• image

Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym

Szczegółowy program imprezy dostępny pod linkiem: [link]

Kampinoski Park Narodowy

ogłasza nabór na stanowisko: koordynator administracyjno-finansowy
w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych
pn. „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”

 

[ więcej informacji ]

Zapraszamy do obejrzenia materiału promującego m.in. fundusze unijne ze środków pomocowych w ramach POIiŚ 2014-2020 i nasz projekt "Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym". Materiał ten powstał w ramach programu TV Trwam: "Fundusze Europejskie - wspólna korzyść".

Link do nagrania: http://tv-trwam.pl/film/fundusze-europejskie-wspolna-korzysc-odc4


 Obszar realizacji działań przedsięwzięcia pn. "Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt
w Kampinoskim Parku Narodowym", obejmuje 15 tys. ha i zlokalizowany jest głównie w środkowej i południowej części parku, w obrębie tzw. pasów bagiennych. Na potrzeby realizacji poszczególnych zadań wstępnie określono zasięg działań ochronnych, tj.:
- wykup obejmuje ok. 70 ha nieruchomości zlokalizowanych w obrębie tzw. pasów bagiennych,
- do koszenia przeznaczono ok. 100 ha łąk - na siedliskach Natura 2000 (we wsiach: Adamówek, Mariew, Wólka, Kiścinne, Sowia Wola, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Górki, Wiejca, Roztoka) oraz po wykupie prywatnych nieruchomości, na których znajdują się gatunki i siedliska chronione w ramach projektu),
- odkrzaczaniem (5 ha) objęte będą stanowiska zalotki większej (Józefów) oraz tereny muraw napiaskowych i utrzymania siedlisk lerki,
- ograniczanie inwazyjnych gatunków roślin zielnych (na 15 ha) - obszar działań pokrywa się z terenami koszonymi, obejmuje "Ławską Górę", a także ekosystemy nieleśne przeznaczone do wykupu,
- ograniczenie inwazji gatunków obcych drzewiastych (10 ha) - przede wszystkim działki wykupione w ramach projektu, a także w rejonie "Mariewskich Łąk" i we wsi Górki,
- wspomaganie naturalnej sukcesji, stref ekotonowych i tworzenie remiz odbywać się będzie głównie na gruntach wykupionych w ramach projektu na powierzchni zredukowanej 10 ha,
- rozbiórki zabudowań - obejmują 10 gospodarstw zlokalizowanych w obrębie tzw. pasów bagiennych i wykupionych ze środków projektu,
- adaptacja piwnic dla nietoperzy (przysposobienie 5 piwnic) w celu ochrony m.in. mopka na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dnia 13.03.2017 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0146/16-00, projektu pt.: „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”. Podpisy złożyli: p. Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz p. Anna Miodek – Z-ca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ.

Czytaj więcej...

Celem strategicznym przedsięwzięcia pt.: „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym” jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk i gatunków związanych z mozaiką ekosystemów powstałą wskutek wielowiekowej, ekstensywnej działalności człowieka w pasach bagiennych Puszczy Kampinoskiej objętej ochroną zarówno w formie parku narodowego, obszaru Natura 2000, jak i będącej rezerwatem biosfery w programie  UNESCO M&B.

Wyznaczone cele szczegółowe to:
1) ochrona kompleksów łąkowych składających się łąk świeżych, wilgotnych, szuwarów, muraw, w tym siedlisk przyrodniczych Natura 2000 i gatunków z nimi związanych,
2) ochrona ekotonów na granicy ekosystemów łąkowych i leśnych (okrajków i oszyjków)  oraz remiz w formie śródpolnych kęp zakrzaczeń i zadrzewień,
3) przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, obejmujące zarówno ekosystemy leśne (np. grądy, łęgi), nieleśne (łąki, szuwary, murawy, zbiorniki wodne) oraz miejsca występowania (stanowiska) rzadkich gatunków, np. piwniczki dla nietoperzy.

Przedmiotem ochrony projektu będą siedliska i gatunki ptaków związane z mozaiką siedlisk nieleśnych oraz terenami otwartymi, które na skutek zmian zachodzących w rolnictwie mają ograniczony dostęp do miejsc gniazdowych i żerowisk.

Dzięki realizacji zabiegów ochronnych (w tym na gruntach wykupionych a ramach niniejszego projektu) możliwe będzie zachowanie i poprawa stanu następujących siedlisk przyrodniczych i gatunków: muraw ciepłolubnych, łąk świeżych rajgrasowych, łęgów olszowo-jesionowych, grądów subkontynentalnych, bociana czarnego, błotniaka stawowego, orlika krzykliwego, gąsiorka, jarzębatki, lerki, zalotki większej i mopka.

W ramach niniejszego projektu planujemy następujące działania główne:
-        objęcie koszeniem fragmentów łąk i muraw, które zostaną wykupione w ramach projektu, bądź niedawno zostały wykupione na powierzchni 100 ha,
-        odkrzaczanie na powierzchni 5 ha,
-        usuwanie gatunków obcych, zarówno drzewiastych, krzewiastych i zielnych na łącznej powierzchni 25 ha,
-        ochronę i tworzenie remiz poprzez pozostawianie kęp zakrzaczeń w kompleksach łąkowych, dosadzanie drzew i krzewów, w tym owocowych, szpalerów wierzb, renaturyzacja gruntów po gospodarstwach rolniczych na powierzchni zredukowanej 10 ha,
-        ochronę i dostosowanie piwniczek pozostałych po wykupionych gospodarstwach, jako miejsc występowania nietoperzy (planowo 5 piwniczek),
-        monitoring zbiorowisk łąkowych i murawowych oraz cenzus błotniaków,
-        wykup na cele ochrony przyrody 70 ha gruntów (spośród ok. 400 ha zgłoszonych do Parku do wykupu), przeprowadzenie na nich inwentaryzacji przyrodniczej (pod kątem roślinności, flory, ptaków, porostów), rozbiórki zabudowań i szamb (10 gospodarstw), uprzątnięcie śmieci i wdrożenie działań ochronnych zgodnie z potrzebami zinwentaryzowanych obiektów, elementów przyrodniczych i przedmiotów ochrony,
-        działania informacyjne o prowadzonych działaniach i promocja działań wśród lokalnej społeczności, władz samorządowych, młodzieży szkolnej, itp.
-        zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania i nadzorowania realizowanych działań ochronnych (samochód, ortofotomapa, sprzęt komputerowy, itp.).

Razem planuje się przeprowadzić i zrealizować 33 zadania. Zdecydowana większość planowanych działań ochronnych jest komplementarna do wcześniej prowadzonych na terenie Parku. Ich kontynuacja jest niezwykle istotna by utrzymać efekty uzyskane we wcześniejszych projektach, a także by rozszerzyć sprawdzone działania na nowo nabywane grunty.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo