• image

Dnia 20.04.2012 r. Dyrektor Parku Jerzy Misiak podpisał z Dyrektor CKPŚ – Panią Magdaleną Bukowską (reprezentującą Instytucję Wdrażającą – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00.00-222/09-01, projektu pt. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim PN-obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowania gruntów”. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity budżet przedsięwzięcia – 10 692 tys. zł, termin realizacji projektu I 2011–XII 2013.
Od momentu podpisania umowy (marzec 2011 r.) Kampinoski PN wykupił na cele ochrony przyrody 33 działki ewidencyjne o powierzchni łącznej około 40 ha. Podpisano 23 akty notarialne, wykupiono 3 siedliska zabudowane. Łącznie na wykupy gruntów (w tym opłaty notarialne i sporządzenie operatów szacunkowych) wydano 3 940 tys. zł. Oprócz wykupów gruntów realizowano inne zadania projektu. Przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyboru rzeczoznawcy majątkowego, wyboru notariusza oraz dostawców sprzętu komputerowego i pomiarowego. Z wykonawcami zostały podpisane stosowne umowy. Przeprowadzono w czerwcu 2011 r. procedurę rozeznania rynku i wydano w nakładzie 2000 egz. folder tematyczno-informacyjny o projekcie. Zakupiono w lipcu 2011 r. sprzęt komputerowy i pomiarowy za kwotę ok. 127 tys. Razem, do momentu podpisania aneksu do umowy, na cele realizacji projektu, wydano kwotę 4 069 tys. zł, w tym 85% ze środków unijnych EFRR w ramach POIiŚ i 15% ze środków budżetu państwa.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo