Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Spis treści

Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Na terenie Parku obowiązują przepisy o ochronie przeciwpożarowej, które zakazują działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.
1.W szczególności zabrania się:
a)w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów:
- rozniecania ognia, palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania grilli, kuchenek turystycznych, źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora Parku;
- palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi;
b)wypalania wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych w lesie, na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych oraz trzcinowisk i szuwarów;
2.Rozpalanie ognisk jest możliwe tylko po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia
        z Dyrekcji Parku i może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
        Zabrania się pozostawiania roznieconego ognia.
3.W okresie III stopnia zagrożenia pożarowego lasu odwołuje się zgodę na palenie ognisk w wyznaczonych miejscach.
4.Wobec sprawców naruszających ww. przepisy stosowane będą surowe kary
        przewidziane prawem.
5.W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować Służbę Parku,
        Straż Pożarną, Policję lub mieszkańców najbliższej wsi, podając miejsce pożaru.
6.Telefony alarmowe:
   Dyrekcja Parku: - centrala: 722 60 01, -21 i 721 83 91 do 93
   - alarmowy: 722 67 75
                            Państwowa Straż Pożarna: 998
                            Policja:                           997

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo