Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

3 września 2014 r. podpisano umowę (nr ZP-23/14) pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN), reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN dotyczącą udzielenia środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie lasów prywatnych”.

 

Zadanie stanowi wkład finansowy do przedsięwzięcia finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.01.00.00-222/09. Wysokość środków finansowych na realizację zadania przeznaczonych przez PGL LP wynosi 489 926,96 zł. Środki będą przeznaczone za zakup prywatnych gruntów leśnych leżących na obszarze KPN.

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów” miało zakończyć się 31.12.2013 r. Jednakże w dniu 12.03.2014 r. beneficjent uzyskał akceptację Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska) na kontynuację przedsięwzięcia poprzez zwiększenie limitu na wykup gruntów wraz z przedłużeniem terminu realizacji zadań do końca 2014 roku. Dnia 11 kwietnia 2014 r. podpisano w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) stosowny aneks do umowy o dofinansowanie i tym samym dodatkowo beneficjent mógł przeznaczyć na powyższy cel ok. 3.266 tys. zł. Podpisana umowa z PGL LP stanowi bardzo cenny – piętnastoprocentowy wkład finansowy i jest gwarantem realizacji zadań w bieżącym roku.

Dzięki przekazanym w bieżącym roku środkom planuje się wykupić ok. 25 ha gruntów prywatnych i 3 gospodarstwa zabudowane na cele ochrony przyrody w KPN. Dotychczas w ramach projektu wykupiono już 89 ha gruntów i 10 gospodarstw. Zabudowania te pod koniec 2013 roku rozebrano, pozostawiając jedynie piwnice, jako istniejące i potencjalne siedliska rzadkich gatunków nietoperzy oraz wybrane elementy drewniane – stanowiska rzadkich i chronionych gatunków owadów i porostów. W 2013 r. wykonano także koszenia i odkrzaczania na powierzchni ok. 35 ha.

Na wykupy gruntów oraz inne działania ochronne wydano w projekcie do tej pory ok. 10 mln zł. Wykup gruntów pozwala na podjęcie przez beneficjenta działań ochrony czynnej (koszenie, odkrzaczanie, zalesianie), związanej z zachowaniem cennych siedlisk i gatunków fauny i flory, a także poprawę stosunków wodnych, ograniczenie nielegalnej penetracji i dewastacji Puszczy Kampinoskiej. Likwiduje także zagrożenie urbanizacją parku narodowego.

Więcej informacji o projekcie: http://www.kampinoski-pn.gov.pl/projekty/projekty-ue

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo