• image

b_100%_auto_16777215_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Projekt pn.: „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym” (nr umowy o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0146/16-02) rozpoczął się we wrześniu 2017 r. Zgodnie z założeniami ww. umowy projekt będzie trwać jeszcze przez najbliższe 2 lata, tj. do końca 2021 r.

Wartość projektu wynosi 11,47 mln zł. Środki unijne Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (FS-POIiŚ) na lata 2014-2020 (https://www.pois.gov.pl), stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (9,75 mln zł). Pozostałe 15% (1,72 mln zł) to środki krajowe (dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych i środki własne KPN). Instytucją Wdrażającą jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (http://www.ckps.lasy.gov.pl).

Do dnia 31.12.2019 r. wydano w ramach realizacji zadań projektu 7,78 mln zł, co stanowi blisko 68% wartości całkowitej projektu.

 

Przedsięwzięcie zostało podzielone na 33 zadania. Niektóre z nich zostały już zakończone i zrealizowane. Dotyczy to m.in. zakupu samochodu terenowego do realizacji zadań projektu w terenie (grudzień 2017), zakupu zestawów komputerowych, aparatu fotograficznego i komputera polowego do zarządzania projektem (II kwartał 2018 r.) ortofotomapy parku oraz przede wszystkim działań promujących projekt. W grudniu 2018 r. ze środków projektu wydano kalendarz ścienny (1000 szt.) i broszurę informacyjną „Kampinoski Park Narodowy” (https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/207-broszura-kpn-nowa-2019-r). W marcu 2019 r. wydano najnowszy album poświęcony tematyce parku (nakład 3500 egz.) oraz w tym samym okresie miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej „Mozaika przyrodnicza Puszczy Kampinoskiej”. Realizacja tych dwóch działań zbiegła się z obchodami 60-lecia powstania Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na przełomie 2018 i 2019 r. zakupiono materiały w ramach promocji projektów finansowanych ze środków unijnych w Kampinoskim Parku Narodowym. Zakup odbywał się ze środków przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ze środków projektu "Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym" (nr projektu: POIS.02.04.00-00-0017/16). Zakupiono m.in. namiot wystawienniczy, grę plenerową, torby płócienne, ubrania (koszulki typu t-shirt i polo, kurtki typu softshell, czapki z daszkiem), odblaski, długopisy, mapy turystyczne, itp. Powyższe materiały cieszyły się ogromnym powodzeniem i stanowiły znakomitą promocję ww. przedsięwzięć unijnych, gdyż niektóre z nich mają nadruki zwierząt chronionych w ramach realizacji ww. projektów.

Powyższe działania informacyjno-promocyjne mają na celu zapoznanie okolicznych mieszkańców i turystów z prowadzonymi działaniami w ramach przedsięwzięć unijnych. Jedną z okazji promowania projektu była organizacja pikniku rodzinnego na polanie Jakubów w Izabelinie w dniu 01.06.2019 r.

Projekt „Ochrona mozaiki siedlisk” był także przedstawiany na antenie TVP2 w ramach promocji projektów finansowanych przez Unię Europejską https://www.kampinoski-pn.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/889-kampinoski-park-narodowy-w-pytanie-na-sniadanie

Prowadzony jest nadal wykup gruntów prywatnych w ramach projektu. Z zakładanych do wykupu w projekcie 70 ha do końca 2019 r. przeprowadzono 31 transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości na rzecz parku i wykupiono przeszło 52 ha, w tym 5 gospodarstw zabudowanych za kwotę ok. 6,43 mln zł. Środki unijne stanowią obecnie w parku podstawowe źródło wykupu gruntów prywatnych. Mając na względzie zadeklarowaną ilość dobrowolnych zgłoszeń sprzedaży działek, jest to niestety nadal kropla w morzu potrzeb.

Warto tutaj dodać, że do końca 2019 r. w ramach prowadzonego od 1975 r. „programu wykupów gruntów prywatnych w Kampinoskim Parku Narodowym” z zakładanych ok. 13,5 tys. ha wykupiono na rzecz parku około 11,2 tys. ha (ok. 83% planowanej powierzchni do wykupu).

Grunty wykupione w ramach projektu poddawane są ocenie przyrodniczej. W I kwartale 2019 r. wybrano ekspertów przyrodników, którzy będą prowadzili do końca 2021 r. ekspertyzy pod kątem inwentaryzacji botaniczno-fitosocjologicznej i entomologicznej wykupionych gruntów oraz lichenologicznej i ornitologicznej na wykupionych gospodarstwach rolnych. Prowadzony jest także monitoring zbiorowisk nieleśnych na blisko 100 stanowiskach i cenzus występowania błotniaka stawowego i łąkowego na terenie parku oraz jego otuliny.

Oprócz wykupu gruntów prywatnych kontynuowane są także w projekcie działania ochronne na obszarze tzw. pasów bagiennych KPN, mające na celu zachowanie cennych zbiorowisk przyrodniczych, gatunków flory i fauny związanymi z siedliskami nieleśnymi Kampinoskiego Parku Narodowego. Od 2018 r. na powierzchni około 150 ha prowadzone są koszenia łąk (zarówno ręczne, jak i mechaniczne), ograniczanie występowania zielnych i drzewiastych gatunków inwazyjnych (m.in. nawłoci późnej i kanadyjskiej, rdestowca japońskiego, kolczurki klapowanej, czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, klonu jesionolistnego, dębu czerwonego, sumaka octowca i in.) oraz prace związane z zachowaniem stref ekotonowych, ochrony krajobrazu, itp.

Powyższe zadania stanowią uzupełnienie czynnych działań ochronnych związanych z zachowaniem ekosystemów nieleśnych, prowadzonych przez park na powierzchni ok. 1300 ha.

Album Kampinoski Park Narodowy
dzialania ochronne gorki krajobraz
dzialania ochronne gorki palikowanie sa...
dzialania ochronne gorki zachowanie str...
dzialania ochronne mariew ciecie
dzialania ochronne mariew karczowanie
dzialania ochronne mariew koszenie recz...
dzialania ochronne mariew sadzenie grod...
dzialania ochronne odkrzaczanie lak
dzialania ochronne st dabrowa koszenie
dzialania ochronne wiejca pelnik europe...
Piknik rodzinny
Piknik rodzinny
Mozaika przyrodnicza Puszczy Kampinoskie...

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo