Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Kampinoski Park Narodowy poszukuje eksperta ornitologa do wykonania ekspertyzy ornitologicznej działek wykupionych w ramach projektu LIFE+ „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzacje wykupionych gruntów” („ActiveKPN”).

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie powinni wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat brali udział w projektach dotyczących inwentaryzacji ptaków lub ekspertyz ornitologicznych o wartości co najmniej 10.000 zł. z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie (należy dołączyć np. referencje, list referencyjny, list polecający, protokół odbioru etc.).

Oferty z podaniem kwoty brutto za przeprowadzenie pełnej ekspertyzy proszę składać do 15 marca 2013 r. do godziny 12:00. Propozycje proszę składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Dopuszcza się także składanie ofert w formie pisemnej pod warunkiem dostarczenia ich do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin w terminie do 15 marca 2013 r. do godziny 12:00.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny (Karol Kram - 506 215 583).

 

Podstawowe warunki zamówienia:

Obszar wykonania ekspertyzy: Kampinoski Park Narodowy, działki wykupione w ramach projektu i ich otoczenie (około 250 metrów od granic przedmiotowych nieruchomości):

W roku 2013 pełna ekspertyza ornitologiczna obejmie 51,1714 ha gruntów, jest to 45 działek (wykupionych 24 aktami notarialnymi), a na dodatkowych 47,7705 ha (33 działki, 20 aktów notarialnych) obserwacje ornitologiczne jedna w okresie wiosennych przelotów i dwie w sezonie lęgowym.

W roku 2014 będzie to pełna ekspertyza ornitologiczna ok. 100 ha gruntów wykupowanych w ciągu roku 2013.

 

Termin wykonania ekspertyzy II kwartał 2013 – III kwartał 2014 r.;

Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta umowa o dzieło.

 

Zadania podstawowe dla potencjalnego wykonawcy:

  • Dokładna inwentaryzacja stanu „0” – po wykupie. Każda działka powinna zostać zinwentaryzowana pod kątem zasiedlenia jej przez ptaki, jak najszybciej po wykupie, przy czym inwentaryzacja każdej działki powinna być wykonana co najmniej 2 razy w sezonie lęgowym ptaków w okresie kwiecień-czerwiec. Pod uwagę należy wziąć zarówno gatunki lęgowe, prawdopodobnie lęgowe jak i zalatujące. W celu określenia znaczenia działki dla ptaków przelotnych, należy dodatkowo na działkach w terenie otwartym wykonać co najmniej po 2 obserwacje w okresie wędrówek wiosną i jesienią.
  • Inwentaryzacja stanu „0” powinna także obejmować najbliższe otoczenie działki, w promieniu 250 metrów od granic przedmiotowej działki.
  • Dla każdej analizowanej działki konieczne jest przedstawienie dokładnego spisu z natury gatunków ptaków lęgowych i zalatujących oraz przelotnych, z wykorzystaniem metody transektowej z mapowaniem stwierdzeń ptaków zgodnie w przyjętą metodyką.
  • Zestawienie powyższe, powinno zawierać wszystkie stwierdzone gatunki ptaków, z uwzględnieniem w postaci tabelaryczne statusu ochrony, z podziałem na gatunki lęgowe, prawdopodobnie lęgowe, zalatujące i przelotne, oraz gatunki priorytetowe projektu LIFE+.
  • Produktem inwentaryzacji ma być raport, przedstawiający wyniki inwentaryzacji, zgodny z powyższymi punktami oraz wskazania sposobów dalszej ochrony działek zinwentaryzowanych (ochrona bierna lub ochrona czynna np.: wykaszanie, odkrzaczanie, zalesianie, pozostawianie drzew i krzewów, selektywne dolesienia, usuwanie gatunków obcych itp.).

 

Wyniki ekspertyzy (wraz z innymi opracowaniami przyrodniczymi wykonywanymi w ramach realizacji zadań projektu) należy przekazywać na bieżąco w formie papierowej i elektronicznej (mapa cyfrowa z zastosowaniem warstwy .shp). Ekspertyza będzie podstawą przy wykonywaniu konkretnych działań ochronnych na wykupionych gruntach. Dla prawidłowego rozliczania umowy wskazane jest kwartalne opracowywanie wyników inwentaryzowanych nieruchomości.

Ekspert ornitolog ma obowiązek współpracować z koordynatorem technicznym projektu oraz Działem Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym w celu wskazania wykupionych nieruchomości, przekazywaniu na bieżąco obserwacji w formie papierowej i elektronicznej (do celów opracowania analitycznego meta-modelu) i konsultacji naukowej pod kątem występowania gatunków i siedlisk Natura 2000.

 

Krótki opis Projektu:

Projekt LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzacje wykupionych gruntów” („ActiveKPN”)

Realizacja projektu przyczyni się głównie do utrzymania na odpowiednim poziomie stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych programu Natura 2000, a jednocześnie szeregu innych gatunków rzadkich i chronionych. W wyniku realizacji zadań projektu zostanie wykupione i przywrócone przyrodzie około 200 ha gruntów, głównie użytkowanych rolniczo, leśnych i zabudowanych. Planuje się zlikwidować (poprzez rozbiórkę) 18 gospodarstw stanowiących wraz z obiektami budowlanymi (budynkami, ogrodzeniami, itp.) istotną barierę w przemieszczaniu się zwierząt. Renaturyzacja na gruntach wykupionych w ramach projektu, związana będzie z zabiegami zalesiania (na ok. 20 ha), selektywnym nasadzeniom związanym ze „wspomaganiem” naturalnej sukcesji (na ok. 80 ha). Przeprowadzenie zabiegów odkrzaczania i koszenia planuje się na powierzchni ok. 130 ha, w tym na powierzchni ok. 98 ha gruntów wykupionych w ramach projektu. Przez cały okres trwania tych prac prowadzona będzie kontrola gatunków inwazyjnych, wraz z zabiegami mającymi na celu eliminację gatunków obcych.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo