mgr inż. Łukasz Tyburski
mgr inż. Łukasz Tyburski
Absolwent Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalność: Ochrona Środowiska Leśnego (2010). Stopień doktora nauk leśnych uzyskał w 2014 roku na podstawie rozprawy “Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny na drogach publicznych” zrealizowanej w Katedrze Inżynierii Leśnej, Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W Kampinoskim Parku Narodowym rozpoczął pracę w 2011 roku w Dziale Edukacji na stanowisku specjalisty ds. edukacji, od 2013 w Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody na stanowisku asystenta, a od 2015 r. na stanowisku adiunkta.

Zajmuje się ekosystemami leśnymi m.in.: unaturalnieniem lasu, strukturą i dynamiką drzewostanów Kampinoskiego Parku Narodowego.

 Koordynuje programy monitoringu: Monitoring zwierząt ginących na drodze wojewódzkiej 579 Leszno-Kazuń, Tropienia dużych i średnich ssaków na transektach.

Publikacje:

Publikacje naukowe (oryginalne):

Olejniczak I., Górska E. B., Kondras M., Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński J., Otręba A., Tyburski Ł., Hewelke E. 2017. Pożar – czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrony Środowiska, 19: 511-526.

Tyburski Ł. 2017. Ocena ilościowa i jakościowa nalotu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) na pożarzysku w Kampinoskim Parku Narodowym. Przegląd Leśniczy, 2: 10 – 12.

Tyburski Ł. Zarastanie torfowiska „Długie Bagno” w Kampinoskim Parku Narodowym. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. Zeszyt 51/2: 40- 46.

Tyburski Ł., Przybylski P. 2017. The state of crown of black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) in Kampinos National Park (Central Poland) in year 2015 – 2016 – preliminary studies. Folia Forestalia Polonica. Vol. 59 (3): 189 – 197.

Tyburski Ł., Przybylski P. 2016. Przykłady działań z zakresu ochrony czynnej realizowane w lasach Kampinoskiego Parku Narodowego. Ekonomia i Środowisko 1(56)/2016: 199 – 207.

Tyburski Ł. 2016. Martwe drewno na siedliskach borowych i grądowych w obszarach ochrony ścisłej Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd leśniczy – sierpień: 10 – 12.

Tyburski Ł., Przybylski P. 2016. Health condition of the Scots pine (Pinus sylvestris) in Kampinos National Park - preliminary studies. Folia Forestalia Polonica: 240 – 245.

Czerniak A., Tyburski Ł. 2015. Seasonal and daily changes of road collisions involving forest animals (Zmiany sezonowe i dobowe zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny). Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Nr II/2/2015: 419-430.

Przybylski P., Tyburski Ł. 2015. Historia zapisana w genach drzew Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Leśniczy, czerwiec, lipiec: 18.

Tyburski Ł. 2015. Zachodzące zmiany gatunkowe w Obszarze Ochrony Ścisłej „Zaborów Leśny” Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Leśniczy, październik: 12 – 13.

Czerniak A., Tyburski Ł. 2014. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny na drogach publicznych.  Wyd. Bogucki. Poznań.

Tyburski Ł. 2014. Zróżnicowanie pierśnicy sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) na wydmach Kampinoskiego Parku Narodowego. Nauki Przyrodnicze 1(3)/2014: 38-45.

 Tyburski Ł., Czerniak A. 2013. Koszty zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Zeszyt 36: 48 – 56

Tyburski Ł., Czerniak A. 2013. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny w Polsce w latach 2001 – 2011. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/II/2013, Wyd. PAN oddział Kraków: 5 – 13

Tyburski Ł., Czerniak A. 2012. Inwentaryzacja zwierząt padłych na drogach w wyniku kolizji z pojazdami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/2012, Wyd. PAN, oddział w Krakowie, s. 145 – 154.

Tyburski Ł., Czerniak A., Kaczmarek A., Kanas K., Górna M. 2012. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny w okresie zimowym. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Tom 103, s. 103 – 111.

Czerniak A., Tyburski Ł. 2011. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2/2011, PAN, oddział w Krakowie, s. 275 – 283.

Tyburski Ł. 2011. Śmiertelność a sposoby zapobiegania wtargnięcia zwierząt na drogę. Nowe trendy w naukach przyrodniczych (red.) M. Kuczera, Monografia Tom III, Wydawca CREATIVETIME, Kraków, s. 147 – 153.

 

Publikacje popularno-naukowe:

Tyburski Ł.  2017. Seminaria naukowe – możliwość spotkania z naukowcami. Puszcza Kampinoska 1(87): 17

Tyburski Ł. 2017. Drzewa i ich zmagania w różnych porach roku. Puszcza Kampinoska 1(87): 8 – 10.

Tyburski Ł. Hryniewicki T. 2017. Wycinka drzew na gruntach prywatnych w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 1(87): 3.

Tyburski Ł., Andrzejewska A. 2017. Znaczenie wody dla drzew w Kampinoskim Parku Narodowym. Środowisko 3: 42 – 43.

Hryniewicki T., Tyburski Ł., 2016. Cięcia pielęgnacyjne w lasach Kampinoskiego Parku Narodowego. Puszcza Kampinoska 3 - 4: 8 – 9.

Tyburski Ł., 2016. Zarastanie torfowiska „Długie Bagno” w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 3 - 4: 10 – 11.

Tyburski Ł., 2016. Obszary Ochrony ścisłej w Kampinoskim Parku Narodowym. Środowisko. Nr. 7. Lipiec – sierpień: 62 – 63.

Tyburski Ł. 2016. Tajemnice świata przyrody. Zając. Łoszak nr 20: 4.

Tyburski Ł. 2015. Wiatrołom i jego skutek w Kampinoskim Parku Narodowym – 10 lat po huraganie. Środowisko nr 6 (510): 25.

Tyburski Ł. 2015. Zwierzę na drodze. Środowisko 12: 37.

Tyburski Ł., Kamińska M. Nie było nas – był las nie będzie nas, będzie las. Puszcza Kampinoska 1-2: 18-20.

Marczak D., Andrzejewska A., Danyłow J., Deptuła M., Kębłowska A., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D., Tyburski Ł. 2013-2014. Imponujący dorobek. Puszcza Kampinoska 3-4 (2013) – 1 (2014): 35-42.

Tyburski Ł. 2014. Wśród borów i olsów. Drzewostany w Kampinoskim Parku Narodowym – 55 lat ochrony. Środowisko 9 (501) wrzesień 2014: 32 – 33.

Tyburski Ł. 2013. 30 lat po pożarze. Środowisko 8 (488): 20-21

Tyburski Ł. 2013. Czy martwe drzewo jest naprawdę martwe. Łoszak 3: 5

Tyburski Ł. 2013. Puszcza Kampinoska - odpowiedzialne zadanie dla pokoleń. Biologia w szkole – czasopismo dla nauczycieli 6: 41 – 44

Tyburski Ł. 2012. Ochrona zwierząt na drogach. Środowisko 3/2012, wyd. Dziennikarska Agencja Wydawnicza MAXPRESS.

Tyburski Ł. 2011. Zwierzęta na drogach Kampinoskiego Parku Narodowego. Brać Łowiecka 1/2011.

Tyburski Ł. 2011. Problem przemieszczania się zwierząt. Głos Lasu Nr 2/2011.

Tyburski Ł. 2011. Zwierzęta pod kołami. Łowiec Polski 3/2011.

Tyburski Ł. 2011. Problemy projektowe przejść dla zwierząt. Żeby droga nie była przeszkodą. Środowisko 17(449)/2011, Dziennikarska Agencja Wydawnicza MAXPRESS.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych, książkach, monografiach itp.:

Tyburski Ł. 2016. Zaburzenia procesu zarastania torfowiska „Długie bagno” w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku, D. Tomaszewski, A. Jagodziński (red.). Wyd. Bogucki, Poznań, s. 341 – 342

Czerniak A., Tyburski Ł., Górna M. 2016. Przejścia dla zwierzyny elementem korytarzy migracyjnych. W: Nowacki J., Skorupski M. (red). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 127-141.

Czerniak. A., Tyburski Ł., Górna M., Fierkowicz K., Łabędzki A., Beker C. 2015. Why do we build wildlife crossing in Poland? (Dlaczego budujemy przejścia dla zwierząt w Polsce). Materiały pokonferencyjne w ramach międzynarodowej konferencji naukowej pt. Klimat, Ekologia, Rolnictwo Euroazji. Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Irkuck.

Tyburski Ł. 2015. Zróżnicowanie faz rozwojowych drzewostanów w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Lasy w parkach i rezerwatach przyrody, D. Marczak, Ł. Tyburski (red.). Izabelin, s. 187 - 191.

Tyburski Ł. 2014. Kampinoski Park Narodowy – lasy wczoraj, dziś i jutro. [W:] O lesie i wodzie słów kilka z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu i Światowego Dnia Wody. A. Kleśty, M. K. Terlecka (red.). Krosno: 45 – 54. 

Tyburski Ł. 2014. Zróżnicowanie pierśnicy sosny pospolitej (Pinus sylvestris) na wydmach Kampinoskiego Parku Narodowego. II Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów 14-16 lutego 2014: 75.

Tyburski Ł., Czerniak A. 2013. Wpływ dróg na zwierzynę. [W:] IX Konferencja Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie „Metody Ochrony i Gospodarowania Populacjami Dzikich Zwierząt w Lasach”, Rogów, 27-28 marzec: 18.

Tyburski Ł. 2011: Badanie efektywności przejścia górnego dla zwierząt w Suchej nad trasą S7 (km 445), Materiały pokonferencyjne Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki – Nowe trendy w naukach przyrodniczych, Tom I, Cz. II, Wydawca CREATIVETIME, Kraków,  s.130 – 134.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo