• image

b_100%_auto_16777215_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe
Z końcem kwietnia zakończył się pierwszy etap prac rekultywacyjnych na Łużowej Górze. Z powierzchni wydmy zniknęły szpecące, zagrażające ludziom i środowisku naturalnemu ruiny bunkrów po dawnej bazie wojskowej. Elementów do rozbiórki było wiele, bo obok trzypiętrowego budynku koszarowego wyburzono także budynek garażowo-magazynowy oraz obiekty techniczne takie jak kominy wentylacyjne, przybudówki i wyłazy. Zamurowano niektóre zejścia do części obiektów podziemnych. W trakcie prac wszelkie materiały odpadowe były selekcjonowane.

Wywieziono duże ilości elementów metalowych, gruzu, różnych odpadów i zwykłych śmieci. Przy okazji usuniętych zostało kilkadziesiąt drzew i krzewów gatunków ekspansywnych, w tym inwazyjnych: czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego czy robinii akacjowej. Odtworzenie zbiorowisk muraw szczotlichowych i ciepłolubnych, a więc ekosystemów nieleśnych, wymagało także wycięcia innych drzew, głównie sosny i brzozy, które samoistnie wysiały się zaczęły zacieniać murawy.

Obecnie trwają prace adaptacyjne w celu przystosowania obiektów podziemnych do hibernacji nietoperzy, m.in. zamurowane zostanie duże wejście do hali aby zapobiec przewiewom, umieszczone zostaną na ścianach cegły dziurawki i przymocowane worki polipropylenowe oraz powieszone zostaną w części przysufitowej pustaki. Tak przysposobione podziemia będą chętniej wykorzystywane przez nietoperze. O dalszych postępach prac będziemy Państwa informować.

Wszystkie wyżej wymienione prace zostały wykonane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt.: „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym” (nr projektu POIS.02.04.00-00-0017/16-00).

Więcej zdjęć ...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo