• image

Dnia 13.03.2017 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0146/16-00, projektu pt.: „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”. Podpisy złożyli: p. Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz p. Anna Miodek – Z-ca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Termin realizacji zadań projektu (okres kwalifikowalności wydatków) rozpoczyna się 01.09.2017 r. i kończy się w dniu 31.12.2021 r.

Wartość projektu wynosi 11 468 401,00 zł (100% wydatki kwalifikowalne). Środki unijne stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (9 748 140,85 zł), pozostałe 15% (1 720 260,15 zł) to środki krajowe. Wielkość finansowania jest jedną z największych przyznanych polskim parkom narodowym.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk i gatunków związanych z mozaiką ekosystemów powstałą wskutek wielowiekowej, ekstensywnej działalności człowieka w pasach bagiennych Puszczy Kampinoskiej objętej ochroną zarówno w formie parku narodowego, obszaru Natura 2000, jak i będącej rezerwatem biosfery w programie  UNESCO M&B.

Więcej informacji – na stronie projektu

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo