• image

Dnia 25.08.2014 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy dofinansowania zadania pn. "Budowa infrastruktury turystycznej na polanie Lipków - ograniczenie antropopresji na ekosystemy" (umowa nr POIS.05.01.00-00-460/12-00). Podpisy pod umową złożyli: Piotr Adamski - Dyrektor CKPŚ i  Mirosław Markowski - Dyrektor KPN.

Projekt realizowany jest w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, konkurs 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną penetracją i niekontrolowaną presją turystów.

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych". Umowa współfinansowania podpisana została w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie dnia 03.09.2014 r. (nr 608/2014/Wn-07/OP-WK/PS/D).

Projekt ma na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego południowo-wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego na polanę wypoczynkową Lipków, a tym samym ograniczenie antropopresji na cenne przyrodniczo siedliska i ostoje tej części parku, z uwzględnieniem ich ochrony i przywrócenia właściwego stanu. Głównymi działaniami podejmowanymi w ramach projektu będą: zagospodarowanie polany wypoczynkowej, zagospodarowanie parkingu dla samochodów osobowych i autokarów oraz zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej.

Dokumentacja projektowa z 2012 r., w oparciu o którą realizowane będzie zagospodarowanie, sporządzona została dzięki wsparciu finansowemu Gminy Stare Babice. Ponadto Gmina udzieli parkowi pożyczki, która umożliwi realizację niniejszego zadania inwestycyjnego (do czasu zwrotu wykorzystanych środków w formie refundacji przez NFOŚiGW).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 2 180 801,31 zł, w tym 1 853 681,11 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 327 120,20 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dyrektorzy podpisują umowę, fot. E.Siatecka 25.08.2014 r.
Dyrektorzy podpisują umowę, fot. E.Siatecka 25.08.2014 r.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo