• image
  • image
  • image

Spis treści

 Zabiegi gospodarcze i działania prewencyjne

Zgodnie z corocznymi zadaniami ochronnymi wykonuje się zabiegi i czynności polegające na:
odnowienia pasów ppoż. długości ok. 6 km,
porządkowaniu terenu wzdłuż dróg i szlaków turystycznych,
utrzymywanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych (348 km),
utrzymanie 4 punktów czerpania wody,
zakupu pojazdów terenowych,
zakupu i konserwacji sprzętu ppoż. (10 baz sprzętu ppoż.),
oznakowaniu Parku tablicami ostrzegawczo-informacyjnymi (54 szt.).
W okresie dużego zagrożenia pożarowego lasu wprowadzane są dodatkowe obostrzenia: zakaz wstępu na teren parku – zakaz ruchu turystycznego (ustawienie 120 szt. tablic), dłuższe dyżury na wieżach obserwacyjnych, całodobowe dyżury w obrębach, obwodach ochronnych oraz w PAD z nasłuchem radiowym, nocne patrole samochodowe w obrębach ochronnych, dodatkowe patrole Służby Parku oraz Straży Parku na obszarach szczególnie zagrożonych, akcje propagandowo informacyjne (np. rozwieszanie plakatów).
Skuteczność gaszenia pożarów.
Głównym sprawcą pożarów jest człowiek. Brak wyobraźni i właściwej oceny następstw nieostrożnego obchodzenia się z ogniem zarówno przez miejscową ludność, jak i turystów (rozniecanie ognisk w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie niedopałków papierosów itp.) są powodem zaistniałych pożarów, oprócz świadomych podpaleń przez piromanów – 63% przyczyn.

Połowa wszystkich pożarów jest gaszona w zarodku poniżej pow. 0,1 ha, a 89% pożarów nie przekracza powierzchni 1 ha. Średnia powierzchnia objęta pożarem w ostatnim dziesięcioleciu wyniosła 0,61 ha (w 2017 r. – 0,13 ha), a średnia powierzchnia pożaru lasu 0,28 ha (w 2017 r. – 0,11 ha).
Fakt, że większość pożarów wybuchających na terenie Parku to pożary pokrywy gleby na niewielkich powierzchniach, świadczy o szybkim wykryciu i znalezieniu miejsca pożaru, sprawnej organizacji akcji gaśniczej i bezpośrednim zaalarmowaniu odpowiednich służb tak KPN, jak i jednostek Straży Pożarnych.
Teren Parku jest w zasięgu działania 3 komend powiatowych PSP (Błonie, Nowy Dwór Maz., Sochaczew). Park zabezpiecza operacyjnie 35 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 8 gmin.
Miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem
Bezpośredni odsyłacz do Zarządzenia nr 36/2017 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku: Regulamin

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo