Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Spis treści

Zagrożenie pożarowe w Parku


Spośród wszystkich polskich parków narodowych w Kampinoskim Parku Narodowym od wielu lat wybucha najwięcej pożarów (ok. 60%). Niskie opady atmosferyczne, mała wilgotność gleb na przeważającej powierzchni parku szybko przesuszająca się ściółka stwarzają potencjalne zagrożenie pożarowe. Tradycja wypalania traw na wiosnę i duża penetracja turystyczna powodują realne niebezpieczeństwo wywołania pożarów w ekosystemach leśnych i nieleśnych.

Od początku istnienia parku odnotowano ponad 1700 pożarów, w tym ok. 1520 pożarów lasu. Powstało 20 dużych pożarów, które ogarnęły powierzchnię powyżej 10 ha. Największy pożar wystąpił w 1983 r. i zniszczył 106 ha lasu
Większość pożarów (98,7 %) miało charakter przyziemny – ogień strawił jedynie ściołę, rośliny runa leśnego i krzewy. W historii Parku odnotowano 20 pożarów całkowitych (ostatni w 2006 r.).

Pożary ogółem w Kampinoskim Parku Narodowym

Okres największej palności przypada na wiosnę (marzec – maj) - 55% wszystkich pożarów
Kampinoski Park Narodowy od 1969 r. zaliczany jest do I kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. (DzU nr 137 poz. 923), „kategoria zagrożenia pożarowego lasów obejmuje lasy o podobnym poziomie podatności na pożar, ustalonym na podstawie częstotliwości występowania pożarów, warunków drzewostanowych
i klimatycznych oraz czynników antropogenicznych.”
Zaliczenie lasów Kampinoskiego Parku Narodowego do kategorii zagrożenia pożarowego lasu dokonano na podstawie sumy punktów odpowiadających:

wyszczególnienie

Liczba wyliczona

Liczba całkowita

średnia roczna liczba pożarów lasu w okresie ostatnich 10 lat przypadających na 10 km2 powierzchni leśnej (Pp);

15,33

15

udział procentowy powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach boru suchego, boru świeżego, boru mieszanego świeżego, boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego i lasu łęgowego (Pd);

6,287

6

średnia wilgotność względna powietrza (pomiar z wysokości 0,5 m) i procentowy udział dni z wilgotnością ściółki mniejszą od 15 % o godzinie 900 (Pk);

4,045

4

średnia liczba mieszkańców przypadających na 0,01 km2 powierzchni leśnej (Pa).

4,31

4

Suma liczby punktów

 

29


Zgodnie z powyższym rozporządzeniem las Kampinoskiego Parku Narodowego zalicza się do I kategorii zagrożenia pożarowego (powyżej 25 pkt.).

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo