekreacyjną oraz poprowadzono rewitalizację dębowej Alei III Tysiąclecia. Najbardziej spektakularny był kapitalny remont skansenu budownictwa puszczańskiego, składającego się z trzech zagród, nazwanych od nazwisk ostatnich właścicieli budynków mieszkalnych. Należy pamiętać, że całość prac była prowadzona pod okiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów (MWKZ), bowiem cały teren ośrodka objęty jest ochroną konserwatorską.

Rewitalizacji domagały się kolejne niezwykle cenne obiekty Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy: unikatowy zespół zabytkowych budynków leśnej architektury drewnianej, dawnej siedziby Nadleśnictwa Kampinos pochodzący z lat 20-tych XX w., wybudowany po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jako wzorcowa osada leśna Lasów Państwowych. To fenomen tego miejsca, obecnie najlepiej zachowany w Polsce zespół zabudowy osady leśnych projektu Romualda Gutta, obejmujący kilkanaście zabytkowych obiektów drewnianych, wybudowanych jako budynki użytkowe dla przedstawicieli różnych szczebli administracji leśnej.

Przez kilkadziesiąt lat obiekty służyły turystom a także pracownikom parku jako kancelarie, biura czy mieszkania. Ich unikalna uroda oraz położenie powodowało, że często były planem zdjęciowym rozmaitych produkcji filmowych. Powstał tu m.in. film fabularny pt.: „Struktura kryształu” z 1969 r. w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Niestety obiekty starzały się i wymagały remontów, a cześć z nich powoli popadała w ruinę. Mimo starań KPN, na poważniejsze i gruntowne prace nigdy nie było wystarczających funduszy.

Po ukończeniu przygotowawczej i projektowej części projektu rozpoczęły się prace nad rewitalizacją, aż w kwietniu 2017 r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6007/16-00 projektu pt.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych”.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V. Gospodarka przyjazna środowisku, działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Całkowita wartość projektu wynosiła wówczas 4 145 144,70 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 235 083,36 zł. Środki krajowe pierwotnie planowane były w wysokości 910 061,34 zł.

Budynek muzeum w Granicy

Zadanie obejmuje kompleksową rewitalizację i adaptację na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej, wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego jako układ ruralistyczny wsi Granica, rejestr A-1268, decyzja z dnia 24.07.1985 r.

Prace rewitalizacyjne są obecnie bardzo zaawansowane. Przeprowadzono remonty w zakresie architektury, a mianowicie: budynki rozebrano, zabezpieczono, wymieniono uszkodzone elementy i pieczołowicie odtworzono przywracając im dawne piękno. Bardzo czasochłonne okazały się prace wykończeniowe oraz montaż wszystkich niezbędnych nowoczesnych energooszczędnych instalacji. Zagospodarowano teren otaczający budynki. Układ przestrzenny osady leśnej nawiązuje do stanu pierwotnego i jest wyraźnie osadzony w krajobrazie. Przed nami jeszcze prace wykończeniowe, montaż wyposażenia oraz urządzenie wystawy nowego Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

W budynku dawnego Nadleśnictwa Kampinos powstanie ekspozycja podkreślająca charakter i wyjątkowość miejsca, natomiast w dawnym muzeum będą urządzone sale dydaktyczne – sala audiowizualna oraz pracownia z zapleczem technicznym. W otoczeniu zabytkowych obiektów pojawił się również nowy budynek z sanitariatami, wybudowany na podstawie historycznych wzorników.

Ogół prac, na każdym etapie prowadzony w konsultacji z MWKZ, scali kompleks w jednolitą całość funkcjonalno-przestrzenną tworząc modelową strukturę zabudowań dawnego dozoru leśnego.

Początkowo zakładano ukończenie prac do połowy 2018 r. Z biegiem czasu zmieniała się zarówno jego całkowita wartość (obecnie wynosi 6 016 076,72 zł, w tym środki krajowe 2 780 993,36 zł) jak i okres realizacji (obecnie II połowa 2023 r.). Przyczyniło się do tego skomplikowanie techniczne i organizacyjne zadania.

Kolejne części zadania finansowane są w ramach innych programów.

W sierpniu 2021 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-i355/20 projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kompleksu budynków Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy” w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wynosi 912 411,52 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 583 438,37 zł. Środki krajowe 328 973,15 zł.

Zakres prac obejmuje m.in. roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, montaż wyposażenia, konserwację zabytkowych pieców oraz digitalizację zbiorów.

Ponadto w grudniu 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano Umowę nr 3514/21/OA/D o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych obiektów Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy ", w formie dotacji w kwocie 399 464,19 zł.

Zadaniem objęto wszystkie wyremontowane obiekty, w tym budynek z sanitariatami w którym mieści się maszynownia pomp ciepła. Efektem prowadzonych prac będzie zmniejszeniem zapotrzebowania na energię końcową poprzez renowację i montaż zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowanie specjalistycznych tynków, ocieplenie połaci dachowych oraz stropów, montaż gruntowej pompy ciepła oraz wentylacji wraz z rekuperacją.

Prace rewitalizacyjne trwają, a finalnym efektem tego ogromnego przedsięwzięcia będzie powstanie nowoczesnego kompleksu edukacyjno-muzealnego wzbogacającego ofertę edukacyjną i kulturową Kampinoskiego Parku Narodowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo