Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Dnia 09.03.2011 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-222/09-00, projektu pt.: „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”. Stosowne podpisy złożyli: Beneficjent – Kampinoski Park Narodowy (KPN), reprezentowany przez Dyrektora Parku – p. Jerzego Misiaka, natomiast Instytucję Wdrażającą – CKPŚ reprezentował Kierownik Pionu Projektów – p. Radomir Dyjak.

 

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej; konkurs 5.1.1: Ochrona gatunków i siedlisk in situ.

Termin realizacji zadania: 01.01.2011-31.12.2013.

Wartość przedsięwzięcia: 10 692 tys. zł, w tym: finansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% - 9 088 tys. zł, współfinansowanie ze środków krajowych budżetu państwa w wysokości 15% - 1 604 tys. zł. Pragniemy zaznaczyć, że wielkość finansowania jest jedną z największych przyznanych polskim parkom narodowym.

Projekt polega na wykupie ok. 100 ha gruntów prywatnych położonych w granicach Parku i przejęcie ich na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd KPN. Wykup tych gruntów pozwoli na podjęcie przez Beneficjenta działań ochrony czynnej, poprawi stosunki wodne obszaru Parku, ograniczy nielegalną penetrację i dewastację Puszczy Kampinoskiej oraz wykluczy potencjalne zamierzenia inwestycyjne, w szczególności zabudowę mieszkaniową. W ramach realizacji zadań projektu na gruntach wykupionych planuje się przeprowadzić na powierzchni 40 ha koszenie i odkrzaczanie łąk trzęślicowych i łąk ekstensywnych. Tym samym zostaną podtrzymane zabiegi związane z tradycyjnym rolnictwem (niejednokrotnie zaniechane przez lokalnych rolników) zachowując i poprawiając stan populacji rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Środki z projektu przeznaczone na monitoring mają zapewnić prawidłową kontrolę przeprowadzonych działań ochronnych i podjęcie w przyszłości konkretnych zadań na gruntach wykupywanych. W ramach projektu planuje się także rozebrać 10 zabudowanych gospodarstw, pozostawiając w określonych przypadkach stare piwnice, jako potencjalne siedlisko nietoperzy. Likwidacja zabudowań przyczyni się do zmniejszenia sztucznych barier migracyjnych i przywrócenia gruntów przyrodzie.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo