Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 


Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym

http://www.pois.gov.pl/

Instytucja Wdrażająca dla V osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

http://www.ckps.lasy.gov.pl/

b_0_200_16777215_00___images_news_2023_20230828.jpgW dniu 28.08.2023 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zastępca dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej p. Anna Zawiła-Niedźwiecka oraz dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) p. Mirosław Markowski złożyli podpisy na aneksie do umowy nr POIS.02.04.00-00-0146/16-00 dla projektu finansowanego ze źródeł unijnych pn. „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”.

Czytaj więcej...

W dniu 08.10.2021 r. podpisano w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0146/16-00) dla projektu finansowanego ze źródeł unijnych pn. „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”. Zgodnie z zapisami aneksu wartość całkowita przedsięwzięcia zwiększyła się prawie o 2,8 mln złotych i wynosi obecnie 14,24 mln zł. Środki unijne Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (FS-POIiŚ) na lata 2014-2020 (https://www.pois.gov.pl), stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (12,10 mln zł). Pozostałe 15% (2,14 mln zł) to środki krajowe (dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych i środki własne Kampinoskiego Parku Narodowego).

Oprócz zwiększenia wartości przedsięwzięcia wydłużono do 31.12.2022 r. (o rok) termin kwalifikowania wydatków w projekcie.

Dzięki dodatkowym funduszom Kampinoski Park Narodowy zamierza wykupić co najmniej 15 ha gruntów, w tym 3 gospodarstwa zabudowane oraz kontynuować działania ochronne na obszarze około 180 ha (głównie działania związane z utrzymaniem ekosystemów nieleśnych w pasach bagiennych KPN oraz usuwanie zielnych i drzewiastych gatunków roślin inwazyjnych).

Dotychczas w ramach przedsięwzięcia wykupiono około 65 ha, w tym 7 gospodarstw zabudowanych, a stan zaawansowania realizacji zadań projektu wynosi przeszło 90%. Warto tutaj dodać, że środki unijne oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią obecnie w parku podstawowe źródło wykupu gruntów prywatnych. Mając na względzie zadeklarowaną ilość dobrowolnych zgłoszeń sprzedaży działek, jest to niestety nadal kropla w morzu potrzeb.

Fot.

  1. Zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem. Czerwiec 2021. Górki, gmina Leoncin.
  2. Pielęgnacja upraw. Październik 2020. Mariew, gmina Stare Babice.
  3. Koszenie. Sierpień 2019. Górki. Leoncin.
  4. Zabezpieczenie upraw agrotkaniną przed rdestowcem. Lipiec 2021. Zamość, gmina Leoncin

Zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem. Czerwiec 2021. Górki, gmina Leoncin. Pielęgnacja upraw. Październik 2020. Mariew, gmina Stare Babice. Koszenie. Sierpień 2019. Górki. Leoncin. Zabezpieczenie upraw agrotkaniną przed rdestowcem. Lipiec 2021. Zamość, gmina Leoncin

Od blisko 10 lat środki UE są podstawowym źródłem wykupu prywatnych nieruchomości w Kampinoskim Parku Narodowym.
Tylko w jednym projekcie POIiŚ „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w KPN” na własność parku przeszło już 59 z 70 ha z zaplanowanych do wykupu nieruchomości.
Sam proces regulowania stosunków własności w KPN trwa, bagatela, od 45 lat!

Czytaj więcej na: https://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/q36V141HqFOx/content/wiecej-parku-w-parku

 

 

 

Prezentacja dotyczy półmetka realizacji zadań projektu „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (w 85%) oraz środków dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych Kampinoskiego Parku Narodowego (w 15%), nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.04.00-00-0146/16-02.

Materiał został przygotowany na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które będą transmitowane na stronie: https://dniotwarte.eu/ w dniach 25.09.2020 – 27.09.2020 r.

Celem strategicznym przedsięwzięcia pt.: „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym” - POIS.02.04.00-00-0146/16-00 jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk i gatunków związanych z mozaiką ekosystemów powstałą wskutek wielowiekowej, ekstensywnej działalności człowieka w pasach bagiennych Puszczy Kampinoskiej objętej ochroną zarówno w formie parku narodowego, obszaru Natura 2000, jak i będącej rezerwatem biosfery w programie  UNESCO M&B.

Wyznaczone cele szczegółowe to:
1) ochrona kompleksów łąkowych składających się łąk świeżych, wilgotnych, szuwarów, muraw, w tym siedlisk przyrodniczych Natura 2000 i gatunków z nimi związanych,
2) ochrona ekotonów na granicy ekosystemów łąkowych i leśnych (okrajków i oszyjków)  oraz remiz w formie śródpolnych kęp zakrzaczeń i zadrzewień,
3) przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, obejmujące zarówno ekosystemy leśne (np. grądy, łęgi), nieleśne (łąki, szuwary, murawy, zbiorniki wodne) oraz miejsca występowania (stanowiska) rzadkich gatunków, np. piwniczki dla nietoperzy.

Przedmiotem ochrony projektu będą siedliska i gatunki ptaków związane z mozaiką siedlisk nieleśnych oraz terenami otwartymi, które na skutek zmian zachodzących w rolnictwie mają ograniczony dostęp do miejsc gniazdowych i żerowisk.

Dzięki realizacji zabiegów ochronnych (w tym na gruntach wykupionych a ramach niniejszego projektu) możliwe będzie zachowanie i poprawa stanu następujących siedlisk przyrodniczych i gatunków: muraw ciepłolubnych, łąk świeżych rajgrasowych, łęgów olszowo-jesionowych, grądów subkontynentalnych, bociana czarnego, błotniaka stawowego, orlika krzykliwego, gąsiorka, jarzębatki, lerki, zalotki większej i mopka.

W ramach niniejszego projektu planujemy następujące działania główne:
-        objęcie koszeniem fragmentów łąk i muraw, które zostaną wykupione w ramach projektu, bądź niedawno zostały wykupione na powierzchni 100 ha,
-        odkrzaczanie na powierzchni 5 ha,
-        usuwanie gatunków obcych, zarówno drzewiastych, krzewiastych i zielnych na łącznej powierzchni 25 ha,
-        ochronę i tworzenie remiz poprzez pozostawianie kęp zakrzaczeń w kompleksach łąkowych, dosadzanie drzew i krzewów, w tym owocowych, szpalerów wierzb, renaturyzacja gruntów po gospodarstwach rolniczych na powierzchni zredukowanej 10 ha,
-        ochronę i dostosowanie piwniczek pozostałych po wykupionych gospodarstwach, jako miejsc występowania nietoperzy (planowo 5 piwniczek),
-        monitoring zbiorowisk łąkowych i murawowych oraz cenzus błotniaków,
-        wykup na cele ochrony przyrody 70 ha gruntów (spośród ok. 400 ha zgłoszonych do Parku do wykupu), przeprowadzenie na nich inwentaryzacji przyrodniczej (pod kątem roślinności, flory, ptaków, porostów), rozbiórki zabudowań i szamb (10 gospodarstw), uprzątnięcie śmieci i wdrożenie działań ochronnych zgodnie z potrzebami zinwentaryzowanych obiektów, elementów przyrodniczych i przedmiotów ochrony,
-        działania informacyjne o prowadzonych działaniach i promocja działań wśród lokalnej społeczności, władz samorządowych, młodzieży szkolnej, itp.
-        zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania i nadzorowania realizowanych działań ochronnych (samochód, ortofotomapa, sprzęt komputerowy, itp.).

Razem planuje się przeprowadzić i zrealizować 33 zadania. Zdecydowana większość planowanych działań ochronnych jest komplementarna do wcześniej prowadzonych na terenie Parku. Ich kontynuacja jest niezwykle istotna by utrzymać efekty uzyskane we wcześniejszych projektach, a także by rozszerzyć sprawdzone działania na nowo nabywane grunty.

Wartość projektu wynosi 11 468 401,00 zł (100% wydatki kwalifikowalne). Środki unijne stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (9 748 140,85 zł), pozostałe 15% (1 720 260,15 zł) to środki krajowe.

b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Projekt pn.: „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym” (nr umowy o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0146/16-02) rozpoczął się we wrześniu 2017 r. Zgodnie z założeniami ww. umowy projekt będzie trwać jeszcze przez najbliższe 2 lata, tj. do końca 2021 r.

Wartość projektu wynosi 11,47 mln zł. Środki unijne Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (FS-POIiŚ) na lata 2014-2020 (https://www.pois.gov.pl), stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (9,75 mln zł). Pozostałe 15% (1,72 mln zł) to środki krajowe (dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych i środki własne KPN). Instytucją Wdrażającą jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (http://www.ckps.lasy.gov.pl).

Do dnia 31.12.2019 r. wydano w ramach realizacji zadań projektu 7,78 mln zł, co stanowi blisko 68% wartości całkowitej projektu.

Czytaj więcej...

Szczegółowy program imprezy dostępny pod linkiem: [link]

Kampinoski Park Narodowy

ogłasza nabór na stanowisko: koordynator administracyjno-finansowy
w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych
pn. „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”

 

[ więcej informacji ]

Zapraszamy do obejrzenia materiału promującego m.in. fundusze unijne ze środków pomocowych w ramach POIiŚ 2014-2020 i nasz projekt "Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym". Materiał ten powstał w ramach programu TV Trwam: "Fundusze Europejskie - wspólna korzyść".

Link do nagrania: http://tv-trwam.pl/film/fundusze-europejskie-wspolna-korzysc-odc4


 Obszar realizacji działań przedsięwzięcia pn. "Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt
w Kampinoskim Parku Narodowym", obejmuje 15 tys. ha i zlokalizowany jest głównie w środkowej i południowej części parku, w obrębie tzw. pasów bagiennych. Na potrzeby realizacji poszczególnych zadań wstępnie określono zasięg działań ochronnych, tj.:
- wykup obejmuje ok. 70 ha nieruchomości zlokalizowanych w obrębie tzw. pasów bagiennych,
- do koszenia przeznaczono ok. 100 ha łąk - na siedliskach Natura 2000 (we wsiach: Adamówek, Mariew, Wólka, Kiścinne, Sowia Wola, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Górki, Wiejca, Roztoka) oraz po wykupie prywatnych nieruchomości, na których znajdują się gatunki i siedliska chronione w ramach projektu),
- odkrzaczaniem (5 ha) objęte będą stanowiska zalotki większej (Józefów) oraz tereny muraw napiaskowych i utrzymania siedlisk lerki,
- ograniczanie inwazyjnych gatunków roślin zielnych (na 15 ha) - obszar działań pokrywa się z terenami koszonymi, obejmuje "Ławską Górę", a także ekosystemy nieleśne przeznaczone do wykupu,
- ograniczenie inwazji gatunków obcych drzewiastych (10 ha) - przede wszystkim działki wykupione w ramach projektu, a także w rejonie "Mariewskich Łąk" i we wsi Górki,
- wspomaganie naturalnej sukcesji, stref ekotonowych i tworzenie remiz odbywać się będzie głównie na gruntach wykupionych w ramach projektu na powierzchni zredukowanej 10 ha,
- rozbiórki zabudowań - obejmują 10 gospodarstw zlokalizowanych w obrębie tzw. pasów bagiennych i wykupionych ze środków projektu,
- adaptacja piwnic dla nietoperzy (przysposobienie 5 piwnic) w celu ochrony m.in. mopka na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo